Skip to content

Quá trình học tập

Một thầy giáo viết cho tôi: “Thầy viết về “Học chủ động” thì dễ nhưng làm sao thầy dạy mà không đọc bài giảng? Làm sao học sinh của thầy học mà không có ghi nhớ? Tôi nghĩ học chủ động có thể có tác dụng ở Mĩ nhưng không có tác dụng ở nước tôi vì học sinh của tôi không ghi nhớ mọi thứ, họ sẽ không qua được kì thi hàng năm. Xin thầy bình luận.”

 

Đáp: Trong học chủ động, thầy giáo không đọc bài giảng nhưng không đọc trong toàn bộ thời gian trên lớp thôi. Việc đọc bài giảng chỉ bao quát một số khái niệm then chốt và tóm tắt các sự kiện quan trọng mà học sinh phải biết. Nhưng học sinh phải học chủ động bằng việc đọc tài liệu TRƯỚC khi lên lớp, tham gia vào thảo luận và hỏi câu hỏi TRONG khi trên lớp, và học nhiều hơn SAU giờ lên lớp. Họ chịu trách nhiệm cho việc học của họ, cho nên họ phải chủ động học tập tương ứng.

Việc học phải KHÔNG về nhớ lại một số sự kiện để đỗ kì thi, mặc dầu ghi nhớ nên là một phần của quá trình học. Ghi nhớ là bước đầu tiên để xây dựng nền tảng trước khi thu nhận các mức học tập cao hơn như suy luận, tư duy phê phán, và phát kiến. Có kết nối giữa ghi nhớ và quá trình học để phát triển tri thức sâu hơn như làm suy diễn, dự đoán và lập luận trong khả năng nghĩ và xử lí thông tin.

Chẳng hạn, khi trẻ em còn bé, chúng học ghi nhớ các “từ” nào đó như bảng từ, và từ đó, chúng tạo ra ngôn ngữ. Tuy nhiên, bộ não không lưu giữ chỉ dữ liệu mà còn kết nối chúng lại với nhau. Khi đứa trẻ lớn lên hơn, não của chúng vận hành và kết nối nhiều thứ hơn lại với nhau. Điều đó cho phép thông tin có quan hệ với tri thức cá nhân. Với tri thức này, họ có thể làm quyết định, và chúng ta gọi nó là “việc học.” Trẻ em còn bé học phần lớn “Cái gì” (từ), nhưng khi chúng lớn hơn, chúng cũng học “Tại sao” và  “Khi nào” (lập luận và đặt thời gian.) Tất nhiên, là người lớn, chúng ta học “Tại sao” và “Thế nào” và “Làm sao” (phân tích, lập luận, và áo dụng để tạo ra tri thức và kĩ năng).

Là thầy giáo, chúng ta phải nhấn mạnh nhiều hơn vào hoàn cảnh và chủ định (Tại sao, Thế nào, và Làm thế nào), chứ không chỉ sự kiện (Cái gì).  Nếu chúng ta chỉ đòi hỏi học sinh ghi nhớ sự kiện, chúng ta phủ nhận ở họ khả năng phát triển tri thức và kĩ năng sâu sắc. Nếu chúng ta đọc bài giảng, học sinh có thể nghe rồi quên, họ có thể ghi nhớ vài sự kiện để đỗ bài kiềm tra và rồi quên chúng. Sang năm, họ có thể phải học lại nó để qua kì kiểm tra khác, và tiếp tục suốt năm học trong trường của họ. Điều này là KHÔNG hiệu quả vì điều họ học là nông, không đủ sâu cho họ vận hành tốt trong thế giới được dẫn lái bởi công nghệ này. Câu hỏi của tôi là: “Chủ định của việc học có phải chỉ là để đỗ kì thi không? Là thầy giáo, chúng ta giúp cho học sinh phát triển kĩ năng hay chỉ đỗ bài kiểm tra?”

Có câu ngạn ngữ cổ: “Tôi nghe, tôi quên; tôi thấy, tôi nhớ; tôi làm, tôi hiểu.” Thay vì đọc bài giảng, tôi thường dùng đoạn video ngắn để biểu diễn cho khái niệm. Ngày nay có các video giáo dục trên YouTube và các môn học trực tuyến (như, MOOCs) mà mọi thầy giáo có thể dùng. Với học sinh, tưởng tượng là đáng ghi nhớ cao độ, khi họ nhìn thấy một số thực nghiệm, họ nhớ tốt hơn chỉ nghe bài giảng. Nhưng làm cho họ học ở mức sâu hơn, họ cần phân tích, thảo luận, và áp dụng nó; họ sẽ phạm sai lầm, nhưng học từ điều đó và phát triển kĩ năng của họ.

