Skip to content

Việc dạy cho ngày nay

Học sinh ngày nay không còn hệt như mười hay hai mươi năm trước, và cách họ học là khác, cho nên cách chúng ta dạy họ cũng phải thay đổi. Phương pháp dạy truyền thống về đọc bài giảng là không hiệu quả cho các học sinh này. Phần lớn họ không thể chú ý lâu vì họ dễ dàng bị sao lãng bởi các thứ khác. Yêu cầu họ ngồi yên tĩnh và ghi chép là khó vì họ sẽ không học mấy vì tâm trí họ để ở đâu đó khác.  Chúng ta cần hội tụ vào tương tác chủ động nhiều hơn bằng việc hỏi họ các câu hỏi hay thách thức họ về tri thức chủ đề.

Ngày nay thầy giáo phải dành thời gian để động viên, và đưa họ vào đối thoại thay vì chỉ đọc bài giảng. Trong thế giới được dẫn lái bởi công nghệ này, học sinh có nhiều nguồn để học cho nên điều quan trọng với thầy giáo là khuyến khích họ phát triển thói quen nghiên cứu và điều tra về thông tin họ cần thay vì cung cấp cho họ trong lớp. Để trở thành “người học cả đời” họ phải chịu trách nhiệm cho việc học của họ. Do đó, thời gian trên lớp phải được dùng cho tương tác nhiều hơn giữa thầy giáo và học sinh và trong bản thân học sinh khi “việc học thực” xảy ra bằng việc phân tích, xử lí, và điều tra vấn đề để phát triển kĩ năng tư duy phê phán.

Bằng việc thay đổi phương pháp dạy, thầy giáo cũng cần thay đổi cách họ đánh giá tri thức và năng lực của học sinh. Thay vì dựa chủ yếu vào bài kiểm tra và bài thi, thầy giáo có thể cho điểm học sinh dựa theo khả năng của họ trong phân tích và giải quyết vấn đề trong thảo luận trên lớp và xác định liệu họ có học được tri thức cần thiết và phát triển kĩ năng học tập mà cho phép họ xây dựng nghề nghiệp vững chắc không. Việc kiểm tra truyền thống không có tác dụng vì điều chúng ta tìm kiếm về kết quả chỉ dưới dạng điều học sinh làm sai hay đúng, và chỉ có một cách duy nhất đánh giá họ. Ngày nay các đặc trưng của học sinh là khác với quá khứ và chất nặng lên học sinh bằng việc nói rằng họ không hiểu hay không được chuẩn bị chỉ làm gia tăng thêm sự nản lònga của họ và làm ngã lòng họ với việc học. Thay vì hội tụ vào “Đúng” hay “Sai”, chúng ta cần chú ý tới quá trình học tập của học sinh, cách họ phân tích thông tin, điều tra sự kiện và đi tới giải pháp. Chúng ta có thể thu được thông tin khi chúng ta lắng nghe logic của họ, cách nhìn của họ, và sửa chúng khi cần thiết. Có cách đánh giá mới học sinh sẽ cho phép thầy giáo kiểm tra điều ngụ ý là thầy giáo thành công, học sinh của bạn đang ở đâu bây giờ, và làm sao chúng ta có thể giúp cho họ đến được nơi họ cần đi.

Ngày nay thầy giáo không còn là “nguồn tri thức” nơi chúng ta đổ tri thức của mình vào đầu học sinh vì học sinh có thể có nhiều thông tin từ các nguồn khác như Wikipedia, websites, môn học trực tuyến, và Internet. Nhưng là thầy giáo, chúng ta là người hướng dẫn, huấn luyện viên người gây hứng khởi cho họ học và trở thành “người học cả đời.”

Là thầy giáo, tôi biết điều đó là không dễ, đặc biệt khi chúng ta bắt đầu thay đổi phương pháp dạy của mình sang cái gì đó mới. Nó là khó và gây nản lòng, nhưng chúng ta làm điều đó vì chúng ta muốn làm điều tốt nhất cho học sinh của mình và chúng ta muốn tạo ra khác biệt cho tương lai của đất nước chúng ta.

 

—Englíh version—

 

Teaching for today

Today’s students are not the same as ten or twenty years ago, and the way they learn is different, so the way we teach them has to change, too. The traditional teaching method of lecturing is not effective to these students. Most of them cannot pay attention for long as they are easily getting distracted by other things. Asking them to sit quietly and taking notes is difficult as they will not learn much because their minds are somewhere else.  We need to focus on more active interaction by asking them to answer our questions or challenging them on the subject knowledge.

Today teachers must spend the time to motivate, and engage them in conversation instead of just lecture. In this technology-driven world, students have many sources to learn from so it is important for teachers to encourage them to develop the habit of researching and investigating for the information that they need instead of providing for them in class. To become “Lifelong learners” they must be responsible for their learning. Therefore, class time must be used for more interaction between teachers and students and among students themselves when “real learning” happens by analyzing, processing, and investigating the issues to develop critical thinking skills.

By changing the teaching method, teachers also need to change the way they assess students’ knowledge and abilities. Instead of over-relying on tests and exams, teachers could grade students on their ability to analyze and solve problems during class discussion and determine whether they have learned the needed knowledge and develop the learning skills that allowing them to build a solid career. Traditional testing does not work because what we are looking for at the results in terms of what the student did wrong or right, and there is only one way of assessing them. Today student characteristics differ from the past and placing the burden on the students by saying that they do not understand or unprepared only adds to their frustration and discourage them from learning. Instead of a focus on “Right” and “Wrong,” we need to pay attention to the process of learning of students, the way they analyze information, investigate the facts and come up with the solution. We could gain information when we listen to their logic, their view, and correct them when necessary. Having a new way of assessing students will allowing the teachers to examine what it means to be successful teachers, where your students are now, and how we can help them get where they need to go.

Today the teachers are no longer the “source of knowledge” where we pour our knowledge into students’ head because students could get more information from other sources such as Wikipedia, websites, online courses, and the Internet. But as teachers, we are the guides, the coaches who inspire them to learn and become “Lifelong learners.”

As a teacher, I know it is not easy, especially when we begin to change our teaching method to something new. It is hard and frustrating, but we do it because we want to do the best for our students and we want to make a difference for the future of our country.