Skip to content

Tương lai của giáo dục

Ngày nay, khi mọi thứ thay đổi với tốc độ của Internet, một số hệ thống giáo dục vẫn không thay đổi trong hàng thập kỉ. Ngày nay, khi toàn cầu hoá làn thay đổi nền kinh tế địa phương thành kinh tế toàn cầu, một số doanh nghiệp vẫn còn bị cô lập, vô nhận biết về mối đe doạ cạnh tranh này. Ngày nay, những người lãnh đạo giáo dục đang điều chỉnh hệ thống của họ để đáp ứng nhu cầu của xã hội của họ; những người khác vẫn còn đang tranh cãi liệu hệ thống của họ có nên thay đổi hay không. Ngày nay, phần lớn các thầy giáo đang nhận được các tài liệu cập nhật cho lớp của họ, nhưng một số người vẫn đang dùng cùng tài liệu trong nhiều năm và điều họ dạy trong lớp là điều họ đã học từ nhiều năm trước. Không có đào tạo lại và cập nhật, những tài liệu này có thể KHÔNG phải là điều học sinh cần trong thế giới đang thay đổi nhanh chóng này. Khi học sinh nhận ra rằng việc đào tạo của họ là lỗi thời, họ mất hứng thú trong việc học.

Ngày nay, tri thức, kĩ năng, và việc làm đều là mối quan tâm chính của hầu hết các bậc cha mẹ. Họ hỏi: “Trường có cung cấp cho con tôi tri thức và kĩ năng được cần cho chúng để làm việc tốt trong xã hội ngày nay không?” Nhiều người cũng đổ lỗi cho hệ thống giáo dục không thích hợp là nguyên nhân của thất nghiệp cao trong những người tốt nghiệp đại học. Những vấn đề này đưa tới câu hỏi: “Chủ định của giáo dục trong xã hội ngày nay là gì? ”

Hơn bao giờ hết, việc tạo ra chương trình giáo dục đáp ứng cho nhu cầu của xã hội đang trở thành cần thiết. Nhưng để làm điều này, những người lãnh đạo giáo dục và những người trong công nghiệp phải làm việc cùng nhau để đi tới chương trình đào tạo thích hợp. Một trong những mục đích quan trọng là tìm ra cách để giúp cho việc chuyển những người tốt nghiệp đại học vào thị trường việc làm và giảm bớt thất nghiệp. Ngày nay, phần lớn việc làm đều yêu cầu các kĩ năng trong khoa học, công nghệ, kĩ nghệ và toán học (STEM) nhưng đây là các khu vực rộng, KHÔNG phải tất cả những kĩ năng này đều có nhu cầu cao trong thị trường việc làm. Việc hội tụ vào đào tạo vài kĩ năng có nhu cầu cao là quan trọng. Chẳng hạn, khoa học và công nghệ có nhu cầu cao nhất, và nó phải có ưu tiên hàng đầu.

Vì công nghệ thay đổi nhanh chóng, để thực hiện đào tạo tạo công nghệ hiệu quả, mọi thầy giáo để phải nhận được đào tạo đúng và việc đào tạo phải tiến hoá khi nhu cầu thay đổi. Bằng cấp trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ KHÔNG là đảm bảo cho thành công chừng nào học sinh còn chưa nhận được đào tạo cập nhật. Điều đó có nghĩa là chương trình đào tạo phải đi song hành với nhu cầu của thị trường. Chìa khoá cho giáo dục công nghệ thành công yêu cầu đào tạo và đào tạo lại thường xuyên cho các thầy giáo và có tài liệu cập nhật để tạo ra các nhà chuyên môn có kĩ năng đáp ứng cho nhu cầu của thị trường.

