Skip to content

Tác động của thông minh nhân tạo

Ngày nay, mọi công ti – lớn và nhỏ – đều phải nghĩ lại cách tiếp cận kinh doanh truyền thống của nó để hội tụ vào dịch vụ nhiều hơn là vào sản phẩm để sống còn. Từ 1975 tới 2010 chìa khoá thành công là tạo ra sản phẩm phát kiến mới – cả phần cứng và phần mềm. Chẳng hạn, Intel, Motorola, Apple, Microsoft, Google, v.v. nhưng từ 2010, kinh doanh đã thay đổi từ sản phẩm sang dịch vụ và các công ti như Amazon, Uber và Airbnb là những ví dụ hoàn hảo về cách tiếp cận mới này. Các công ti khởi nghiệp này đã tăng trưởng thành các công ti toàn cầu khổng lồ.

Cách tiếp cận tích hợp công nghệ (phần cứng và phần mềm) vào trong dịch vụ khách hàng đã tạo ra kiểu công ti mới với vốn tối thiểu nhưng tăng trưởng nhanh đáng kinh ngạc và đột phá mọi thứ. Yếu tố then chốt là họ biết cách thúc bẩy thông minh nhân tạo (AI) để đẩy kinh doanh của họ sang mức mới. Chẳng hạn, với AI, Amazon biết điều khách hàng muốn dựa trên tìm kiếm và khuyến cáo của họ về các sản phẩm tương tự cho khách hàng. Với AI, Uber biết nơi khách hàng thường muốn đi và thiết lập người lái xe sẵn sàng cung cấp dịch vụ nhanh hơn và tốt hơn.

Ngày nay AI không còn là cái gì đó trong sách khoa học hư cấu, mà là công nghệ đột phá thị trường trên khắp thế giới. Các công ti đã áp dụng AI trong kinh doanh của họ báo cáo lợi nhuận và thị phần tốt hơn. Chẳng hạn, Amazon, Uber, Airbnb đang tăng trưởng nhanh hơn phần lớn mọi người có thể tưởng tượng và đẩy đối thủ cạnh tranh của họ ra khỏi thị trường. Theo một số khảo cứu, thị trường toàn cầu về kinh doanh AI được dự báo tăng trưởng hàm mũ trong mười năm tới. Một nhà phân tích viết: “Thị trường đo kinh doanh phần cứng theo triệu đô la, đo kinh doanh phần mềm theo tỉ đô la, nhưng với AI, nhiều thứ sẽ được đo theo nghìn tỉ đô la.” Chẳng hạn, Microsoft và Apple là các công ti nhiều tỉ đô la, nhưng Amazon đã đạt tới nghìn tỉ đô la và có thể trở thành công ti lớn nhất trên thế giới.”

Ngày nay mọi người đang lo nghĩ rằng AI có thể làm thay đổi mọi thứ và phá huỷ việc làm của con người. Vài người chủ trương KHÔNG dùng AI trong những kinh doanh nào đó hay thôi dùng nó trước khi quá trễ. Tuy nhiên, chủ định của kinh doanh là về hiệu quả, năng suất và lợi nhuận, bất kể những cảnh báo này, nhiều công ti sẽ tiếp tục dùng AI, robots, và tự động hoá để thay thế cho con người và làm tăng lợi nhuận. Ngày nay AI đã được áp dụng trong xe hơi tự lái, cửa hàng tự phục vụ, và cơ xưởng tự động với kết quả lớn trong việc tăng lợi nhuận. Vài tuần trước đây, một quan chức điều hành của công ti xe tự lái đã được một đài phát tin ti vi phỏng vấn. Ông ấy nói: “Tôi có đứa con trai 1 tuổi, đến lúc nó 18 tuổi, nó sẽ không biết cách lái xe vì sẽ không còn xe nào như ngày nay còn sẵn có. Mọi thứ sẽ là xe tự lái.” Đó là cách các phát kiến nhanh có thể làm thay đổi thế giới.

Nếu chúng ta nhìn lại, Google hai mươi tuổi, Uber bẩy tuổi, và Airbnb chỉ sáu tuổi. Làm sao những công ti này có thể tăng trưởng nhanh thế và đột phá nhiều thứ thế? Lí do là đơn giản: Họ biết cách dùng phát kiến công nghệ cho ưu thế của họ. Người ta dự đoán rằng trong mười năm tới, nhiều công ti khởi nghiệp “thông minh” như Uber, Airbnb sẽ nổi lên và tác động vào mọi thứ. Tuy nhiên, nhiên liệu cho những công ti khởi nghiệp này là người có kĩ năng kĩ thuật, và phần lớn các nhà phân tích thị trường đã đồng ý rằng các nước có nhiều người có kĩ năng sẽ kiểm soát thế giới.

 

—English version—

 

The impact of Artificial Intelligence

Today, every company – large and small – must rethink its traditional business approaches to focus more on service than the product to survive. From 1975 to 2010 the key to success was creating new innovated product – both hardware and software. For example, Intel, Motorola, Apple, Microsoft, Google, etc. but since 2010, the business has changed from product to service and companies such as Amazon, Uber and Airbnb are perfect examples this new approach. These start-ups have grown into huge global companies.

The approach of integrating technology (Hardware and software) into customer service has created a new type of companies with minimum capital but growing incredibly fast and disrupt everything. The key factor is they know how to leverage Artificial Intelligence (AI) to push their business to the next level. For example, with AI, Amazon knows what the customers want based on their search and recommend similar products to them. With AI, Uber know where customers often want to go and set up drivers ready to provide faster and better services.

Today AI is no longer something in science fiction books, but the technology that disrupts markets all over the world. Companies that have applied AI in their business reported better profits and market share. For example, Amazon, Uber, Airbnb are growing faster than most people could imagine and push their competitors out of the market. According to some studies, the global market for AI business is predicted to grow exponentially in the next ten years. One analyst wrote: “The market measures the hardware business in millions of dollars, measure the software business in billions of dollars, but with AI, many things will be measured in trillions of dollars.” For example, Microsoft and Apple are multiple billion dollars companies, but Amazon is already reaching trillion dollars and could become the largest company in the world.”

Today people are worrying that AI could change everything and destroy human’s jobs. A few people advocate NOT to use AI in some businesses or stopping its usage before it is too late. However, the purpose of business is about efficiency, productivity, and profit, regardless of these warnings, many companies will continue to use AI, robots, and automation to replace humans and increase profits. Today AI is already being applied in self-driving cars, self-service stores, and automation factories with significant results in increasing profit. A few week ago, an executive of a  self-driving car company was interviewed by a TV news station.  He said: “I have a 1-year-old son, by the time he is 18, he will not know how to drive a car because there will not be any car like today available. Everything will self-driving vehicles.” That is how fast innovations could change the world.

If we look back, Google is twenty years old, Uber is seven years old, and Airbnb is only six years old. How could these companies grow that fast and disrupt so many things? The reason is simple: They know how to use technology innovations to their advantage. It is predicted that in the next ten years, many “smart” start-up companies like Uber, Airbnb will emerge and impact everything. However, the fuel to these start-ups is technically skilled people, and most of the market analysts have agreed that countries that have more of these skilled people will control the world.