Skip to content

Nhịp thay đổi

Theo tạp chí Wall Street Journal, nhu cầu về công nhân có kĩ năng, đặc biệt trong các công nghệ mới như Thông minh nhân tạo, robotics, tính toán mây, và phân tích dữ liệu đang tăng lên cao hơn bao giờ. Nhu cầu này không chỉ ở Mĩ và còn ở châu Âu và trong toàn châu Á vì nhiều nước cần các kĩ năng “nóng” này để tận dụng ưu thế của các công nghệ mới.

Ngày nay trận chiến để có được tài năng hàng đầu đang tăng nhiệt khi việc thuê người đang tăng tốc nhanh hơn số người tốt nghiệp đại học sẵn có. Thực ra, có thiếu hụt kĩ năng công nghệ ở mọi nước, điều ngăn cản nền kinh tế toàn cầu không bành trướng được. Tất nhiên, nhu cầu cao và cung cấp thấp cũng làm tăng đề nghị lương. Năm nay, lương khởi điểm cho người tốt nghiệp khoa học máy tính mới ra khỏi đại học ở Mĩ, không có kinh nghiệp, đã soải lên tới $90,000, trong khi những người có kinh nghiệm có thể đòi được tới $150,000 . Sinh viên có kĩ năng trong các công nghệ mới như Internet mọi vật, Robotic, Tự động hoá, phân tích Big data, lập trình drones có thể đòi hỏi $200,000 hay thậm chí hơn trong thời gian khủng hoảng này.

Theo vài báo cáo kinh doanh, nhịp độ thay đổi nhanh trong công nghệ đang đưa tới nhu cầu cao. Những người tiếp tục cập nhật kĩ năng của họ có thể đòi hỏi lương cao hơn vì việc học cả đời đang trở thành điều cần thiết bây giờ. Đó là về việc một người có thể học những kĩ năng mới nhanh thế nào để đáp ứng cho nhu cầu của thị trường việc làm. Sức ép học nhanh chóng với nhịp độ tăng tốc được cảm thấy qua mọi đại học. Một số trường có thể thay đổi chương trình đào tạo đủ nhanh, nhưng nhiều trường đang tụt lại sau và đóng góp cho cuộc khủng hoảng thiếu hụt này.

Năm nay, một số việc làm công nghệ đã đạt tới “khủng hoảng găng” như nhà khoa học dữ liệu lớn, chuyên viên an ninh xi be, chuyên viên tính toán mây, người phát triển app di động, và người lập trình drones. Theo một báo cáo công nghiệp, nhiều quan chức điều hành tin những công nghệ mới này sẽ đem tới thay đổi lớn dưới dạng sản phẩm tốt hơn và lợi nhuận cao hơn. Trong số những kĩ năng này, nhu cầu cao nhất là về kĩ năng phân tích dữ liệu lớn. Thực ra, nhu cầu đó gần gấp sáu lần cao hơn kĩ năng được yêu cầu nhiều nhất tiếp sau, tính toán mây.

Để có được tài năng mới họ cần, các công ti đang nhìn ra ngoài Mĩ để lấp kẽ hở này. Bẩy trong mười công ti dự định mang thêm người từ các nước ngoài vào vì tài năng họ cần trong các năm sắp tới yêu cầu rằng họ có người kĩ năng đúng. Bên cạnh đó, nhiều công ti đang gây sức ép với các trường để tạo ra chương trình đáp ứng cho nhu cầu của họ. Một quan chức điều hành nói: “Chúng tôi đã chu cấp hàng trăm triệu đô la một năm để hỗ trợ cho các trường này, nhưng họ vẫn quá chậm thay đổi. Cách tiếp cận của chúng tôi là giảm bớt tài trợ và không thuê từ các trường không tạo ra người tốt nghiệp đáp ứng nhu cầu của chúng tôi.”

Theo báo cáo công nghiệp, các công ti có đủ tài năng có thể thu hoạch được phần lớn ích lợi và tăng trưởng nhanh hơn. Thu nhập trung bình có thể tăng từ 16 phần trăm tới 43 phần trăm, nhưng các công ti không có đủ tài năng có thể thấy sự sụt giảm tài chính lớn của họ, nhiều công ti có thể trên bờ vực phá sản. Chẳng hạn, Amazon đang thuê 50,000 tới 80,000 người một năm và tăng trưởng là công ti lớn nhất thế giới.  Khi lợi nhuận của Amazon dâng lên, Jeff Bezos đang trở thành người giầu nhất trái đất, vượt qua Bill Gates trong nhiều cơ hội.