Khoa học và Công nghệ yêu cầu một phương pháp dạy khác hơn việc dạy lịch sử, xã hội, địa lí, hay văn học. Việc truyền thụ tri thức truyền thống bằng đọc bài giảng, ghi nhớ và kiểm tra là KHÔNG hiệu quả. Ngày nay học sinh có thể thu được tri thức từ nhiều nguồn như Internet, sách điện tử e-books, xem các thực nghiệm khoa học trên phim ảnh và video, các môn học trực tuyến mở cho đại chúng (MOOCs), và các công cụ được công nghệ trợ giúp khác, nhưng họ cần hướng dẫn trong việc áp dụng tri thức của họ để giải quyết vấn đề. Trong phương pháp học chủ động, vai trò của thầy giáo KHÔNG CÒN là truyền thụ tri thức, mà trở thành hướng dẫn để giúp cho học sinh áp dụng điều họ đã học. Nhưng nhiều hơn điều đó, thầy giáo là “tấm gương” mà học sinh nhìn vào và là người có thể dạy họ về các giá trị văn hoá như chính trực, chân thành, kính trọng, chăm sóc, cam kết, trách nhiệm, và học cả đời.

Theo ý kiến tôi, chủ định của giáo dục là đáp ứng nhu cầu của xã hội và nhân loại. Khi nhu cầu của xã hội thay đổi, việc đào tạo phải thay đổi. Mặc dầu học sinh có thể học tri thức nào đó theo cách riêng của họ, họ vẫn cần thầy giáo để hướng dẫn họ phát triển nhân cách của họ. Những nhân cách này phải KHÔNG BAO GIỜ thay đổi vì chúng là nền tảng và giá trị tạo ra xã hội. Do đó, chủ định chính của giáo dục là NHIỀU HƠN nhiều so với chỉ tri thức, mà còn là phát triển nhân cách của học sinh, để cho họ hiểu cái đúng từ cái sai, tốt từ xâu, đạo đức từ vô đạo đức, và có trách nhiệm với bản thân họ, với gia đình họ và xã hội của họ, v.v.

Tuy nhiên, giáo dục không bắt đầu ở trường, mà bắt đầu trong gia đình. Bất kì cái gì học sinh học, họ học đầu tiên từ quan sát hành vi của bố mẹ họ. Ngày nay nhiều bố mẹ bận rộn kiếm sống thế; một số người quan tâm tới thức ăn nuôi dưỡng, sức khoẻ, quần áo, đồ chơi v.v. nhưng chú ý KHÔNG ĐỦ tới phát triển nhân cách của con cái họ. Nhiều gia đình gửi con cái họ cho trường đặc biệt để học thể thao, âm nhạc, ngoại ngữ, hay công nghệ để chắc chúng sẽ không tụt hậu sau bạn bè chúng. Sự kiện là tri thức có thể được thu nhận vào bất kì lúc nào, nhưng phát triển nhân cách và hành vi đúng xảy ra sớm trong thời thơ ấu. Cách trẻ em cư xử, chúng học từ bố mẹ chúng. Cách học sinh cư xử, họ học điều đó từ thầy giáo. Điều quan trọng cho cả bố mẹ và thầy giáo là chú ý tới sự kiện này để giúp con trẻ phát triển nhân cách nền tảng này để cho chúng có thể dựa trên nó trong phần còn lại của đời chúng.

Bằng việc có giáo dục đúng trong gia đình, khi trẻ em tới trường và nhận hướng dẫn tốt từ thầy giáo, những đứa trẻ này sẽ phát triển nhân cách vững vàng điều giúp cho chúng vượt qua các cám dỗ và trưởng thành người có trách nhiệm. Khi đi làm, không thành vấn đề cái gì xảy ra, chúng sẽ hành động tương ứng theo nhân cách nền tảng của chúng mà chúng đã học từ sớm trước. Chỉ thế, chúng mới có thể đóng góp thành công cho xã hội và nhân loại. Vì chủ định chính của giáo dục bắt đầu với việc phát triển nhân cách, vai trò của bố mẹ và thầy giáo là mấu chốt. Theo ý kiến tôi, mọi thứ bắt đầu với giáo dục đúng, và nó bắt đầu với cả bố mẹ và thầy giáo.

