Skip to content

Hỗ trợ cho học sinh

Chúng ta có thể làm gì để giúp cho học sinh của chúng ta thành công và xây dựng nghề nghiệp trong thời gian lâu? Đây là một trong những câu hỏi tôi đã từng nghĩ tới trong nhiều năm. Tất nhiên, để thành công học sinh phải học hành chăm chỉ; họ cần có kĩ năng và thái độ học cả đời.

Ngày nay, khó duy trì chú ý của học sinh khi mà có nhiều thứ làm sao lãng họ khỏi việc học. Để chắc rằng họ sẽ học, tôi dùng thảo luận trên lớp để giữ sự chú ý của họ vào bài dạy cũng như việc học từ các học sinh khác.  Thảo luận trên lớp có thể đem ra nhiều chi tiết lí thú mà bài giảng có thể bỏ qua. Chẳng hạn, một câu hỏi hay có thể làm cho học sinh nghĩ sâu hơn về chủ đề; một ý kiến khác có thể động viên học sinh tìm ra thêm. Khi học sinh diễn đạt hiểu biết của họ về tài liệu môn học, thầy giáo có thể kiểm nghiệm lại liệu họ đã học tốt hay không, và sửa cho họ khi cần. Thầy giáo cũng có thể nhận diện ai tham gia tích cực và ai không, và bao nhiêu học sinh đang học.

Thảo luận trên lớp cũng buộc học sinh phải tới lớp được chuẩn bị thay vì chưa chuẩn bị và nghe thụ động bài giảng. Bằng việc nêu ra câu hỏi và để học sinh thảo luận, thầy giáo khuyến khích đối thoại giữa học sinh, điều đưa họ tới nghĩ sâu hơn, và vào chi tiết hơn chỉ là đọc và ghi nhớ. Tôi thường yêu cầu học sinh bình luận về điều học sinh khác đã nói để cho họ phải chăm chú vào thảo luận và không phân tán bởi các hoạt động khác. Thảo luận trên lớp có thể giúp cho học sinh phát triển kĩ năng mềm của họ. Bằng việc hỏi các câu hỏi, bảo vệ lập trường của họ, hay tranh cãi về giải pháp khác, học sinh có thể cải tiến các kĩ năng trao đổi và tư duy phê phán.

Ngày nay phần lớn các việc làm tốt làm đều yêu cầu giáo dục đại học trong một số lĩnh vực đặc thù. Theo một báo cáo toàn cầu, đến năm 2020, sẽ có trên 6.5 triệu việc làm mới được tạo ra trong khu vực công nghệ, nhưng không đủ người tốt nghiệp đáp ứng cho nhu cầu này. Bởi lí do này, tôi bao giờ cũng khuyến khích thanh niên học công nghệ và nắm lấy cơ hội này. Tôi bảo họ: “Chúng ta học công nghệ để hiểu làm sao chúng ta cần nó trong cuộc sống của mình và làm sao chúng ta có thể thay đổi được thế giới chúng ta đang sống. Chúng ta cần biết những phát kiến này có thể đưa chúng ta đi đâu và cách chúng sẽ tạo hình cho cuộc sống của chúng ta và cuộc sống của con cái chúng ta. Mặc dầu công nghệ có thể làm cho cuộc sống của chúng ta tốt hơn, nó cũng có thể làm hại cho cuộc sống của chúng ta nữa. Chúng ta cần biết các tác động tích cực và tiêu cực nào nó có thể gây cho chúng ta, xã hội chúng ta và đất nước chúng ta.”

Vì công nghệ thay đổi nhanh chóng, học sinh phải thích nghi với thái độ học cả đời. Trong tương lai, phần lớn mọi người sẽ chuyển việc làm và đổi nghề nghiệp nhiều lần. Để phát triển trong thế giới thay đổi nhanh này, học sinh phải luôn học tri thức mới. Chỉ với tâm trí mở, họ có thể phát kiến và dẫn dắt cuộc sống năng suất trong thời gian dài.

 

—English version—

 

Supporting the students

What can we do to help our students succeed and build a career that lasts a long time? This is one of the questions that I have been thinking for many years. Off course, to succeed students must study hard; to build a career; they need to have the skills and a lifelong learning attitude.

Today, it is hard to maintain students’ attention when there are many things distract them from studying. To make sure that they will learn, I use class discussion to keep their attention to the teaching as well as learning from other students.  Class discussion can bring out many interesting details that a lecture may skip. For example, a good question could make the students think deeper about a subject; a different opinion may motivate students to find out more. When students express their understanding of the course material, the teachers can verify whether they have learned well or not, and correct them when necessary. The teachers can also identify who is actively participate and who is not, and how many students are learning.

Class discussion also forces students to come to class prepared instead of unprepared and passively listen to a lecture. By raising questions and let the students discuss, the teachers encourage dialogue among students which will lead them to think deeper and into more detail than just reading and memorizing. I often ask students to comment on what another student has said so they must pay attention to the discussion and not being distracted by other activities. Class Discussion can help students to develop their soft-skills. By asking questions, defend their position, or argue for a different solution, students can improve their communication and critical thinking skills.

Today most good jobs require a college education in particular fields. According to a global report, by 2020, there will be over 6.5 million new jobs created in technology areas, but not enough graduates to meet this demand. For this reason, I always encourage young people to study technology and seize this opportunity. I told them: “We study technology to understand how we need it in our lives and how we can change the world that we are living. We need to know where these innovations could lead us and how they will shape our lives and our children’s lives. Although technology can make our lives better, it can also harm our lives too. We need to know what positive and negative impacts it can give to us, to our society and our country.”

Because technology changes fast, students must adopt a lifelong learning attitude. In the future, most people will switch jobs and change career several times. To thrive in this fast-changing world, students must keep on learning new knowledge. Only with the open mind, they can innovate and lead productive lives for a long time.