Skip to content

Một công ti khởi nghiệp thành công ở châu Phi

Tuần trước, tôi có cuộc đối thoại với Jeremy Burton, người quản lí cấp cao của một công ti lớn ở New York. Ông ấy nói: “Trong nhiều năm chúng tôi đã khoán ngoài phát triển phần mềm cho Ấn Độ và Trung Quốc, nhưng bây giờ chúng tôi tìm thấy chỗ tốt hơn: châu Phi.”

Tôi ngạc nhiên: “Tại sao lại châu Phi? Tôi có thể trông đợi hoặc Đông Âu hoặc Đông Nam Á là điểm đến tiếp nhưng không bao giờ nghĩ về châu Phi.”

Ông ấy giải thích: “Ngày nay Ấn Độ đang trở nên đắt hơn, và người phát triển Trung Quốc vẫn còn có vấn đề với tiếng Anh. Châu Phi có nhiều người thông minh, nhiều người nói tiếng Anh tốt, nhưng họ thiếu đào tạo và cơ hội vì không có nhiều việc làm tốt ở đó. Ba năm trước (2014), đã có một công ti khởi nghiệp tên là Andela tới với ý tưởng về cung cấp người phát triển phần mềm cho Mĩ và các nước châu Âu. Công ti khởi nghiệp này gồm sáu sinh viên đại học đã bắt đầu việc đào tạo trực tuyến về các kĩ năng đặc biệt mà các công ti Mĩ và châu Âu cần tới như Java, Ruby, PHP, JavaScript, v.v. Để chuẩn bị cho những người phát triển này thực hiện tốt, họ đưa những người này vào môi trường thách thức “mô phỏng” kịch bản phát triển phần mềm trong thời kì ba tháng, nơi những người này làm việc trong một dự án được quản lí bởi những người quản lí của Andela ở các thành phố khác nhau và múi thời gian khác nhau, để cho họ có thể quen thuộc với công việc làm khoán ngoài. Chỉ những người phát triển qua được đào tạo nghiêm ngặt mới có thể được thuê làm việc cho khách hàng của họ. Vì đào tạo này dựa trên nhu cầu của khách hàng của họ ở Mĩ và châu Âu, công ti khởi nghiệp này có thể giúp giải quyết việc thiếu hụt kĩ năng hiện thời. Sau khi tôi nghe nói về họ, tôi đã tới thăm để kiểm điểm việc đào tạo của họ, và tôi bị ấn tượng. Bây giờ tôi khoán ngoài công việc phần mềm cho Andela ở Lagos, châu Phi.”

Tôi hỏi: “Điều họ đã làm là tương tự với điều các công ti Ấn Độ đã làm cho nên cái gì phân biệt họ với các công ti khoán ngoài ở Đông Âu hay Đông Nam Á?”

Jeremy giải thích: “Nhiều công ti Ấn độ đã làm tốt lúc bắt đầu, nhưng qua thời gian, chất lượng của họ sút giảm khi họ tăng trưởng lớn và giá của họ cứ tăng lên mọi năm. Công ti khởi nghiệp châu Phi này hiểu vấn đề chất lượng và giá cả. Họ lựa chọn những tài năng hàng đầu từ nhiều đại học khắp châu Phi và đào tạo kĩ những người đó để chắc rằng họ có thể được tích hợp vào trong tổ để làm việc cho khách hàng. Công ti khởi nghiệp này không chỉ đào tạo người theo từng cá nhân mà cả nghìn thanh niên khắp châu Phi đã dùng việc học trực tuyến để học lập trình máy tính. Sau khi qua được các môn học trực tuyến này, họ xin việc làm tại Adela và chỉ vài người chứng tỏ kĩ năng đúng mới được chấp nhận. Người quản lí của Andela bảo tôi rằng họ đã đào tạo xấp xỉ ba mươi nghìn người phát triển phần mềm, nhưng mục đích của họ là phát triển 100,000 người phát triển phần mềm cho châu Phi tới năm 2020. Đây là câu chuyện công ti khởi nghiệp lớn dành cho thanh niên muốn học lập trình có thể có được việc làm tốt. Ngày nay Andela có trên một trăm khách hàng, phần lớn từ Mĩ như Viacom, Mastercard, và SeatGeek cũng như nhiều công lớn ở các nước khác.”

Tôi hỏi: “Andela có vẫn là công ti khởi nghiệp không? Họ bây giờ làm ăn tốt ra sao?”

