Skip to content

Thiếu hụt kĩ năng

Theo báo cáo mới của chính phủ năm 2017, thiếu hụt kĩ năng kĩ thuật thậm chí còn lớn hơn các báo cáo trước đây. Tháng bẩy vừa rồi trên hai nghìn quan chức điều hành cấp cao từ công nghiệp công nghệ đã họp và đồng ý có thiếu hụt trầm trọng những người có kĩ năng kĩ thuật, điều có thể làm chậm lại sự tăng trưởng kinh tế trong năm năm tới.

Trong nhiều năm, các nhà phân tích công nghiệp đã bày tỏ mối quan tâm của họ về thiếu hụt kĩ năng kĩ thuật. Nhưng sự kiện là thiếu hụt đó thậm chí còn lớn hơn và trầm trọng hơn trước đây. Nhiều quan chức điều hành tuyên bố rằng họ không thể thuê được đủ người tốt nghiệp có kĩ năng kĩ thuật để đáp ứng cho nhu cầu của họ. Một quan chức điều hành nói: “Cho dù chúng tôi thuê tất cả người tốt nghiệp đại học năm nay, chúng tôi vẫn bị thâm thủng lớn, và chúng tôi có nhiều dự án quan trọng cần thực hiện, nhưng không thể kiếm đủ người để làm.”

Các kĩ năng được săn lùng nhiều là trong phân tích Big Data, Thông minh nhân tạo, An ninh cyber, và Tính toán mây, điều đặc biệt khó lấp đầy. Nhiều công ti đang thuê các sinh viên đại học từ năm thứ hai hay thứ ba trong các lĩnh vực này thậm chí trước khi họ tốt nghiệp. Nhưng nhu cầu vẫn nhiều hơn về những vai trò này. Đó là thiếu hụt toàn thể về người phần mềm trong mọi ngành công nghiệp, dù họ người phát triển app di động, người phát triển tính toán mây hay chuyên viên kĩ thuật. Thiếu hụt này không chỉ xảy ra trong công nghiệp công nghệ mà còn cả trong công nghiệp phi công nghệ vì thông minh nhân tạo và tự động hoá được cần trong ngân hàng, tài chính, bảo hiểm, chế tạo và chăm sóc sức khoẻ nữa.

Một nhà phân tích công nghiệp viết: “Nhiều kĩ năng trong những kĩ năng này là tương đối mới và chỉ vài trường đang dạy chúng. Có nhu cầu khổng lồ về nhà khoa học Big Data, chuyên viên Thông minh nhân tạo, chuyên viên Internet mọi vật, chuyên viên Thực tại ảo và gia tăng, nhưng bao nhiêu trường có chương trình đặc biệt trong những khu vực này? Những lĩnh vực mới này có sự tăng trưởng tiềm năng khá lớn nhưng bao nhiêu sinh viên theo đuổi chúng? Hiện thời, nhiều công ti đang tìm các tài năng này từ các trường hải ngoại, nhưng ngay cả ở các nước như Ấn Độ và Trung Quốc, không có nhiều trường dạy chúng cho nên thiếu hụt này sẽ tiếp tục trong nhiều năm.”

Khi sinh viên đi tìm nghề nghiệp trong công nghiệp công nghệ, thiếu hụt này mở ra cánh cửa cho những người có thể nắm lấy ưu thế bằng việc ghi danh vào một số môn học trực tuyến mở cho đại chúng Massive Open Online Courses (MOOCs) để học những kĩ năng này nhanh nhất có thể được. Có nhiều môn học được dạy bởi các đại học hàng đầu sẵn có vào lúc này.

https://www.edx.org/micromasters/columbiax-artificial-intelligence

https://www.edx.org/course/architecting-distributed-cloud-microsoft-devops200-9x-0

 

—English version—

 

The skills shortage

According to a new 2017 government report, the shortage of technical skills is even more massive than the previous reports . Last July over two thousand senior executives from the technology industry met and agreed there is a critical shortage of people with technical skills which could slow down the economic growth in the next five years.

For years, industry analysts have expressed their concern about a technical skills shortage. But that now that shortage is even more significant and critical than ever before. Several executives declared that they could not hire enough technical skills graduates to meet their demand. An executive said: “Even we hire all university graduates this year, we still have a massive deficit, and we have many important projects to implement, but cannot get enough people to do.”

The most sought-after skills are in Big Data analytics, Artificial Intelligence, Cybersecurity, and Cloud Computing which are especially difficult to fill. Several companies are hiring university students in their second or third year in these fields before they even graduate. But the needs are still much more than these roles. It is an overall shortage of software people in every industry, whether they are mobile apps developers, cloud-computing developers or technical specialists. The shortage is not happening in the tech industry but also in the non-tech industry because artificial intelligence and automation are needed in the banking, financing, insurance, manufacturing, and healthcare too.

An industry analyst wrote: “Many of these skills are relatively new and only a few schools are teaching them. There is a huge demand for Big Data scientists, Artificial Intelligence specialist, Internet of Things specialists, Augmented and Virtual Reality specialists, but how many schools have special programs in these areas? These new fields have sizeable potential growth but how many students are pursuing them? Currently, many companies are looking for these talents from oversea schools, but even in countries like India and China, there are not many schools are teaching them so the shortage will continue for many years.”

As students who are looking for a career in the technology industry, the shortage opens the door for people who could seize the advantage by enrolling in some Massive Open Online Courses (MOOCs) to learn these skills as quickly as possible. There are several courses taught by top universities available at this time.

https://www.edx.org/micromasters/columbiax-artificial-intelligence

https://www.edx.org/course/architecting-distributed-cloud-microsoft-devops200-9x-0