Skip to content

Công ti khởi nghiệp

Một sinh viên khoa học máy tính viết cho tôi: “Thầy giáo dạy về công ti khởi nghiệp của em bảo chúng em rằng bất kì ai cũng có thể trở thành nhà doanh nghiệp và làm ra nhiều tiền. Chúng em lập kế hoạch để bắt đầu công ti của chúng em, nhưng chúng em cần cái gì khác nữa để thành công? Xin thầy lời khuyên.”

 

Đáp: Nếu bạn đã học từ các xê mi na của “chuyên gia về công ti khởi nghiệp”, có lẽ bạn không cần lời khuyên của tôi. Tất nhiên, bất kì ai cũng có thể trở thành nhà doanh nghiệp vì không có qui tắc nào cấm họ là “nhà doanh nghiệp” nhưng làm ra tiền thì là chuyện khác. Có cả triệu người nghĩ họ là “nhà doanh nghiệp” nhưng bao nhiêu người trong số họ làm ra tiền? Hay bao nhiêu người đang mất tiền?

Có phẩm chất nhà doanh nghiệp là KHÔNG dễ. Nó là mạo hiểm và yêu cầu nhiều nỗ lực cũng như tính sáng tạo, phiêu lưu, và học liên tục để đối phó với thất bại và không chắc chắn. Để thành công, bạn cần có đam mê làm cái gì đó khác với người khác và có tổ tốt với các tính cách cá nhân đặc biệt. Một số người nên có năng lực kĩ thuật, và những người khác có năng lực trong doanh nghiệp. Xin nhớ rằng phẩm chất nhà doanh nghiệp là đam mê về việc tạo ra cái gì đó một cách phát kiến, để tạo ra khác biệt, để giải quyết vấn đề lớn cho nhiều người. Nó chẳng liên quan gì tới tiền. Tiền chỉ tới khi bạn thành công. Nếu bạn hội tụ chỉ vào việc làm ra tiền, như “thầy giáo về công ti khởi nghiệp”của bạn đã bảo bạn, bạn sẽ bị lẫn lộn, và sợ mất tiền. Bạn sẽ không dám đi xa hơn vì sợ thất bại.

Phần lớn các xê mi na “công ti khởi nghiệp” đều dùng “Bill Gates” hay “Steve Job” làm ví dụ để hấp dẫn mọi người tới lớp của họ. Đừng nghĩ với chút thông tin bạn học từ những xê mi na này mà công ti khởi nghiệp của bạn có thể làm một Google hay Facebook khác. Điều đó chỉ là ảo tưởng, vì những người này đang bán cho bạn giấc mơ. Tuy nhiên, là công ti khởi nghiệp, điều duy nhất bạn có là đam mê của bạn để tạo ra khác biệt. Nếu bạn có thể gây hứng khởi cho người khác với viễn kiến và cam kết của bạn, công ti khởi nghiệp của bạn có thể làm tốt. Năng lực này cũng là phép thử cho quyền lãnh đạo của bạn như người sáng lập ra công ti khởi nghiệp. Là người sáng lập, bạn phải có viễn kiến về điều bạn định làm, thị trường nào bạn định đột phá và bạn phải có khả năng thuyết phục người khác, bao gồm khách hàng, nhà đầu tư, tin vào viễn kiến của bạn. Nếu bạn không thể thuyết phục được những người này, bạn sẽ không thành công.

 

—English version—

 

Startup

A computer science student wrote to me: “My startup teacher told us that anybody could become an entrepreneur and make a lot of money. We are planning to start our company, but what else do we need to be successful? Please advise.”

 

Answer: If you have learned from the “expert in start-up” seminar, you probably do not need my advice. Of course, anybody can become an entrepreneur because there is no rule forbidding them to be “entrepreneur” but making money is another issue. There are millions of people who think they are “entrepreneurs” but how many of them are making money? Or how many are losing money?

Entrepreneurship is NOT easy. It is risky and requires a lot of efforts as well as creativity, adventure, and continuous learning to deal with failures and uncertainties. To succeed, you need to have a passion for doing something different from others and a good team with special personal characteristics. Some should be competent technically, and others in the business. Please remember that entrepreneurship is a passion for creating something innovatively, for making a difference, for solving the big problem to a lot of people. It has nothing to do with money. Money only comes when you succeed. If you focus only on making a lot of money, as your “start-up teacher,” told you, you will be confused, and afraid of losing money. You will not dare to go further for fear of failure.

Most “start-up” seminars are using “Bill Gates” or Steve Job” as the example to attract people to their classes. Do not think with some information that you learn from these seminars that your startup could be another Google or Facebook. It is only an illusion, as these people are selling you a dream. However, as a startup, the only thing you have is your passion for making a different. If you can inspire others with your vision and commitment, your startup may do well. This capability is also a test for your leadership as the founder of the startup. As founder, you must have a vision of what you are going to do, what market you are going to disrupt and you must be able to convince others, including customers, and investors, to believe in your vision. If you cannot convince these people, you will not succeed.