Skip to content

Cách dạy mới

Một thầy giáo viết cho tôi: “Thầy viết về học chủ động thì dễ vì thầy dạy ở Mĩ. Thầy có nghĩ học sinh từ các nước khác sẽ tự họ học tài liệu môn học không? Thầy có nghĩ học sinh sẽ đọc tài liệu trước khi lên lớp không? Thầy đã bao giờ dạy học chủ động bên ngoài Mĩ không? Xin thầy bình luận.”

 

Đáp: Tôi nghĩ phần lớn học sinh sẽ thích việc học chủ động khi họ hiểu ích lợi của phương pháp này. Có thể mất thời gian cho họ thay đổi, nhưng họ sẽ theo chỉ dẫn của chúng ta vì chúng ta là thầy giáo, chúng ta đặt ra qui tắc và nếu họ không tuân theo, họ sẽ không qua được môn học.

Dựa trên kinh nghiệm dạy của tôi, tôi nghĩ rằng được cho mục đích và mong đợi rõ ràng, phần lớn học sinh có thể học các tài liệu cơ bản TRƯỚC KHI tới lớp. Đứng trên lớp và đọc vài trang từ sách giáo khoa là phí thời gian khi mà học sinh có thể đọc chúng theo cách riêng của họ.  Trong nhiều năm dạy cả ở Mĩ và nhiều nước ở châu Âu và châu Á, tôi bao giờ cũng dùng phương pháp này, và phần lớn học sinh đều bảo tôi rằng khi họ quen với cách học này, họ không bao giờ muốn quay lại cách nghe bài giảng dài một cách thụ động.

Để giúp học sinh học tài liệu TRƯỚC KHI tới lớp, tôi phân cho nhiều bài đọc ngắn chứa những thông tin mà học sinh sẽ cần cho thảo luận trên lớp. Trong phân công, tôi để vào vài câu hỏi cho họ trả lời. Chẳng hạn, “Cây nhị phân là gì?” hay “Kiểu Boolean là gì?” Tôi cũng yêu cầu họ nghĩ ba câu hỏi để hỏi trên lớp. Lớp của tôi bắt đầu với bài kiểm tra theo câu hỏi ngắn, bao gồm ba hay bốn câu hỏi, một trong chúng đã được đăng trong phân công đọc bài. Nếu họ đọc tài liệu, họ phải có khả năng trả lời chúng. Bài kiểm tra này là ngắn và được thiết kế để chắc rằng học sinh hiểu tài liệu đọc. Sau bài kiểm tra, tôi cho bài giảng ngắn, quãng mười lăm phút, về chủ điểm môn học và các khái niệm quan trọng mà học sinh phải biết; rồi tôi bắt đầu việc thảo luận bằng cách nêu ra câu hỏi cho học sinh trả lời.

Lúc ban đầu, tất nhiên, học sinh thích ngồi yên và nghe bài giảng vì điều đó là dễ dàng cho họ. Nhưng họ cần tự mình “Học cách học”, và họ sẽ KHÔNG học chừng nào chúng ta chưa yêu cầu họ làm như vậy. Khó thay đổi thói quen, nhưng nếu chúng ta KHÔNG làm điều đó BÂY GIỜ, khi nào chúng ta nghĩ họ sẽ thay đổi? Là thầy giáo, chúng ta thường quên mất rằng học sinh không chỉ cần học tài liệu môn học, họ cũng phải học làm quyết định về họ cần biết cái gì và làm sao họ sẽ thu nhận tri thức đó.

Một số thầy giáo tới lớp với giả định rằng học sinh KHÔNG có khả năng, KHÔNG biết cái gì. Và họ sẽ đợi cho thầy giáo rót “tri thức” vào đầu họ. Thầy giáo có biết rằng ngay cả khi thầy đọc bài giảng, một số học sinh đang đọc tin nhắn không? Khi thầy giáo say sưa giải thích phương trình, nhiều học sinh chỉ nghĩ về các ngôi sao điện ảnh, bạn gái hay bạn trai?

