Skip to content

Đổi phương pháp dạy

Một thầy giáo viết cho tôi: “Tôi đã dạy trong hơn 20 năm bằng việc dùng phương pháp đọc bài giảng. Tôi thích điều thầy viết về Học chủ động và đồng ý rằng nó có thể là phương pháp tốt hơn cho học sinh trong STEM. Tuy nhiên sẽ khó cho mọi thầy giáo như tôi để đổi sang phương pháp mới. Gợi ý của tôi là phương pháp này nên được dạy cho thầy giáo mới để cho họ có thể áp dụng nó và cải tiến hệ thống giáo dục trong tương lai.”

 

Đáp: Khi chúng ta học cái gì đó mới bên ngoài tri thức chuyên gia hay kinh nghiệm của chúng ta, chúng ta cảm thấy không thoải mái vì chúng ta nghĩ nó là khó. Chúng ta không biết cách thực hiện nó hay thậm chí làm nó cho đúng, và chúng ta có thể thất bại. Nói cách khác, thay đổi là khó vì nó yêu cầu nhiều nỗ lực với kết quả không chắc chắn. Nhưng nếu thầy giáo không muốn thay đổi, làm sao bạn mong đợi học sinh thay đổi được? Nếu chúng ta để trễ cho thế hệ thầy giáo sau và họ cũng sẽ để trễ cho thế hệ khác, thì chẳng cái gì sẽ được hoàn thành.

Ngày nay công nghệ đang thay đổi nhanh và tác động tới mọi thứ, cho nên giáo dục cần thay đổi nhanh như công nghệ để phát triển lực lượng lao động được cần để cải tiến nền kinh tế của chúng ta. Hiện thời, hệ thống giáo dục của chúng ta về căn bản vẫn còn không thay đổi trong hàng trăm năm, nơi học sinh ngồi yên tĩnh trong lớp được tổ chức theo mức độ lớp chờ đợi thầy giáo đọc bài giảng cho họ trong cả việc đọc, viết, toán học và khoa học. Nhưng điều thầy biết có thể là từ hai mươi hay ba mươi năm trước, điều có thể không phù hợp với thế giới được dẫn lái bởi công nghệ và học sinh biết điều đó. Làm sao thầy giáo động viên được học sinh học cái gì đó mà họ không tin vào? Làm sao học sinh muốn học cái gì đó mà có thể không giúp cho họ trong tương lai?

Tất nhiên, đổi phương pháp học chủ động là thách thức. Nhiều học sinh ngồi yên tĩnh trong lớp học nơi thầy giáo bảo họ đích xác phải làm gì, nơi phân công bài là tương tự như phân công đã làm trước đây trong lớp khác. Tôi biết rằng điều đó là không dễ cho cả thầy giáo và học sinh. Một số thầy giáo đã hỏi: “Có ích lợi không trong việc dạy cái gì đó mới, không giống bất kì cái gì họ đã làm trước đây?” Tôi đã viết nhiều bài báo về phương pháp này trên blog của tôi.  Có những nghiên cứu khoa học đã kết luận rằng Học chủ động là phương pháp tốt cho STEM hơn các môn khác. Tôi biết rằng thay đổi sang cái gì đó mới bên ngoài kinh nghiệm của bạn là không thoải mái. Nhưng lời khuyên của tôi là “cứ làm nó đi” và quan sát cách nó làm thay đổi việc học của học sinh và tạo ra khác biệt trong tương lai của họ.

 

—English version—

 

Changing teaching method

A teacher wrote to me: “I have been teaching for more than 20 years using lecturing method. I like what you are writing about the Active learning and agree that it may be a better method for students in STEM. However, it would be difficult for any teacher like me to change to the new method. My suggestion is this method should be taught to new teachers so they can apply it and improve the education system in the future.”

 

Answer: When we learn something new outside of our expertise or experience, we feel uncomfortable because we think it is difficult. We do not know how to do it or even do it right, and we may fail. In other words, change is difficult because it requires a lot of efforts with uncertain results. But if the teachers do not want to change, how do you expect the students to change? If we defer to the next generation of teachers and they will also defer to another, then nothing will be accomplished.

Today technology is changing fast and impacts everything, so education needs to change as fast as technology to develop the needed workforce to improve our economy. Currently, our education remains basically unchanged for hundred years where students sit quietly in classes organized by grade level waiting for the teachers to lecture to them in reading, writing, math, and science. But what the teachers learned could be twenty or thirty years ago, which may not be suitable for the technology-driven world  and students know that. How do the teachers motivate students to learn something that they do not believe in? How do students want to learn something that may not help them in the future?

Of course, changing to Active learning method is a challenge. Many students prefer to sit quietly in a classroom where the teacher tells them exactly what to do, where the assignments are similar to the ones they have done previously in other classes. I know that it is not easy for both teachers and students. Some teachers have asked: “Is there a benefit in teaching something new, unlike anything they have done before?” I have written several articles about this method on my blog.  There are scientific researches which concluded that Active learning is a better method for STEM than others. I know that changing to something new outside your experience is uncomfortable. But my advice is “just do it” and watch how it changes the students’ learning and make a difference in their future.