Skip to content

Trung thực

Mọi năm, tôi nhận được emails và các cú điện thoại từ các cựu sinh viên hỏi xin lời khuyên. Tuần trước, một cựu sinh viên gửi cho tôi một email hỏi ý kiến tôi. Vì nó là tình huống bất thường mà một số trong các bạn có thể đương đầu, tôi muốn chia sẻ nó với các bạn.

 

Thưa giáo sư,

Sau sáu năm làm việc như một kĩ sư phần mềm, em đã được đề bạt làm người quản lí dự án. Cám ơn việc dạy dỗ của thầy, mọi dự án của em đã tiến triển tốt, và em nhận được sự chú ý của những người quản lí cấp cao, và họ muốn đề bạt em lên vị trí khác cao hơn. Sáu tháng trước, em đã thuê một người dường như có đủ phẩm chất để nhận vị trí của em để cho em có thể đi lên, nhưng bây giờ em thấy kĩ năng của anh ta không tương xứng với lời anh ta nói trong hồ sơ. Em không chắc phải làm gì cho nên em muốn hỏi xin lời khuyên của thầy về cách giải quyết vấn đề này?

Tôi viết cho anh ta: “Thuê người không phải là đơn giản, bạn phải kiểm nhiều hồ sơ và tiến hành vài cuộc phỏng vấn để tìm người có đủ phẩm chất. Nếu bạn phạm sai lầm, bạn có thể cố gắng làm việc với người đó hay để người đó đi, nhưng bất kì điều gì bạn làm, bạn phải làm nó nhanh chóng.

Với bất kì vị trí nào, bạn cần cho mọi người thời gian để học trong việc làm và quen thuộc với các trách nhiệm. Nếu người đó có một số kĩ năng nhưng không đủ tốt cho vị trí đó như được mong đợi, có thể bạn đã không đánh giá anh ta đủ tốt trong phỏng vấn. Trong trường hợp đó, có lẽ bạn cần đào tạo anh ta thêm và để anh ta có thời gian học. Tuy nhiên, nếu anh ta nói rằng anh ta có các kĩ năng đó nhưng kì thực không có, thì đó chuyện nghiêm trọng. Trong bất kì kiểu công việc nào, trung thực là nhân tố quan trọng nhất. Nếu bạn thấy rằng anh ta gian lận hay không trung thực về kinh nghiệm của anh ta khi bạn đã phỏng vấn anh ta, thì làm sao bạn có thể tin cậy anh ta làm việc cho bạn và phục vụ cho công ti của bạn bằng tính chính trực được?

Câu chuyện là nếu anh ta cố ý công bố các kĩ năng và kinh nghiệm chỉ để có được vị trí đó, thì bạn cần xem xét điều gì có thể xảy ra nếu bạn giữ anh ta. Khi bạn đi lên, và anh ta tiếp quản các dự án của bạn, anh ta có thể tạo ra vấn đề và gây khó khăn cho bạn và công ti. Trong tình huống đó, tại sao bạn giữ anh ta? Đó là lí do tại sao tôi đã viết rằng bạn cần làm quyết định nhanh chóng. Trong nhiều công ti, có một thời gian thử việc, thường quãng ba tới sáu tháng, và nếu người này không đáp ứng yêu cầu, thì bạn có thể để người đó đi dễ dàng. Nếu bạn có bằng chứng rằng người đó không trung thực trong hồ sơ lí lịch và đơn xin việc, bạn có thể đuổi anh ta. Để cho bộ phận tài nguyên nhân lực biết về tình huống này; họ sẽ giải quyết điều đó.

Sau rốt, đây là bài học có giá trị cho bạn và những người quản lí khác. Bạn cần nhìn vào việc thuê người tương lai và kiểm điểm qui trình phỏng vấn của bạn để chắc rằng bạn có câu hỏi đúng để hỏi, cách đúng để đánh giá kĩ năng một người và kiểm các tham chiếu một cách cẩn thận, để cho bạn không phạm phải cùng sai lầm hai lần.

 

—English version—

 

Honesty

Every year, I receive emails and phone calls from former students asking for advice. Last week, a former student sent me an email asking my opinion. Since it is an unusual situation that some of you may encounter, I like to share with you.

 

Dear Professor,

After six years working as a software engineer, I got promoted to project manager. Thanks to your training, all of my projects did well, and I got the attention of the senior managers, and they wanted to promote me to another higher position. Six months ago, I hired a person who seemed to be qualified to take my place so I can move up, but now I find that his skill does not match his claims in the resume. I am not sure what to do so I would like to ask for your advice on how to solve this problem?

I wrote to him: “Hiring people is not simple, you have to review many resumes and conduct several interviews to find a qualified person. If you make a mistake, you can try to work with this person or let him go, but whatever you do, you must do it quickly.

For any position, you need to give people time to learn on the job and be familiar with the responsibilities. If he has some skills but not good enough for the position as expected, maybe you did not evaluate him well enough during the interview. In that case, perhaps you need to train him more and let him have time to learn. However, if he claimed that he had the skills but did not, then it is a serious issue. In any type of work, honesty is the most important factor. If you find that he cheated or not honest about his experience when you interviewed him, then how can you trust him to work for you and serve your company with integrity?

The issue that if he intentionally claimed skills and experiences just to get the position, then you need to consider what may happen if you keep him. When you move up, and he takes over your projects, he could create problems and liability for you and the company. In that situation, why would you keep him? That is why I wrote that you need to make a decision quickly. In many companies, there is a probationary period, usually about three to six months, and if the person does not meet the requirements, then you can easily let him go. If you have proof that he was dishonest in his resume and application, you could fire him. Let the human resource department know about the situation; they will handle it.

After all, this is a valuable lesson to you and other managers. You need to look at the future hiring and review your interviewing process to make sure that you have the right questions to ask, the right way to assess a person’s skills and check the references carefully, so you do not make the same mistake twice.