Skip to content

Ngôn ngữ lập trình phổ biến

Một sinh viên Khoa học máy tính năm thứ nhất viết cho tôi: “Ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trên thế giới là gì? Nếu em muốn làm việc ở hải ngoại, em cần biết ngôn ngữ lập trình nào? Xin thầy lời khuyên.”

 

Đáp: Dựa trên khảo cứu công nghiệp máy tính, Python là ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trong năm 2016 và 2017. Ngày nay, Java, C, và C++ được liệt kê ở số 2,3 và 4. Ở Mĩ và châu Âu, phần lớn các đại học đều dạy Java như ngôn ngữ chính thức trong chương trình khoa học máy tính của họ. Nếu bạn biết rõ Python và Java, bạn có thể làm việc gần như bất kì đâu trên thế giới. Các ngôn ngữ lập trình khác, theo xếp hạng công nghiệp máy tính là C#, R, JavaScript, HTML, Go, Swift và Ruby.

Theo cách nhìn của tôi, nếu bạn học một ngôn ngữ lập trình giỏi, bạn có thể học các ngôn ngữ khác một cách nhanh chóng vì sau rốt, chúng chỉ là các lệnh cho máy tính thực hiện. Tuỳ theo việc làm mà bạn đang làm việc, bạn có thể cần học IOS hay Android, nếu bạn phát triển các ứng dụng di động. Bạn có thể cần học về các nền tính toán mây như AWS hay Azure và các công cụ khoa học dữ liệu như Hadoop, Apache Spark, để làm việc cho những việc làm trong các khu vực tính toán mây hay dữ liệu lớn.

Để có được việc làm ở hải ngoại, có một ngôn ngữ nữa bạn cần học: Tiếng Anh, vì nó được dùng gần như mọi chỗ.

 

—English version—

 

Popular Programming languages

A First-year Computer Science student wrote to me: “What is the most popular programming language in the world? If I want to work overseas, which programming language do I need to learn? Please advise.”

 

Answer: Based on the computer industry study, Python is the most popular programming language in 2016 and 2017. Today, Java, C, and C++are listed as number 2,3 and 4. In the U.S. and Europe, most universities are teaching Java as the official language in their computer science program. If you know Python and Java well, you can work almost anywhere in the world. The other popular programming languages, according to the computer industry ranking are C#, R, JavaScript, HTML, Go, Swift and Ruby.

In my view, if you learn one programming language well, you can learn others quickly because after all, they are just instructions for the computer to do. Depending on the job that you are working, you may need to learn IOS or Android, if you develop mobile applications. You may need to learn about cloud computing platforms such as AWS or Azure and data science tools such as Hadoop, Apache Spark, to work for jobs in cloud computing or Big data areas.

In order to get a job overseas, there is one more language you need to know: The English language, as it is being used in most places.