Skip to content

Đánh giá việc học của học sinh

Nhiều thầy giáo đánh giá việc học của học sinh chỉ dựa trên bài kiểm tra, và làm được bài kiểm tra trở thành mục đích của học sinh. Nhưng phần lớn bài kiểm tra chỉ cho học sinh phản hồi “đúng” hay “sai”, KHÔNG nói về học sinh đã học tốt thế nào. Giúp họ hiểu điều họ học tốt hay không tốt là cách tốt hơn để làm tăng việc học của họ và tránh những tình cảm tiêu cực của “đỗ hay trượt.” Trong Học chủ động, có các cách khác mà thầy giáo có thể đánh giá tri thức và kĩ năng của học sinh thay vì phụ thuộc vào bài kiểm tra. Vì tương tác trên lớp và yếu tố then chốt của phương pháp Học chủ động, tôi thường cho 50% tổng số điểm cho yếu tố này.

Khi học sinh tới lớp được chuẩn bị bằng việc đọc tài liệu TRƯỚC KHI lên lớp, hiểu tài liệu bằng việc làm được các bài kiểm tra câu hỏi ngắn dựa trên đọc tài liệu, họ có 10% tổng số điểm.

Khi học sinh đóng góp cho thảo luận trên lớp bằng việc cho câu trả lời, hỏi câu hỏi liên quan, diễn đạt ý kiến, phân tích thảo luận và chia sẻ ý tưởng của họ với người khác, họ được 20% tổng số điểm.

Khi học sinh có thể chứng tỏ được rằng họ đang phát triển kĩ năng mềm như cộng tác, tránh xung đột, diễn đạt cởi mở ý kiến của họ, dùng từ vựng thích hợp, duy trì hội tụ vào chủ đề, họ được 10% tổng số điểm

Và nếu họ dự lớp đầy đủ, tới lớp đúng giờ, không bỏ lớp, họ được 10% của tổng số điểm.

Nếu học sinh có thể đáp ứng tiêu chí trên, họ đã được 50% tổng số điểm, và nếu họ làm tốt bài kiểm tra, họ sẽ không có vấn đề gì trong việc đỗ lớp của tôi (tôi thường cho năm bài kiểm tra mỗi học kì.)

 

—English version—

 

Assessing students’ learning

Many teachers assess students’ learning based solely on tests, and passing tests have become the goal of students. But most tests only give students “Right” or “Wrong” feedback, NOT on how well students have learned. Helping them to understand what they do well or not well, is a better way to increasing their learning and avoiding negative emotions of “pass or fail.” In Active learning, there are other ways that the teachers could evaluate students’ knowledge and skills instead of depending on tests. Since classroom interaction is the key factor of Active Learning method, I often give 50% of the total scores to this factor.

When students come to class prepared by reading the materials BEFORE the class, understanding the material by passing the short quiz based on reading materials, they have 10% of the total score.

When students contribute to the class discussion by giving answers, asking relevant questions, expressing opinions, analyzing the discussions and share their ideas with others, they have 20% of the total score.

When students can demonstrate that they are developing soft-skills such as collaboration, avoided conflicts, openly express their opinions, use appropriate vocabulary, stay focus on the topic, they have 10% of the total score

And if they have good attendance, arrive to class on time, not skip class, they have 10% of the total score.

If students can meet the above criteria, they have 50% of the total score already, and if they do well on tests, they will not have any problem in passing my class (I often have five tests, per semester.)