Skip to content

Thảo luận trên lớp

Một thầy giáo viết cho tôi: “Làm sao thầy biết rằng thảo luận trên lớp là cách tốt hơn cho học sinh học? Điều gì xảy ra nếu học sinh cho câu trả lời không liên quan hay sai và làm cho lớp hoang mang? Tôi không được thuyết phục rằng thảo luận là tốt cho học sinh của tôi.”

 

Đáp: Là thầy giáo, tất cả chúng ta đều có chọn lựa phương pháp dạy tốt nhất cho học sinh. Ngay cả ở Mĩ một số giáo sư thích thảo luận trên lớp trong khi số khác thì không thích. Tôi đã dùng phương pháp này trong nhiều năm, và học sinh của tôi bảo tôi rằng việc tham gia vào thảo luận trên lớp đã giúp cho việc học của họ. Một số người trong họ nói rằng có các cách nhìn thêm từ người khác giúp mở rộng tri thức của họ hơn là chỉ đọc sách giáo khoa hay nghe bài giảng. Vì tham gia vào trong thảo luận được yêu cầu ở lớp của tôi, học sinh của tôi phải chuẩn bị cho thảo luận bất kì khi nào họ được gọi, cho nên họ phải học nhiều hơn vì không ai muốn bị ngượng ngùng trước lớp. Trong thảo luận, các khái niệm thường được lặp lại nhiều lần bởi các học sinh khác nhau khi họ giải thích việc hiểu của họ, cho nên học sinh học nhiều hơn. Khi học sinh cho câu trả lời không liên quan hay sai, tôi sửa ngay cho họ, cho nên không có hoang mang trong lớp của tôi.

Thảo luận trên lớp không phải là hoạt động ngẫu nhiên. Tôi bao giờ cũng lập kế hoạch thảo luận cẩn thận để chắc học sinh học tốt tài liệu. Tôi giám sát thảo luận để chắc mọi học sinh đều tham gia, nếu ai đó không tham gia, tôi sẽ gọi đích danh người đó. Chẳng hạn, tôi hỏi: “Ai đồng ý với cách nhìn của tác giả về trí tuệ nhân tạo, giơ tay?” Bằng việc để học sinh lấy lập trường (đồng ý hay không đồng ý) về vấn đề, tôi có thể gọi đích danh từng người và yêu cầu họ diễn đạt ý kiến của họ từ bài báo mà họ đã đọc trước khi tới lớp. Trong trường hợp đó, tôi biết ai hiểu tài liệu và ai không.

Đôi khi, tôi yêu cầu học sinh thảo luận các cách nhìn khác giữa sách giáo khoa và điều họ đọc từ bài báo được phân công để làm cho cuộc thảo luận sống động hơn. Chẳng hạn: “Tại sao Elon Musk nghĩ Trí tuệ nhân tạo (AI) là nguy hiểm? Tại sao chúng ta học AI ?” “Tại sao chúng ta cần AI?” Đôi khi tôi yêu cầu học sinh tóm tắt việc học của họ để giúp cho họ nhớ tài liệu tốt hơn. Chẳng hạn: “Bill, em có thể tóm tắt điều em đã đọc trong bài báo được không.” “Người nào có thể tóm tắt các khái niệm then chốt trong một câu ngắn trong không đầy một phút?” Có lúc tôi yêu cầu học sinh vẽ ý tưởng lên bảng và để cho người khác bình luận về nó. Chẳng hạn: “Bob, em có thể vẽ biểu đồ luồng dữ liệu của dự án được phân công lên bảng không.” Sau khi anh ta đã làm, tôi sẽ hỏi lớp: “Biểu đồ đó có đầy đủ không hay vẫn thiếu cái gì?”