Jeremy cười: “Công ti khởi nghiệp này đã hấp dẫn một nhóm những người đầu tư hàng đầu thấy doanh nghiệp của họ là hấp dẫn. Cho nên Google Ventures và Spark Capital đã đầu tư trên $80 triệu đô la cho công ti của họ. Nhưng hơn cả điều đó, Andela cũng đã nhận đầu tư và hỗ trợ từ The Chan Zuckerberg Initiative, tổ chức mà ông Zuckerberg và vợ ông ấy, Priscilla Chan đã tạo ra. Ông Zuckerberg đã tới thăm văn phòng của Andela và bảo họ, “Các anh là mọi phần của cái gì đó mà thực sự quan trọng ngày nay.”

Với thiếu hụt kĩ năng hiện và sức ép giảm chi phí, nhiều công ti Mĩ đang chuyển công việc khoán ngoài từ Ấn Độ và Trung Quốc sang châu Phi. Bây giờ lục địa này là điểm đến mới cho công việc phần mềm. Tôi mong đợi công ti khởi nghiệp này có thể tăng trưởng lớn hơn và trở thành mô hình cho nhiều công ti khởi nghiệp đi theo. Thách thức của họ bây giờ là làm sao tăng qui mô để đáp ứng cho đòi hỏi của nhu cầu toàn cầu này. Cho tới giờ, công ti khởi nghiệp này đã hoạt động tốt, nhưng liệu nó có thể tiếp tục tăng trưởng và có khả năng giữ dịch vụ chất lượng cao của nó được không?

 

—English version—

 

A successful Startup in Africa

Last week, I had a conversation with Jeremy Burton, a senior manager of a large company in New York. He said: “For many years we outsourced software development to India and China, but now we found a better place: Africa.”

I was surprised: “Why Africa? I could expect either Eastern Europe or South East Asia as the next destination but never think of Africa.”

He explained: “Today India is getting more expensive, and Chinese developers are still having a problem with the English language. Africa  has a lot of smart people, many speak English well, but they lack the training and opportunity because there were not many good jobs there. Three years ago (2014), there was a startup named Andela who came up with an idea about providing software developers to the U.S. and European countries. This startup of six college students started an online training on specific skills that were needed by U.S. and European companies such as Java, Ruby, PHP, JavaScript, etc. To prepare these developers to perform well, they put them in a challenging environment that “simulated” a real software development scenario over a three months period where they were working on a project managed by  Andela managers in different cities and time zones, so they could be familiar with the outsourcing works. Only developers that passed these rigorous training could be hired to work for their customers. Because the training was based on the needs of their customers in the U.S. and Europe, this startup could help solve the current skills shortage. After I heard about them, I came to visit to review their training, and I was impressed. Now I outsource software works to Andela in Lagos, Africa.”

I asked: “What they did was similar to what Indian’s companies were doing so what distinguishes them from outsourcing companies in Eastern Europe or South East Asia?

Jeremy explained: “Many Indian companies did well in the beginning, but over time, their quality is degrading as they grow big and their price is getting higher every year. This African startup understands the quality and the price issues. They select the top talents from many universities across Africa  and train them well to make sure that they can be integrated into a team to work for their customers. Not only this startup train people in person but thousands of young people across Africa have used the free online learning to learn computer programming . After passing these online courses, they apply to get a job at Adela and only a few who demonstrate the proper skills get accepted. Andela managers told me that they had trained approximately over thirty thousands software developers, but their goal is to develop 100,000 software developers for Africa in by 2020. This is a great startup story that gives young people who want to learn programming can get good jobs. Today Andela have over hundred customers, mostly from the U.S. such as Viacom, Mastercard, and SeatGeek as well as several large companies in other countries.”

I asked: “Is Andela still a startup? How well are they doing now?”

Jeremy laughed: “This start-up has attracted a group of top investors that find their business appealing. So far Google Ventures and Spark Capital have invested over $80 million dollars to their company. But more than that, Andela also received investment and support from The Chan Zuckerberg Initiative, which Mr. Zuckerberg and his wife, Priscilla Chan have created. Mr.Zuckerberg visited Andela’s office and told them, “You are all part of something that is really important today.”

With the current skill shortage and the pressure to reduce costs, many U.S. companies are switching their outsourcing works from India and China to Africa. Now this continent is the new destination for software works. I expect this startup could grow bigger and become a model for many startups to follow. Their challenge now is how to scale up to meet the demand of this global needs. So far, this startup has been doing well, but can it continue to grow and be able to keep its high-quality services?