Skip to content

Thời gian tốt nghiệp

Một người mẹ lo âu viết cho tôi: “Tôi đã được bảo cho rằng phải mất bốn năm mới có được bằng cử nhân ở Mĩ. Con trai tôi đã học ở Mĩ trong năm năm, nhưng cháu vẫn chưa tốt nghiệp.  Chúng tôi đã trả tiền cho giáo dục của cháu trong năm năm qua, và tôi lo nghĩ. Thầy nghĩ có cái gì sai mà cháu không nói cho chúng tôi? Tôi không biết phải làm gì. Xin thầy lời khuyên.”

 

Đáp:  Sinh viên đại học Mĩ trung bình học “đủ tải” các môn được yêu cầu (tức là 15 tới 18 đơn vị một quí) sẽ tốt nghiệp trong bốn năm. Nhưng sinh viên quốc tế người cần thêm các lớp ngôn ngữ phụ thêm để cải tiến tiếng Anh thường mất thời gian lâu hơn bốn năm. Nhiều người trong số họ học ít hơn đủ tải được yêu cầu, có thể 10 tới 12 tín chỉ mỗi quí để cho họ có nhiều thời gian học hơn, để cải thiện điểm của họ, hay để điều chỉnh theo môi trường.

Có những yếu tố có thể làm trễ thời gian tốt nghiệp dự kiến. Một số trường có quá nhiều sinh viên nhưng không đủ không gian cho các lớp học cho nên sinh viên phải đợi để vào, và điều đó có thể mất thời gian lâu hơn.  Nhiều sinh viên quốc tế không được chuẩn bị sớm để học ở Mĩ, và họ cần thời gian để điều chỉnh nhịp học nhanh của phương pháp dạy mới, và điều đó có thể mất nhiều thời gian hơn cho họ tốt nghiệp. Một số người không đọc các chỉ dẫn hướng dẫn cẩn thận và có thể không đáp ứng với yêu cầu của trường về tốt nghiệp.  Chẳng hạn, sinh viên quốc tế thường không nói chuyện với cố vấn nhà trường trước khi kí vào lớp mà cứ theo bạn bè và lấy lớp sai, hay lớp ‘không được yêu cầu” cho lĩnh vực học tập của họ. Họ ghi danh vào kinh doanh mà lại học lịch sử, âm nhạc hay nghệ thuật, nhưng các lớp này không được tính vào việc hoàn thành bằng cấp của họ. Tất nhiên, có nhiều lí do khác, nhưng điều tốt nhất là nói chuyện với con trai bạn và bảo cháu giải thích.

 

—Englíh version—

 

Graduation time

A worried mother wrote to me: “I have been told that it takes only four years to get a Bachelor’s degree in the U.S. My son has been studying in the U.S. for over five years, but he has not graduated yet.  We have been paying for his education for the past five years, and I am worried. Do you think anything wrong that he does not tell us? I do not know what to do.  Please advise.”

 

Answer:  An average U.S. college student who takes a “full load” of required courses (i.e., 15 to 18 units per quarter.) will graduate in four years. But international students who need to take additional language classes to improve their English usually take longer than four years. Many of them often take less than the required full load, may be 10 or 12 credits per quarter to give them more time to study, to improve their grades, or to adjust to the environment.

There are factors that may delay the expected graduation time. Some schools have too many students but not enough space for classes so students must wait in order to get in, and it may take longer.  Many international students are not prepared early to study in the U.S., and they need time to adjust to the fast learning pace of the new method of teaching, and it may take longer for them to graduate. Some do not read the guideline instructions carefully and may not fulfill the school requirements to graduate.  For example, international students often do not talk to a school advisor before signing up for class but follow their friends and taking the wrong class, or “non-requirement” classes for their field of study. If they are enrolling in business but taking history, music, or art, but these classes do not count toward their degree fulfillment. Of course, there are many other reasons, but it is best to talk to your son and ask him for an explanation.