Skip to content

Giáo dục STEM là hạt mầm của tương lai chúng ta

Tuần trước tôi nhận được một email người viết hỏi: “Tại sao thầy thúc đẩy giáo dục STEM mà không cái khác như nghệ thuật, âm nhạc, nhân văn, lịch sử v.v.? Giáo dục tốt phải hội tụ vào phát triển con người cân bằng tốt, không phải là công nhân cho công ti. Xin thầy bình luận.”

 

Đáp: Ngày nay chúng ta đang sống trong thế giới bị chi phối bởi khoa học và công nghệ. Do đó, giáo dục STEM (tức là, Khoa học, Công nghệ, Kĩ nghệ, và Toán học) là quan trọng cho người của chúng ta, cho xã hội chúng ta và cho đất nước. Nó KHÔNG có nghĩa là các lĩnh vực khác mà bạn nhắc tới là không quan trọng, nhưng từ quan điểm thực tiễn, chúng ta muốn chắc rằng học sinh của chúng ta có thể có được việc làm, xây dựng nghề nghiệp tốt, và đóng góp cho xã hội của chúng ta.

Ngày nay gần như mọi nước đều hội tụ vào cải tiến giáo dục STEM của họ vì họ biết rằng mọi việc làm tốt đều trong khoa học và công nghệ. Là nhà giáo dục, chúng ta cần đảm bảo rằng con em chúng ta, tương lai của đất nước chúng ta phải KHÔNG được phép bị bỏ lại sau. Khi tự động hoá và robotics đang làm thay đổi thị trường việc làm và tác động tới mọi thứ, chúng ta không thể tiếp tục phụ thuộc vào công việc lao động thủ công vì những việc làm này đang biến mất.  Câu hỏi của tôi là tại sao cạnh tranh với robots về việc làm khi bạn biết rằng bạn sẽ thua? Tại sao không cải tiến giáo dục hội tụ vào STEM để kiểm soát những robot này, làm cho chúng tuân theo mệnh lệnh của bạn (tức là lập trình chúng)?

Bằng việc hội tụ vào Khoa học, học sinh của chúng ta sẽ có khả năng giải quyết vấn đề trong môi trường của chúng ta (như, ô nhiễm, vứt đồ phế thải ra biển, lụt lội. v.v.) tìm ra cách chữa bệnh, cải tiến mùa màng nông nghiệp và cải tiến chuẩn sống của người chúng ta. Bằng việc hội tụ vào công nghệ, học sinh của chúng ta sẽ có khả năng tự động hoá cơ xưởng, cải tiến đất nông nghiệp, tăng năng suất, cải tiến hiệu quả và phát triển công nghệ mới mà có thể tạo nhiều việc làm cho nhiều người hơn. Tôi tin bằng việc có nhiều người hơn làm việc trong lĩnh vực STEM; chúng ta có thể nâng người của chúng ta từ nghèo nàn và cải thiện nền kinh tế của chúng ta.

Vì giáo dục STEM là quan trọng cho tương lai của chúng ta, chúng ta cần khuyến khích nhiều học sinh học khoa học và công nghệ, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta bỏ qua các lĩnh vực khác như nhân văn, nghệ thuật, xã hội học, hay lịch sử, v.v. Học sinh nên học nhiều hơn về lịch sử, cách tổ tiên chúng ta và các anh hùng quá khứ đã từng nỗ lực nhiều thế để xây dựng đất nước chúng ta. Họ nên hiểu trách nhiệm của họ như con cái với bố mẹ, như thành viên của gia đình với tổ tiên, như công dân của đất nước, và như con người với toàn bộ nhân loại. Điều chúng ta đang làm bây giờ là đầu tư vào tương lai của chúng ta và tương lai của đất nước chúng ta. Điều chúng ta làm hôm nay sẽ có tác động lớn lên tương lai của con cái chúng ta và xã hội chúng ta, chúng ta phải có ý thức về trách nhiệm của chúng ta vì chúng ta đang gieo “hạt mầm cho tương lai” bằng việc thúc đẩy giáo dục STEM.

 

—English version—

 

STEM education is the seed of our future

Last week, I received an email where the writer asked: “Why do you promote STEM education but not others such as arts, music, humanity, history, etc.? A good education should focus on developing well-balanced persons, not workers for companies. Please comment.”

 

Answer: Today we are living in the world dominated by science and technology. Therefore, STEM education (i.e., Science, Technology, Engineering, and Mathematics) are important to our people, our society, and country . It does NOT mean other fields that you mentioned are not important, but from the practical point of view, we want to make sure that our students can get a good job, build a good career, and contribute to our society.

Today almost every country is focusing on improving their STEM education because they know that all the good jobs are in the science and technology. As educators, we need to ensure that our children, the future of our country, should NOT be allowed to get behind. When automation and robotics are changing the job market and impact everything, we cannot continue to depend on manual labor works  because these jobs are disappearing.  My question is why compete with robots on the job when you know that you will lose? Why not improving the education to focus on STEM to control these robots, make them follow your order (i.e., programming them)?

By focusing on Science, our students will be able to solve problems in our environment (i.e., pollution, waste disposals to the sea, floods, etc.) finding cures for diseases, improving agricultural crops and improve the standard of living of our people. By focusing on technology, our students will be able to automate our factories, improve our agriculture lands, increasing productivity, improving efficiency and developing new technology companies that can employ more people. I believe by having more people working in STEM fields; we can lift our people from poverty and improve our economy.

Because STEM education is important for our future, we need to encourage more students to study science and technology, but it does not mean we ignore other fields such humanity, arts, sociology, or history, etc. Students should learn more about our history, how our ancestors and past heroes had put so much effort to build our country. They should understand their responsibilities as children to the parents, as a member of the family to their ancestors, as citizens of their country, and a human to all humanity. What we are doing now is to invest in our future and the future of our country. What we do today will have a significant impact on the future of our children and our society, we must be conscious of our responsibility because we are planting the “seed for the future.”by promoting STEM education.