Skip to content

Đối thoại về phương pháp dạy

Đêm hôm trước một thầy giáo gọi điện cho tôi và nói: “Nhiều thầy giáo thích bài báo của thầy về STEM và Học chủ động, v.v. Tuy nhiên, THÍCH không có nghĩa là họ ÁP DỤNG nó vì khó thay đổi. Mặc dầu đọc bài giảng KHÔNG phải là phương pháp tốt để dạy STEM, phần lớn các thầy giáo vẫn đang đọc bài giảng. Tất nhiên, thảo luận trên lớp có thể giúp học sinh học ở mức độ sâu hơn, nhưng nhiều thầy giáo sẽ KHÔNG tổ chức việc thảo luận trên lớp vì họ lo lắng rằng học sinh sẽ không tham gia. Trong nhiều năm dạy học, tôi có thể nói rằng thay đổi là không thể được ở đây. Thầy có thể nhìn vào các khía cạnh khác của giáo dục như thiết kế môn học, kiểm tra, phân công, đánh giá và cho điểm, tất cả những điều này đã không thay đổi trong năm mươi năm hay thậm chí một trăm năm. Tôi nghĩ thầy đang phí hoài thời gian của thầy.”

Tôi bảo thầy ấy: “Tôi biết thay đổi là khó, nhưng không phải là không thể được. Phần lớn chúng ta đã dành nhiều thời gian dạy vào điều chúng ta đã được dạy, đó là đọc bài giảng, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể thay đổi cái gì đó cho tốt hơn TRỪ PHI chúng ta không muốn thay đổi. Nếu chúng ta không thay đổi, chúng ta không thể mong đợi học sinh của chúng ta thay đổi. Liệu vẫn còn không thay đổi khi cả thế giới đang thay đổi được không?”

Thầy đó nói: “Nhưng điều gì xảy ra nếu nó không làm việc?”

Tôi giải thích: “Tất nhiên, nếu chúng ta cố gắng thay đổi, có khả năng thất bại, nhưng có thất bại với điều chúng ta đang làm bây giờ. Nhiều người trong các học sinh của chúng ta không có động cơ học tập; họ chỉ muốn thi đỗ và được bằng cấp. Nhiều người trong số họ tốt nghiệp nhưng không có kĩ năng và không thể tìm được việc làm. Nhiều người trong số họ bỏ trường, số khác nhảy lớp. v.v. Là thầy giáo, chúng ta có nên làm cái gì đó tốt hơn cho học sinh không? Chúng ta có nên thử cái gì đó mới không? Tôi biết nó là KHÔNG dễ trong nỗ lực đầu tiên, nhưng cuộc hành trình nghìn dặm bắt đầu với bước đi đầu tiên. Không có phương pháp dạy hoàn hảo, nhưng khi chúng ta học điều mới, chúng ta phải thử và cải tiến nó cho tới khi nó làm việc cho chúng ta. Lần đầu tiên không bao giờ làm việc như được mong đợi, nhưng chúng ta học từ điều đó, và lần thứ hai hay thứ ba có thể tốt hơn. Không có gì sai với việc thử; không có gì sai với thử và thất bại, nhưng sẽ là SAI nếu chúng ta không thử.”

Thầy đó ngần ngại: “Nhưng còn có các yếu tố khác như thái độ của học sinh và hệ thống giáo dục…v.v.”

Tôi bảo thầy đó: “Là thầy giáo, chúng ta muốn học sinh thay đổi cách học của họ để cho họ có thể phát triển tri thức sâu hơn và kĩ năng tốt hơn. Nhưng họ sẽ KHÔNG thay đổi nếu chúng ta không thay đổi. Do đó, chúng ta phải thay đổi cách dạy của chúng ta trước. Việc phát triển kĩ năng dạy mới nghĩa là chúng ta phải làm việc trên nhiệm vụ đặc thù, mỗi nhiệm vụ một lúc, rồi phân tích nó để xem chúng ta cần cái gì để cải tiến nó. Thay đổi là phức tạp và yêu cầu nhiều công việc, nhưng chúng ta phải làm nó với thái độ rằng chúng ta có thể tạo ra khác biệt. Sẽ cần nhiều nỗ lực trước khi chúng ta nhìn thấy bất kì kết quả nào cho nên chúng ta phải kiên nhẫn. Là thầy giáo, chúng ta không làm thay đổi một mình, nhưng chúng ta cần thảo luận với những người khác, chia sẻ kinh nghiệm của chúng ta với người khác, và hỗ trợ lẫn nhau. Nhiều thầy giáo sẽ cần học về phương pháp dạy mới này, khi họ đọc nhiều hơn về nó, học nhiều hơn về nó, và thử nó rồi chia sẻ kinh nghiệm với người khác và qua thời gian, chúng ta có thể làm nó tốt hơn cho học sinh của chúng ta.”

 

—English version—

 

Conversation about teaching method

Last night a teacher friend called and said: “Many teachers like your articles on STEM and Active learning, etc. However, LIKING does not mean they are APPLYING it because it is hard to change. Although lecturing is NOT a good method for teaching STEM, most teachers are still lecturing. Of course, class discussions can help students learn at a deeper level, but many teachers would NOT have a class discussion as they are worry ing that students will not participate. For many years of teaching, I can say that change is impossible here. You can look at other aspects of education such as course design, testing, assignments, assessing, and grading, all of these have not changed in fifty or even hundred years. I think you are wasting your time.”

I told him: “I know that change is hard, but it is not impossible. Most of us have spent a lot of time teaching in the way that we were taught, which was lecturing, but it does not mean we cannot change to something better UNLESS we do not want to change. If we do not change, we cannot expect our students to change. Is it possible to remain unchanged when the whole world is changing?”

He said: “But what if it does not work?”

I explained: “Of course, if we try to change, there is a possibility of failure, but there is a failure with what we are doing now. Many of our students have no motivation in learning; they just want to pass exams and get a degree. Many of them graduate but have no skills and cannot find a job. Many of them quit school; others skip classes, etc. As teachers, should we do something better for our students? Should we try something new? I know it is NOT easy in the first attempt, but a thousand miles journey starts with the first step. There is no perfect teaching method, but when we learn new thing, we should try and revise it until it works for us. The first time never work as expected, but we learn from it, and the second or third time could be better. There is nothing wrong with trying; there is nothing wrong with a try and fail, but it is WRONG if we do not try.”

He hesitated: “But there are other factors such as students ‘ attitude and the education system …etc.”

I told him: “As teachers, we want students to change their way of learning so they can develop a deeper knowledge and better skills. But they will NOT change if we do not change. Therefore, we must change our way of teaching first. Developing new teaching skills means we must work on a particular task, one task at a time, then analyze it to see what do we need to improve it. Change is complicated and requires a lot of work, but we should do it with an attitude that we could make a difference. It will take a lot of efforts before we see any result so we must be patient. As teachers, we do not make change alone, but we need to discuss with others, sharing our experience with others, and support each other. Many teachers will need to learn about this new teaching method, as they read more about it, learn more about it, and try it then share the experience with others and with time, we can make it better for our students.”