Tôi tin rằng học sinh học nhiều hơn khi thầy và trò cả hai cùng hỏi và trả lời các câu hỏi trong thảo luận. Tôi bao giờ cũng khuyến khích học sinh hỏi các câu hỏi khi họ không hiểu cái gì đó, nhưng nếu họ không hỏi, tôi sẽ hỏi họ. Chẳng hạn: “Bob, lí do để làm X là gì?” “Em có thể kết luận được gì từ những dữ liệu này?” “Làm sao em đi tới kết luận đó?”  Đôi khi tôi bắt đầu lớp bằng một câu hỏi mà học sinh phải trả lời lúc kết thúc lớp để chắc rằng họ lắng nghe bài giảng và suy nghĩ và xử lí thông tin để đi tới câu trả lời. Đến cuối lớp, tôi thường hỏi “Chúng ta đã học cái gì hôm nay? Người nào có thể tóm tắt điều cho thầy?” Hay “Khái niệm quan trọng nhất chúng ta học hôm nay là gì? Tại sao nó quan trọng hơn các khái niệm khác?”

Một số học sinh học bằng việc lắng nghe, và số khác bằng việc đọc, nhưng chừng nào họ chưa tham gia vào trong thảo luận, họ không biết họ biết đến đâu và liệu điều họ học có đủ sâu cho họ giải quyết vấn đề không. Có nhiều hơn một giải pháp cho bất kì vấn đề nào, và bằng việc tham gia vào thảo luận trên lớp, họ có thể học về cách nhìn của người khác mà có thể là tốt hơn giải pháp của họ.

 

—English version—

 

Class discussion

A teacher wrote to me: “How do you know that class discussion is a better way for students to learn? What happens if students give an irrelevant or wrong answers and confuse the class? I am not convinced that discussion is good for my students.”

 

Answer: As teachers, we all have a choice to select the best teaching method for the students. Even in the U.S. some professors like class discussion when others do not. I have been using this method for many years, and my students told me that participation in class discussions helped their learning. Some of them said that getting additional views from others helped broaden their knowledge than just reading textbooks or listen to a lecture. Since participate in the discussion is required in my class, my students have to prepare to discuss whenever they are called, so they have to learn more as no one want to be embarrassed in front of the class. During the discussion, the concepts are often repeated several times by different students when they explain their understanding, so students learn more. When students give irrelevant or wrong answers, I correct them immediately, so there is no confusion in my class.

Class discussion is not a random activity. I always plan them carefully to make sure the students are learning the materials well. I monitor the discussion to make sure all students are participating, if someone does not, I will call him or her by name. For example, I ask: “Who agree with the author ‘s view on artificial intelligence, raise your hand?” By having students to take a position (Agree or disagree) on an issue, I could call each one by name and ask them to express their opinion from the article that they read before coming to class. In that case, I know who understand the materials and who do not.

Sometimes, I ask students to discuss different views between the textbook and what they read from assigned articles to make the discussion more lively. For example: “Why do Elon Musk think Artificial Intelligence (AI) is dangerous? Why are we learning AI ?” “Why do we need AI?” Sometimes I ask students to summarize their learning to help them remember the materials better. For example: “Bill, can you summarize what you have read in the article.” “Can anyone summarize the key concept in a short sentence for less than one minute? There is a time where I would ask students to draw the ideas on the board and let others comment on it. For example: “Bob, could you draw a data-flow diagram of the assigned project on the board.” After he did, I would ask the class: “Is that diagram completed or still missing anything?”

I believe that students learn more when teachers and students both ask and answer questions during the discussions. I always encourage students to ask questions when they do not understand something, but if they do not ask, I will ask them. For example: “Bob, what is the reason for doing X?” “What can you conclude from these data?” “How did you come to that conclusion?”  Sometimes I start the class with one question which students must give the answer at the end of class to make sure that they are listening to the lecture and thinking and processing information to come up with the answer. At the end of each class, I often ask “What have we learned today? Can anyone summarize that for me?” Or “What was the most important concept we learn today? Why it is important than others?”.

Some students learn by listening, and others by reading, but until they participate in the discussion, they do not know how much they know or whether what they learn is deep enough for them to solve problems. There is more than one solution for any problem, and by participate in the class discussion, they may learn about others’ views that maybe better than their solution.