Skip to content

Kĩ thuật thảo luận trên lớp

Phần lớn sinh viên kĩ thuật không thích thảo luận trên lớp mà ưa thích tự học. Khó mà yêu cầu họ làm việc trong nhóm hay làm cho họ nói cái gì đó trong lớp. Họ ưa thích ngồi hàng giờ trước máy tính để viết thuật toán phức tạp hay thậm chí ở lại cả đêm để giải phương trình toán học phức tạp, nhưng làm cho họ tham gia vào thảo luận trên lớp yêu cầu một số kĩ thuật và nhiều kiên nhẫn.

Nhiều thầy giáo thường hỏi các câu hỏi như “Lời giải cho XXX là gì?” hay “Em nghĩ gì về YYY?” và sinh viên sẽ trả lời: “Lời giản là A+B+C = ZZ” rồi dừng lại, nếu câu trả lời là đúng, không có gì thêm để nói. Khi một sinh viên cho câu trả lời đúng và được xác nhận bởi thầy giáo, các sinh viên khác ghi nhớ nó và nghĩ họ biết câu trả lời. Tuy nhiên, mức độ hiểu sâu hơn KHÔNG CHỈ là biết câu trả lời MÀ CÒN có khả năng giải thích TẠI SAO nó là câu trả lời đúng.

Thay vì hỏi câu hỏi “Cái gì”, tôi ưa thích dùng “câu hỏi tại sao và làm sao.” Hỏi “tại sao” bao giờ cũng dẫn sinh viên tới mức độ hiểu sâu hơn. Chẳng hạn, “Tại sao A+B+C = ZZ” là câu trả lời đúng?” hay “Tại sao thuật toán đó làm việc nhưng thuật toán khác thì không?” Hỏi “làm sao” có thể cung cấp cho thầy giáo nhiều thông tin hơn về quá trình suy nghĩ của học sinh. Chẳng hạn, “Bill, nói cho thầy làm sao có được câu trả lời đó?” hay “Jane, giải thích cho thầy làm sao em đã giải quyết được vấn đề?” hay “Steve, tại sao em đã dùng thuật toán đó?” Khi sinh viên giải thích chi tiết cách tiếp cận của họ để giải quyết vấn đề, thầy giáo có thể quan sát mức độ hiểu của sinh viên.

Với mọi câu hỏi, đều có câu trả lời “đúng” hay “sai”. Nếu thầy giáo xác nhận rằng câu trả lời là “đúng” thì sinh viên sẽ không nghĩ thêm về nó. Sẽ là tốt hơn nếu thầy giáo hỏi cả lớp: “Câu trả lời đó là đúng hay không?” và buộc mọi người đều phải nghĩ và giải quyết vấn đề cho tới khi phần lớn mọi người đồng ý với câu trả lời. Cho dù câu trả lời là “sai,” thầy giáo vẫn không nên sửa nó ngay. Tôi ưa thích yêu cầu sinh viên giải thích cách tiếp cận để giải quyết vấn đề. Chìa khoá là làm cho sinh viên giải thích logic của họ và học từ sai lầm của họ. Nếu sinh viên biết rằng câu trả lời của họ là không đúng, họ không muốn làm sai lầm của họ được thảo luận trước lớp. Tôi thường dùng cái cớ như: “Nhiều sinh viên cũng dùng cùng logic và đi tới cùng câu trả lời như điều đó. Kiểu đáp ứng này xảy ra mọi lúc. Thầy nghĩ chúng ta nên nhìn kĩ vào cách tiếp cận này vì tất cả chúng ta có thể học được từ nó.”

Thảo luận trên lớp cho phép sinh viên xem xét đa dạng quan điểm về một vấn đề. Khi sinh viên chia sẻ ý kiến, ý nghĩ, và giải pháp về tài liệu môn học, sinh viên học từ người khác.  Điều đó cũng để cho thầy giáo quan sát sinh viên về họ hiểu tài liệu tốt thế nào. Ưu điểm khác là ở chỗ sinh viên trở nên có trách nhiệm cho lớp và việc học riêng của họ vì họ đang được coi là chủ động hơn chỉ ngồi yên lặng và nghe bài giảng. Qua thảo luận, sinh viên có thể thám hiểm nhiều chi tiết hơn và hiểu ở mức sâu hơn. Việc áp dụng thảo luận trên lớp cũng đem hiểu biết của họ ra chỗ công khai và cho phép thầy giáo sửa cho họ, điều làm cho việc học thành hiệu quả hơn cách tiếp cận dạy khác.

 

—English version—

 

Class discussion techniques

Most technical students do not like to discuss in class but prefer to study by themselves. It ‘s hard to ask them to work in a group or get them to say something in class. They prefer to sit for hours in front of the computer to write a sophisticated algorithm or even stay up all night to solve complicated math equations, but get them participate in class discussion requires some techniques and a lot of patience.

Many teachers often ask a question such as “What is the solution for XXX?” or “What do you think about YYY?” and the student would answer: “The solution is A+B+C = ZZ” then stops, if the answer is correct, there is nothing more to say. When a student gives the right answer and confirmed by the teacher, other students memorize it and think they know the answer. However, a deeper level of understanding is NOT ONLY knowing the answer BUT ALSO be able to explain WHY it is the right answer.

Instead of asking the “What” question, I prefer to use the “Why and How questions.” Asking “Why” always lead the student to deeper levels of understanding. For example, “Why A+B+C = ZZ” is the right answer?” or “Why does that algorithm work but others do not?”Asking “How” can provide the teachers more information about the students’ thought processes. For example, “Bill, tell me how do you get that answer?” or “Jane, explain to me how did you solve the problem?” or “Steve, why did you use that algorithm?” As the student explains in detail their approach to solving problem, the teachers can observe the student’s level of understanding.

For every question, there is “Right” or “Wrong” answer. If the teachers confirmed that the answer is “Right.”then students will not think more about it. It would be better if the teachers ask the class: “Is that a correct answer or not?” and force everyone to keep thinking and solving the problem until most agree with the answer. Even if the answer is “Wrong,” the teachers should not correct it right away. I prefer to ask the student to explain the approach to solving the problem. The key is to get students to explain their logic and learn from their mistakes. If the students know that their answer is not correct, they do not want to make their mistakes to be discussed in front of the class. I often use an excuse such as: “Many students also use that same logic and come up with the same answer like that. This type of response happens all the time. I think we need to look closely to this approach because all of us can learn from it.”

Class discussions allow students to consider various viewpoints on an issue. When students share their opinions, thoughts, and solutions about course materials, students learn from others.  It also let the teachers observe their students on how well they understand the materials. Another advantage is that students become responsible for the class and their own learning as they are assuming more actively than just sit quietly and listen to a lecture. Through the discussion, students can explore a lot more detail and understand at a deeper level. The application of class discussions also brings their understanding to the open and allow the teachers to correct them, which makes learning more efficiently than another teaching approach.