Skip to content

Hoạt động học chủ động

Một thầy giáo viết cho tôi: “Tôi muốn dùng phương pháp học chủ động trong lớp tôi cho năm học mới này. Tôi đã đọc nhiều bài trên blog của thầy, nhưng tôi không biết cách thay đổi hoạt động trên lớp của tôi thành việc học chủ động. Xin thầy lời khuyên.”

 

Đápr: Tôi vui mừng vì thầy đang đổi phương pháp dạy để làm lợi cho học sinh. Trong thiết kế lớp học chủ động, cách tốt nhất là hội tụ vào từng chương trong sách giáo khoa để chắc học sinh sẽ học tốt và làm chủ nó trước khi chuyển sang chương tiếp.

Với từng chương, thầy cần thiết lập “mục đích học tập” rõ ràng cho chương đó bằng cách hỏi: “Mình muốn học sinh học cái gì trong chương này?”, “Họ cần biết gì?”, “Họ sẽ phát triển kĩ năng nào bằng việc hoàn thành chương này? Một khi thầy có vài mục đích học tập, thầy có thể cần thiết kế các hoạt động để giúp cho học sinh đáp ứng những mục đích đó.

Để thiết kế các hoạt động lớp học, thầy có thể tự hỏi mình: “Kiểu phân công bài đọc nào mình muốn cho học sinh TRƯỚC KHI họ tới lớp?” Thầy có thể chọn vài bài báo ngắn từ tạp chí kĩ thuật, websites, blogs, hay báo chí liên quan tới chủ điểm của chương. Lúc ban đầu, cố tìm tin tức thời sự nào đó mà học sinh sẽ quan tâm để làm cho họ đọc. Để đảm bảo rằng họ đọc tài liệu được phân công trước khi tới lớp, thầy có thể thiết kế ra những bài kiểm tra với câu hỏi ngắn liên quan tới tài liệu, hay thầy có thể xây dựng các câu hỏi mà thầy sẽ yêu cầu học sinh trả lời trong lớp. Nếu họ đọc bài đọc được phân công, họ sẽ có khả năng trả lời chúng. Thầy có thể tự hỏi mình: “”Mình cần xây dựng bao nhiêu câu hỏi để mình có thể hỏi học sinh trên lớp?” “Mình tạo điều kiện thế nào cho việc thảo luận trên lớp?” “Mình phải cho kiểu bài kiểm tra gì lúc cuối để đảm bảo học sinh xây dựng được tri thức được cần?” và “Còn có những hoạt động nào khác mình phải làm để giúp học sinh đáp ứng mục đích học tập?”

Tôi biết rằng những hoạt động này yêu cầu nỗ lực nào đó, nhưng sau vài lần, nó sẽ dễ dàng hơn và trở thành một phần kĩ năng dạy của thầy. Việc thiết kế các hoạt động cho lớp học chủ động yêu cầu tâm trí sáng tạo và sự sẵn lòng học từ sai lầm vì mọi lớp sẽ khác nhau.  Thầy nên bắt đầu chậm để làm cho học sinh quen với phương pháp dạy mới và bao giờ cũng nhắc nhỏ họ về ích lợi của việc là “người học cả đời” cho nghề nghiệp tương lai của họ.

Sau từng lớp, thầy sẽ cần bước lùi lại để suy nghĩ về điều thầy làm. Qua thời gian, thầy sẽ thấy bức tranh lớn nổi lên về phương pháp dạy này. Học chủ động là cái gì đó không thể được giải thích, nhưng thầy phải trải nghiệm nó để tận hưởng nó.

 

—English version—

 

Active Learning Activities

A teacher wrote to me: “I would like to use Active Learning method in my class for this new school year. I have read many articles on your blog, but I do not know how to change my class activities to Active Learning. Please advise.”

 

Answer: “I am glad that you are changing the teaching method to benefit your students. In designing an Active Learning class, the best way is to focus on each chapter in the textbook to make sure students will learn well and master it before moving on to the next.

For each chapter, you need to establish clear “learning goals” for the chapter by asking: “What do I want students to learn in this chapter?”, “What do they need to know?”, “What skills they will develop by completing this chapter? Once you have a few learning goals, you may need to design activities to help students to meet those goals.

For designing the class activities, you may ask yourself: “What type of reading assignment that I want to give to students BEFORE they come to class?” You may select a few short articles from technical magazines, websites, blogs, or newspapers relating to the chapter’s topics. In the beginning, try to find some current news that students will be interested in to get them read. To ensure that they read the assigned materials before class, you may design a short quiz with questions relating to the materials, or you could develop questions that you will ask students to answer in class. If they read the assigned reading, they should be able to answer them. You may ask yourself: “”How many questions that I need to develop so I can ask students in the class?” “How do I facilitate the class discussion?” “What type of test should I give in the end to ensure students develop the needed knowledge?” and “Are there any other activities should I do to help students to meet the learning goals?

I know that these activities require some efforts, but after a few times, it would be easier and became part of your teaching skills. Designing Active learning class activities requires a creative mind and willing to learn from mistakes because every class will be different.  You should start slowly to get students familiar with the new teaching method and always remind them about the benefit of being a “Lifelong learners” for their future career.

After each class, you will need to step back to reflect on what you do. Over time, you will see the big picture that is emerging about this teaching method. Active learning is something that cannot be explained, but you have to experience it to enjoy it.