Skip to content

Học STEM

Một người mẹ viết cho tôi: “Con trai tôi hiện học lớp 12. Tôi muốn cho cháu học STEM ở Mĩ sang năm. Nhưng tôi không biết STEM nào là tốt cho cháu và dễ cho cháu kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp. Xin thầy lời khuyên.”

 

Đáp: Khoa học, Công nghệ, Kĩ nghệ và Toán học (STEM) là các khu vực rộng, bao gồm nhiều lĩnh vực học tập. Con bạn nên lựa chọn một lĩnh vực đặc thù mà cháu muốn học. Gia đình bạn và con trai bạn cần thảo luận về nghề nghiệp tương lai sớm nhất có thể được vì việc lựa chọn “lĩnh vực sai” hay “dễ vào lĩnh vực” có thể không giúp cho cháu có được việc làm. (Tôi không biết liệu cháu có tìm việc làm ở Mĩ hay trở về nhà. Nếu cháu muốn làm việc ở Mĩ cháu sẽ cần tìm lĩnh vực học tập có nhu cầu cao và đáp ứng các điều kiện của visa H1B.)

Lời khuyên của tôi là con trai bạn nên nhìn kĩ vào từng lĩnh vực bên trong STEM để xác định kiểu bằng cấp khác nhau được cần (cử nhân, thạc sĩ, hay tiến sĩ), dữ liệu về lương, cơ hội làm việc, v.v. Cháu sẽ cần chọn lĩnh vực học tập phù hợp với cháu vì đó là nghề nghiệp của cháu và cuộc sống của cháu. Đòi hỏi hay mong đợi cháu học cái gì đó mà cháu không thích là ý tưởng sai. Có nhiều lời khuyên nghề nghiệp trong blog của tôi; cháu nên có khả năng tìm ra cái gì đó ở đó. Sau đây là danh sách các lĩnh vực mà con trai bạn có thể cần khảo sát.

Khoa học: sinh học, hoá học, vật lí, địa lí, khí quyển học, y học, dược học, chăm sóc sức khoẻ, nha khoa, chữa bệnh chân, nhãn khoa, thú y.

Công nghệ: khoa học máy tính, kĩ nghệ phần mềm, hệ thống thông tin, quản lí hệ thống thông tin, công nghệ y học

Kĩ nghệ: Kĩ nghệ không gian, kĩ nghệ sinh học, kĩ nghệ hoá học, kĩ nghệ cầu đường, kĩ nghệ máy tính, kĩ nghệ điện và điện tử, kĩ nghệ môi trường, kĩ nghệ công nghiệp, kĩ nghệ chế tạo, khoa học và kĩ nghệ vật liệu, kĩ nghệ cơ khí, kĩ nghệ mỏ, kĩ nghệ hạt nhân, kĩ nghệ dầu.

Toán học:  toán, khoa học thống kê, thống kê học.

 

—English version—

 

Studying STEM

A mother wrote to me: “My son is in the 12th grade. I would like to send him to study STEM in the U.S. next year. But I do not know which STEM is good for him and easy for him to get a job after graduation. Please advise.”

 

Answer: Science, Technology, Engineering, and Math (STEM) is extensive areas consist of several fields of study. Your son should select a particular field that he wants to study. Your family and your son need to discuss the future career as soon as possible because selecting the “wrong field” or an “Easy to get in field” may not help him to get a job. (I do not know whether he will be looking for a job in the U.S. or returning home. If he wants to work in the U.S., he will need to find the field of study that is in high demand and meet the qualification of the H1B visa.)

My advice is your son should look closely to each field within STEM to determine the different types of degrees needed (BS, MS, or Ph.D.), salary data, employment opportunity, etc. He will need to select a field of study that is suitable for him because it is his career and his life. Asking or expecting him to study something that he does not like is a wrong idea. There are many career advice in my blog; he should be able to find something there. Following are a list of fields that your son may want to investigate.

Science: Biology, Chemistry, Physics, Geosciences, Atmospheric science, Medical science, Medicine, Nursing and Allied Health. Dentistry, Podiatry, Optometry, Veterinary.

Technology: Computer Science, Software Engineering, Information systems, Managing Information Systems. Medical Technology

Engineering: Aerospace Engineering, Bioengineering, Chemical Engineering, Civil Engineering, Computer Engineering, Electrical and Electronics Engineering, Environmental Engineering, Industrial Engineering, Manufacturing Engineering, Materials Science and Engineering, Mechanical Engineering, Mining Engineering, Nuclear Engineering, Petroleum Engineering.

Mathematics:  Mathematics, Actuarial Science, and Statistics.