Làm sao chúng ta thay đổi cách học sinh học và cho họ các kinh nghiệm học tập khác nhau? Chúng ta đặt ra qui tắc mới, mong đợi mới và làm cho nó có hiệu lực. Khi lần đầu tiên tôi bảo học sinh đọc trước khi lên lớp, chỉ vài người làm. Nhưng vào lúc bắt đầu lớp, tôi cho bài kiểm tra ngắn với những câu hỏi từ tài liệu bài đọc. Tôi giả vờ không chú ý rằng phần lớn học sinh đều bối rối. Những người đã đọc quay vào bài làm trong vòng năm phút, nhưng những người không đọc, không thể hoàn thành được bài kiểm tra. Và bài kiểm tra là một phần điểm của họ cho lớp đó. Nếu học sinh không làm được năm bài kiểm tra kiểu này, họ sẽ không qua được môn học. Giờ lên lớp tiếp, mọi học sinh tới đều đã được chuẩn bị và sẵn sàng cho bài kiểm tra.

Tôi tin bằng việc đặt ra qui tắc và mong đợi rõ ràng rằng học sinh phải học tài liệu theo cách riêng của họ, chúng ta đang làm thay đổi thói quen học không tốt của họ và phát triển thái độ mới rằng học sinh có thể tự học và trở thành người học cả đời.

 

—English version—

 

A new way to teach

A teacher wrote to me: “It is easy for you to write about Active learning because you are teaching in the U.S. Do you think the students from other countries will learn the course materials by themselves? Do you think students will read materials before the class? Have you ever taught Active learning outside the U.S.? Please comment.”

 

Answer: I think most students will like the Active learning when they understand the benefits of this method. It may take time for them to change, but they will follow our instructions because as teachers, we set the rules and if they do not follow, they will not pass the course.

Based on my teaching experience, I think that given clear objectives and expectations, most students can learn the basic materials BEFORE coming to class. It is was a waste of class time to stand in front of the class and read several pages from a textbook where students can read them on their own.  For many years of teaching both in the U.S. and in many countries in Europe and Asia, I always use this method, and most students told me that when they get used to this way of learning, they never want to go back to the old way of passively listening to a long lecture.

To help students learn the materials BEFORE coming to class, I assign several short readings containing information that students will need for class discussion. In the assignment, I put in few questions for them to answers. For example, “What is a Binary Tree?” or What is a Boolean type?” I also ask them to think of three questions to ask during class. My class begins with a short quiz, consist of three or four questions, one of them is already posted in the reading assignment. If they read the materials, they should be able to answer them. The quiz is short and designed to make sure that students understand the reading materials. After the quiz, I give a short lecture, about fifteen minutes, on the course topic and important concepts that students should know; then I start the discussion by raising questions to get students to answer.

In the beginning, of course, students like to sit quietly and listen to a lecture because that is easy for them. But they need to “Learn how to study” by themselves, and they will NOT learn unless we require them to do so. It is hard to change a habit, but if we do NOT do it NOW, when do we think they will change? As teachers, we often forget that students not only need to learn the course material, they must also learn to make decisions about what they need to know and how they will acquire that knowledge.

Some teachers are coming to class with the assumptions that students are NOT capable, NOT knowing anything. And they will wait for the teachers to pour “knowledge” into their head. Do teachers know that even when they lecture, some students are reading text messages? When teachers passionately explain an equation, many students are only thinking about movies stars, girlfriends or boyfriends?

How do we change the way students learn and give them a different learning experience? We set new rules, new expectations and enforce it. When the first time I told students to read before coming to class, only a few did. But at the beginning of the class, I gave a quiz with questions from the reading materials. I pretend not to notice that most of the students were embarrassed. Those who read turn in their quiz within five minutes but those who did not read, could not finish the quiz. And the quiz was part of their grade for that class. If students fail five quizzes, they will not pass the course. The next class, all students came prepared and readied for the quiz.

I believe by setting clear rules and expectation that students must learn the material on their own, we are changing their bad study habit and developing a new attitude that students can learn by themselves and become life-long learners.