Skip to content

Kĩ năng được cần

Một sinh viên Khoa học máy tính hỏi: “Thầy nghĩ “cách mạng công nghiệp lần thứ tư” là lợi hay không lợi cho nước đang phát triển? Liệu sẽ có nhiều hay ít việc làm hơn được tạo ra cho người như em? Loại kĩ năng nào em cần chuẩn bị cho nó? Xin thầy lời khuyên.”

 

Đáp: “Cách mạng công nghiệp lần thứ tư” có thể cung cấp nhiều việc làm hơn cho một số người, đặc biệt là sinh viên đại học trong các lĩnh vực Khoa học, Công nghệ, Kĩ nghệ và Toán học (STEM). Tuy nhiên, nó cũng loại bỏ đi nhiều việc làm lao động thủ công và tạo ra thất nghiệp cao ở nhiều nước đang phát triển.

Phần lớn việc làm lao động mà có thể được tự động hoá sẽ bị thay thế bởi robots. Điều này bao gồm nhiều việc làm chế tạo và văn phòng.  Theo một báo cáo toàn cầu, các công nghệ mới sẽ loại bỏ sáu triệu việc làm cho tới năm 2020 và tạo ra tàn phá kinh tế lớn trong nhiều nước, kể cả Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil, và Nam Phi. Tác động của việc mất việc làm sẽ xảy ra cho nhiều gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào việc làm lao động thủ công để sống còn. Một số nhà kinh tế đã chủ trương rằng những tác động này có thể bù đắp một phần bởi những việc làm mới được tạo ra trong khoa học, công nghệ, kĩ nghệ và toán học (STEM). Nhưng nhiều nước đang phát triển không có giáo dục STEM “đủ tốt” để phát triển công nhân có kĩ năng để làm giảm bớt tác động.  Điều này phải là nguyên nhân cho mối quan tâm khi nhìn vào các kĩ năng bản chất được yêu cầu trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Giải quyết vấn đề phức tạp, tư duy phê phán, cộng tác, và sáng tạo. Không kĩ năng nào trong những kĩ năng này được dạy trong hệ thống giáo dục hiện thời, nhưng chẩn vẫn dựa trên cách tiếp cận dạy truyền thống đã tồn tại hàng thế kỉ.

Theo ý kiến của tôi, đây không phải là lúc tranh cãi về liệu có thay đổi hay không, mà điều khẩn thiết là cải tiến hệ thống giáo dục bằng việc hội tụ nhiều hơn vào các khu vực STEM để phát triển những kĩ năng được cần trong khu vực mà việc làm sẽ được tạo ra.

 

—English version—

 

The needed skills

A Computer Science student asked: “Do you think the “Fourth industrial revolution, ” is a benefit or a drawback to a developing country? Will there be more or fewer jobs created for people like me? What kind of skills that I need to prepare for it? Please advise.”

 

Answer: The “Fourth industrial revolution” could provide more jobs for some people, especially college students in the Science, Technology, Engineering, and Math fields (STEM). However, it also eliminates many labor jobs and creates a high unemployment in many developing countries.

Most of the labor jobs that can be automated will be replaced by robots. This includes many manufacturing and office jobs.  According to a global report, new technologies will eliminate six million jobs by 2020 and create a significant economic  disruption in several countries, including China, India, Brazil, and South Africa. The impact of the job losses will happen to many families who are solely depending on labor jobs to survive. Some economists advocate that these impact could be offset partially by new jobs created in the science, technology, engineering and mathematics areas (STEM). But many developing countries do not have a “good enough” STEM education to develop the skilled workers to lessen the impact.  This should be cause for concern when looking at the essential skills required in the Fourth Industrial Revolution: Complex problem solving, critical thinking, collaboration, and creativity. None of these skills are being taught in the current education system, but the standard is still based on traditional teaching approach that has existed for centuries.

In my opinion, this is not the time to debate whether to change or not, but it is urgent to improve the education system by  focusing more on STEM areas to develop the needed skills in the areas where jobs will be created.