Skip to content

Giáo dục và cơ hội

Theo một báo cáo của chính phủ, các công ti Mĩ đã đem nhiều việc chế tạo về nhà hơn, quãng nửa triệu việc làm mỗi năm. Nhịp độ này sẽ tăng tốc khi nhiều công ti đang dùng công nghệ tiên tiến như Thông minh nhân tạo, Robotics, và Tự động hoá văn phòng. Theo báo cáo này, phần lớn việc làm mà đã từng được khoán ngoài trong hai mươi năm qua có thể quay lại Mĩ trước năm 2020. Điều đó sẽ đặt gánh nặng lớn lên các nước đã từng phụ thuộc vào chính sách kinh tế hội tụ vào lao động chi phí thấp để tăng trưởng kinh tế khi họ sẽ thấy thất nghiệp cao và khả năng nền kinh tế sụp đổ sau khi khoán ngoài chấm dứt.

Trong 20 năm qua, chính phủ Mĩ đã cho phép các công ti khoán ngoài việc chế tạo và lắp ráp cho các nước khác để tận dụng ưu thế của chi phí lao động thấp. Tuy nhiên, chính phủ đã không điều chỉnh chính sách giáo dục để thúc đẩy đào tạo kĩ năng mới như khoa học và công nghệ. Nhiều công ti mãi tới vài năm gần đây đã không bao giờ đầu tư vào đào tạo được cần để tạo hình lại lực lượng lao động. Khi chính quyền của Obama bắt đầu đề cập tới giáo dục STEM, họ nhận ra rằng thay đổi phải bắt đầu từ thầy giáo vì Mĩ không có đủ thầy giáo STEM trong hệ thống các trường. Không có đào tạo những thầy giáo này, Mĩ không thể tiến bộ đủ nhanh để tận dụng ưu thế của mọi công nghệ mới. Cho dù họ sẵn lòng chi 1 tỉ đô la vào đào tạo 100,000 thầy giáo trước năm 2021, nhưng tiến bộ vẫn chậm. Ngày nay, phần lớn các cơ xưởng của Mĩ không cần con người vận hành vì robots sẽ làm phần lớn công việc, nhưng họ cần công nhân có kĩ năng cao hơn để quản lí các robots.

Hiện thời, các nhà chế tạo Mĩ đối diện với việc thiếu hụt kĩ năng mà sẽ bỏ lại trên 2 triệu việc làm kĩ năng cao không được lấp đầy trong thập kỉ tới vì các kĩ năng được yêu cầu cho ngành công nghiệp tiên tiến đã thay đổi nhanh hơn khả năng của quốc gia để đào tạo công nhân được cần. Do đó, Mĩ sẽ tiếp tục “nhập khẩu” nhiều công nhân có kĩ năng, đặc biệt công nhân với giáo dục đại học trong khoa học và công nghệ để đáp ứng cho nhu cầu này. Trong thế giới được dẫn lái bởi công nghệ này, gần như mọi công ti đều trở thành công ti công nghệ, yêu cầu công nhân có thể tạo ra và duy trì kết cấu nền công nghệ của công ti.

Khi việc khoán ngoài lao động chi phí thấp gần như mất đi, mọi nước đều phải đề cập tới vấn đề có giáo dục công nghệ hiện thời và đầu tư đầy đủ vào các chương trình đào tạo mà có thể lấp vào nhiều việc làm.  Tiến bộ của khoa học và công nghệ sẽ tạo ra nhiều việc làm hơn, nhưng khả năng của nó để lan toả cơ hội cho mọi công nhân trong mọi phần của đất nước vẫn còn vững chắc tuỳ theo việc điều chính giáo dục có thể được thực hiện nhanh thế nào.

 

—English version—

 

Education and opportunity

According to a government report, U.S. companies have been bringing more manufacturing works home, about half a million jobs each year. The pace will accelerate as more companies are using advanced technology such as Artificial Intelligence, Robotics, and Office automation. According to the report, most jobs that have been outsourced in the past twenty years could be back in U.S by 2020. That will put a massive burden on countries that have been dependent on the economic policy of focusing on low-cost labor to grow the economy as they will see a high unemployment and possible economic collapse after the outsourcing ends.

For the last 20 years, U.S. government allowed companies to outsource manufacturing and assembly to other countries to take advantages of low-labor-cost. However, the government failed to adjust the education policies to promote the training of new skills such as science and technology. Many companies never invested the training needed to reshape the workforce until a few years ago. When the Obama’s administration began to address STEM education, they realized that the change must start with the teachers as the U.S. does not have enough STEM teachers in the school system. Without training these teachers, the U.S. cannot progress fast enough to take advantage of all the new technologies. Even they are willing to spend $ 1 billion dollars on training 100,000 teachers by 2021, but the progress is still slow. Today, most U.S. factories do not need human to operate as robots will do most of the work, but they need higher-skilled workers to manage robots.

Currently, U.S. manufacturers face a skills shortage that will leave over 2 million high-skill jobs unfilled over the next decade as the skills required for advanced industries have been changing faster than the country’s ability to train the needed workers. Therefore, the U.S. will continue to “Import” more skilled workers, especially workers with a college education in science and technology to meet this demand. In this technology-driven world, almost every company is becoming a tech company, requiring workers who could create and maintain the company’s technological infrastructure.

As low-cost labor outsourcing is almost gone, every country must address the issue of having a current technical education and fully invest in training programs that can fill the many jobs.  The advance of science and technology will create more jobs, but its ability to spread opportunity to all workers in all parts of the country remains firmly with how fast the education adjustment can be made.