Một nhà phân tích Phố Wall giải thích: “Sự kiện là công nghệ làm thay đổi mọi thứ, các công ti hiểu công nghệ sẽ cai quản thị trường. Nếu bạn nhìn vào Google, Facebook, Amazon, và Microsoft, bạn có thể thấy bao nhiêu người công nghệ mà họ thuê trong vài năm qua và họ làm tốt thế nào. Ngược lại, nếu bạn nhìn vào các công ti đã ở hàng đầu, mười hay hai mươi năm trước, không có khả năng thu hút người công nghệ mới, họ tất cả đều đang sút giảm, một số có thể không sống sót trong vài năm tới. Qui tắc mới để thành công ngày nay là có kĩ năng đúng để thâu tóm thị trường.”

Tuy nhiên, việc thiếu hụt tài năng vẫn không khá lên vì hệ thống giáo dục quá chậm thay đổi. Nó là một trong những vấn đề lớn nhất mà mọi nước đều phải đối diện. Theo Bộ Lao động Mĩ, sẽ có 4 triệu việc làm công nghệ không được lấp kín trước năm 2020 ở một mình Mĩ. Vấn đề này còn nghiêm trọng hơn ở các nước khác vì tài năng của họ đang bỏ ra đi để tìm việc làm tốt hơn ở Mĩ và châu Âu. Ngày nay, nhiều chính phủ coi vấn đề công nghệ là “mối đe doạ duy nhất” cho sự thịnh vượng kinh tế nước họ, và chừng nào họ chưa thể cải tiến được hệ thống giáo dục của họ nhanh chóng, nền kinh tế của họ sẽ không cải tiến.

 

—English version—

 

The pace of change

According to the Wall Street Journal, the demand for skilled workers, particularly in new technologies such as Artificial Intelligence, robotics, cloud computing, and data analytics is growing higher than ever. The demand is not just in the U.S. but also Europe and throughout Asia as many countries need these “Hot” skills to take advantage of the new technologies.

Today the battles to get the top talent is heating up as hiring is accelerating faster than the number of college graduates available. In fact, there are technology skills shortages in every country which prevent the global economy from expanding. Of course, high demand and low supply also increase the salary offer. This year, starting salaries for computer science graduates fresh out of college in the U.S., without experience, soared to $90,000, while those with some experience can demand up to $150,000 . Students who have skills in new technologies such as Internet of Things, Robotic, Automation, Big data analytics, drones programming can demand $200,000 or even more in this critical time.

According to several business reports, the fast pace of change in technology is driving the high demand. People who continue to update their skills can ask for a higher salary because lifelong learning is becoming a necessity now. It is about how fast a person can learn new skills to meet the needs of the job market. The pressure to learn quickly at an accelerated pace is felt across all universities. Some schools can change the curriculum fast enough, but many are lacking behind and contribute to the shortage crisis.

This year, some technology jobs have reached the “critical crisis” such as Big data scientists, cyber security specialists, Cloud computing specialist, mobile app developers, and drones programmers. According to an industry report, many executives believe these new technologies will bring significant change to their businesses in terms of better products and higher profits. Among these skills, the highest demand for big data analytics skills. In fact, that demand is nearly six times higher than the next most high-demand skill, cloud computing.

In order to get the new talent they need, companies are looking outside the U.S. to fill the gap. Seven in ten companies intend to bring in more people from foreign countries for the talent they need in the coming years assume that they have the right skills. In addition, many companies are pressuring schools to create programs to meet their needs. An executive said: “We have provided hundred million dollars a year to support these schools, but they are still too slow to change. Our approach is to reduce the funding and not to hire from schools that do not produce graduates that meet our needs.”

According to the industry report, companies that have enough talents can reap most of the benefits and grow faster. The average revenue can increase from 16 percent to 43 percent, but companies that do not have the right talents can see their financial decline significantly, many could be on the verge of bankruptcy. For example, Amazon is hiring 50,000 to 80,000 people a year and growing to be one of the biggest company in the world.  As Amazon’s profit rises, Jeff Bezos is becoming the richest people on earth, by passing Bill Gates on several occasions.

A Wall Street analyst explained: “The fact is technology changes everything, companies who understand technology will rule the market. If you look at Google, Facebook, Amazon, and Microsoft, you can see how many technical people that they hired in the past few years and how well they do. On the contrary, if you look at the companies who were on top, ten or twenty years ago, without the ability to attract new technology people, they are all in decline, some may not survive the next few years. The new rule to succeed today has the right skills to capture the market.”

However, the talent shortage is not getting better because the education system is too slow to change. It is one of the biggest problems facing every country. According to the U.S. Department of Labor, there will be 4 million unfilled technology jobs by 2020 in the U.S. alone. The problem is more severe in other countries as their talents are leaving for better jobs in the U.S. and Europe. Today, many governments view the technology issue as the “single threat” to their country economy prosperity, and unless they can improve their education system quickly, their economy will not improve.