 

—English version—

 

The future of education

Today, when things change at the speed of the Internet, some education systems are still unchanged for decades. Today, when globalization changes local economy into a global economy, some businesses remain isolated, unaware of this threat of competition. Today, education leaders are adjusting their systems to meet the needs of their society; other are still debating whether their system should change or not. Today, most teachers are receiving up to date materials for their classes, but some are still using the same materials for years and what they teach in class is what they learned many years ago. Without re-training and updating, these materials may NOT be what the students need in this fast-changing world. When students realize that their training is obsolete, they lose the interest in learning.

Today, knowledge, skills, and jobs are the primary concern of most parents. They ask: “Are schools providing my children with the knowledge and skills that are needed for them to do well in today’s society?” Many also blamed the inadequate education system as the cause of high unemployment among college graduates. These issues led to the question: “What is the purpose of the education in today’s society?”

More than ever, creating an education program that meets society’s need is becoming necessary. But to do this, leaders of education and people in the industries must work together to come up with adequate training programs. One of the important goals is to find ways to help the transition of college graduates into the job market and reduce unemployment. Today, most jobs require skills in science, technology, engineering and math (STEM) but these are broad areas, NOT all of these skills have high demand in the job market. Focusing the training on a few high-demand skills is important. For example, science and technology have the highest demand, and it must be the top priority.

Since technology changes quickly. To implement technology training effectively, all teachers must receive proper training and the training must evolve when demand changes. A degree in science and technology fields is NOT a guarantee of success unless students receive the up to date training. That means the training program must be current with the needs of the market. The key to a successful technology education requires constantly training and re-training for teachers and having up to date training materials to produce skilled professionals to meet the market ‘s needs.

Science and Technology requires a different teaching method than teaching history, sociology, geography, or literature. The traditional knowledge transfer by lecture, memorization, and tests are NOT efficient. Today students can acquire knowledge from many sources such as the Internet, e-books, watching scientific experiments on films and videos, Massive Open Online Courses (MOOCs), and other technology-assisted tools, but they need guidance in the application of their knowledge to solve problems. In Active learning method, the role of the teachers is NO LONGER about the transfer knowledge, but become a guide to help students to apply what they have learned. But more than that, the teachers are the “role models” that students look up to and who can teach them about cultural values such as integrity, honesty, respect, caring, commitment, responsibility, and lifelong learning.

In my opinion, the purpose of education is to meet the needs of the society and humanity. As the society’s needs change, the training must change. Although students could learn certain knowledge on their own, they still need the teachers to guide them to develop their character. These characters should NEVER change because they are the foundation and values that create the society. Therefore, the primary purpose of education is MUCH MORE than just knowledge, but also the developing of students’ characters, so they understand right from wrong, good from bad, ethical from unethical, and be responsible for themselves, for their family and their society, etc.

However, education does not start in school, but in the family. Whatever students learn, they learn first from watching their parents’ behavior. Today many parents are so busy to make a living; some are concerned about nutritional foods, health, clothes, toys, etc. but NOT ENOUGH  attention to the character development of their children. Many families send their children to special schools to learn sports, music, foreign languages, or technologies to make sure they will not fall behind their friends. The fact is the knowledge can be acquired at any time, but the development of character and proper behavior happen early in childhood. How children behave, they learn it from their parents. How students behave, they learn it from their teachers. It is important for both parents and teachers to pay attention to this fact to help young people to develop this foundational character so they can rely on it for the rest of their lives.

By having a proper education in the family, when they go to school and receive a good guidance from teachers, these children will develop strong characters that help them to overcome temptations and grow up to be responsible people. When going to work, no matter what happen, they will act according to their foundational character that they have learned earlier. Only then, they can contribute successfully to their society and humanity. As the primary purpose of education starts with the development of character, the roles of parents and teachers are critical. In my opinion, everything begins with the proper education, and it starts with both the parents and teachers.