Để đánh giá việc học của học sinh, tôi thường cho câu hỏi kiểm tra hàng tuần. Tôi thường dùng các câu hỏi dựa trên ba phân loại: ghi nhớ, giải thích và áp dụng. (Cái gì, Thế nào và Làm thế nào). Câu hỏi kiểm tra là cách tuyệt vời để đánh giá việc học của học sinh và điều chỉnh việc dạy của tôi tương ứng. Trong nhiều năm dạy học, tôi thấy rằng một số học sinh châu Á thường có xu hướng ôn tập tài liệu và ghi nhớ sự kiện một cách thụ động, nhưng trong việc làm nó, họ thiếu ưu thế của việc học sâu như phân tích, suy luận và áp dụng. Tất nhiên, không có gì sai khi chúng ta muốn học sinh ghi nhớ sự kiện và dữ liệu được cần để hiểu khái niệm, nhưng nó là KHÔNG đủ, đặc biệt ở đại học nơi học sinh cần phát triển tri thức sâu hơn và có khả năng giải quyết vấn đề. Bằng việc thêm vào phân tích, suy luận và áp dụng các nguyên lí vào trong kĩ thuật dạy của chúng ta, chúng ta có thể dạy tốt hơn và làm cho lớp của mình có năng suất và hiệu quả hơn.

 

—English version—

 

The learning process

A teacher wrote to me: “It is easy for you to write about “Active Learning” but how do you teach without lecturing? How do your students learn without memorization? I think active learning may work in the U.S. but not in my country because if my students do not memorize things, they will not pass the annual exam. Please comment.”

 

Answer: In Active learning, the teachers do lecture but not for the entire class time. The lecturing only cover some key concepts and summarize important facts that students must know. But the students must be actively learning by reading materials BEFORE the class, engage in discussion and ask questions DURING the class, and study more AFTER the class. They are responsible for their learning so they must be actively studied accordingly.

Learning should NOT be about recalled some facts to pass an exam, although memorization should be a part of the learning process. Memorization is the first step to build the foundation before acquiring higher levels of learning such as reasoning, critical thinking, and innovation. There is a connection between memory and learning processes to develop the deeper knowledge such as making inferences, predictions, and reasoning in the ability to think and process information.

For example, when children are young, they learn to memorize certain “words” such as vocabulary, and from these, they create language. However, the brain does not store just data but connect them together. When the children are growing older, their brain is functioning and connecting more things together. It allows information be related to individual knowledge. With this knowledge, they can make a decision, and we called it “Learning.” Young children learn mostly the “What” (words), but when they are growing older, they also learn the “Why” and When” (Reasoning and Timing.) Of course, as an adult, we learn “Why” and “How” and “How to” (analyzing, reasoning, and applying to create knowledge and skills).

As teachers, we must emphasize more on the context and purpose (Why, How, and How to), not just fact (What).  If we only ask students to memorize facts, we deny them the ability to develop profound knowledge and skills. If we lecture, students may listen then forget, they may memorize some facts to pass the test and then forget them. Next year, they may have to learn it again to pass another test, and it continues throughout their school year. This is NOT effective as what they learn is shallow, not deep enough for them to function well in this technology-driven world. My question is: “Is the purpose of learning just to pass the exam? As teachers, do we help students to develop knowledge or pass test?

There is an old saying: “I hear, I forget; I see, I remember; I do, I understand.” Instead of a lecture, I often use some short video to demonstrate the concepts. Today there are educational videos on YouTube and online courses (i.e., MOOCs) that all teachers can use. For the students, imagery is highly memorable, when they see some experiments, they remember better than just listen to a lecture. But to make them learn at a deeper level, they need analyze, discuss, and apply it; they will make mistakes, but learn from it and develop their skills.

To assess students’ learning, I often give a weekly quiz. I often use questions based on three categories: memorization, explanation, and application. (What, How and How to). Quizzes are an excellent way to assess students’ learning and adjust my teaching accordingly. For many years of teaching, I found that some Asian students often tend to review material and memorize facts passively, but in doing it, they miss the advantage of deeper learning such as analyzing reasoning, and application. Of course, there is nothing wrong when we want students to memorize facts and data needed to understand the concepts, but it is NOT enough, especially in college where students need to develop a deeper knowledge and be able to solve problems. By adding analyzing, reasoning and applying principles into our teaching techniques, we can teach better and make our class more productive and efficient.