Skip to content

Steve Jobs và Elon Musk

Nhà doanh nghiệp hiểu rằng khi mọi sự thay đổi, dù là công nghệ hay thị trường, họ phải điều chỉnh hay “xoay trục” doanh nghiệp của họ một cách nhanh chóng để sống còn. Tuy nhiên, một số nhà doanh nghiệp thành công có khả năng thấy rằng thay đổi đang tới TRƯỚC KHI nó xảy ra và thay đổi nhanh hơn người khác để nắm bắt những cơ hội mới.

Chẳng hạn, Steve Jobs người thấy trước cơ hội mới trong điện thoại di động đã nhanh chóng chuyển Apple từ một công ti máy tính thành công ti điện thoại thông minh. Elon Musk, người cũng đã thấy trước sự tan vỡ của dot-com, đã bán Zip2, một công ti web và nhanh chóng chuyển sang Pay Pal, một công ti tài chính và chuyển tiền. Vài năm sau, ông ấy đã chuyển vào ô tô điện và đã tạo ra Tesla, một công ti thành công trước khi các nhà làm ô tô khác bắt đầu xây dựng ô tô điện. Ông ấy cũng bắt đầu SpaceX, một công ti hàng không không gian thành công bằng việc dùng công nghệ mới nhất làm tốt hơn các công ti hàng không không gian lớn khác, những công ti quá chậm thay đổi.

Điều gì Steve Jobs và Elon Musk biết mà người khác không biết? Theo những người làm việc với họ, cả hai bao giờ cũng tỉnh táo, cảm nhận các tín hiệu của thay đổi. Steve Jobs theo dõi tin tức công nghệ từ các phòng nghiên cứu công nghiệp trên khắp thế giới. Nếu ông ấy thấy cái gì đó thú vị, ông ấy nghiên cứu ngay ý tưởng và ứng dụng mới. Một người bạn của Steve Jobs giải thích: “Ông ấy đọc nhiều tạp chí kĩ thuật để tìm các ý tưởng mới, cho dù ông ấy chưa hề kết thúc đại học, nhưng ông ấy đọc nhiều hơn bất kì người nào tôi biết. Ông ấy bảo tôi: “Nhiều người lãnh đạo công ti không có thói quen đọc tốt. Khi họ không đọc, họ không biết. Quá nhiều người trong số họ cho phép sức ép của các khủng hoảng hàng ngày tác động tới họ và làm sao lãng họ khỏi tư duy điều lớn. Họ bị nhận chìm trong các chi tiết và thường bị ám ảnh với việc làm ra tiền, điều làm hẹp tư duy của họ và phá huỷ khả năng phát kiến của họ.”

Elon Musk cũng là người khao khát đọc khi ông ấy thấy cái gì đó thú vị ông ấy hỏi một nhóm các chuyên gia kĩ thuật để biết về những cơ hội mới ngang qua nhiều miền. Một người bạn của Elon Musk giải thích: “Elon là tay mơ, ông ấy yêu thích chuyện khoa học viễn tưởng và cuốn sách của Isaac Asimov về các lữ khách không gian. Nhiều người nghĩ rằng ông ấy thích ô tô, nhưng không gian là mục đích tối thượng của ông ấy. Ông ấy muốn đưa người lên sao Hoả và thiết lập khu người sống ở đó.”

Điều gì Steve Jobs và Elon Muck có mà người khác không có? Dựa trên các sách và các bài báo được viết về họ, dường như là cả hai người đều có viễn kiến về cơ hội và quyết tâm theo đuổi nó. Họ không đợi người khác đồng ý với họ về làm cái gì hay đưa doanh nghiệp của họ đi theo hướng nào. Một khi họ quyết định, cả hai đều có dũng cảm để theo đuổi những cơ hội mới với đam mê vững chắc; họ biết họ phải đối diện với những chướng ngại nào và tìm ra cách để vượt qua chúng để đạt tới mơ ước của họ. Họ có thể xoay xở việc dịch chuyển từ kinh doanh này sang kinh doanh khác mà không khó khăn gì. Họ bắt đầu hãng với thực tại và biết khi nào thì tăng tốc và khi nào làm chậm lại với sự thuyết phục mạnh mẽ để làm cho nó xảy ra. Bên cạnh viễn kiến, cả hai đều có khả năng đưa nhiều người, những người tin vào họ, đi cùng với thay đổi.

Cho nên chúng ta có thể học được cái gì từ những nhà doanh nghiệp này? Cả hai đều đọc nhiều và giám sát xu hướng công nghệ và thị trường về những tín hiệu của thay đổi. Họ biết cách lắng nghe chuyên gia về cách nhìn của chuyên gia nhưng làm quyết định theo cách riêng của họ. Họ tìm kiếm các quan điểm khác để tìm cơ hội mà những người khác bỏ qua, và họ có dũng cảm để làm điều họ mường tượng ra, bất kể khó khăn thế nào.

 

—English version—

 

Steve Jobs and Elon Musk

Entrepreneurs understand that when thing changes, whether technology or market, they have to adjust or “pivot” their business quickly to survive. However, some successful entrepreneurs have the ability to see that change is coming BEFORE it happens and change quicker than others to capture the new opportunities.

For example, Steve Jobs who foreseen the new opportunity in mobile phone quickly moved Apple from a computer company to a smartphone company. Elon Musk, who also foreseen the dot-com crash, sold Zip2, a web company and quickly moved to Pay Pal, a financial and money transfer company. Few years later, he moved into the electric cars and created Tesla, a successful company before other automakers started to build their electric cars. He also start SpaceX, a successful aerospace company using the latest technology that outperformed other big aerospace companies who are too slow to change.

What Steve Jobs and Elon Musk know that others do not? According to people who are working with them, they both always on the alert, sensing for signals of change. Steve Jobs followed technology news from industry research labs all over the world. If he saw something interesting, he investigated immediately for new idea and application. A friend of Steve Jobs explained: “He read many technical magazines to search for new ideas, even he never finished college, but he read more than anybody that I know. He told me: ” Many company leaders do not have good reading habit. When they do not read, they do not know. Too many of them allow the pressures of daily crises impact them and distract them from thinking big. They are drowning in details and often obsessed with making money which narrow their thinking and destroy their innovation ability.”

Elon Musk is also an avid reader when he saw something interesting he asks a group of technical experts to learn about new opportunities across multiple domains. A friend of Elon Musk explained: “Elon is a dreamer, he loves science fiction and Isaac Asimov’s books about space travelers. Many people think that he likes cars, but space is his ultimate goal. He wants to send people to Mars and establish a colony there.”

What Steve Jobs and Elon Muck have that other do not? Based on books and articles written about them, it seems both of them have a vision on the opportunity and commit to pursue it. They do not wait for others to agree with them on what to do or which direction to take their business. Once they make a decision, they both have the courage to pursue the new opportunities with a strong passion; they know what obstacles they must face and find way to overcome them to achieve their dream. They can manage the transition from one business to others without difficulty. They stay firm with the reality and know when to accelerate and when to slow down with a strong conviction to make it happens. Besides the vision, they both have the ability to bring many people who believe in them, to go along with the change.

So what can we learn from these entrepreneurs? The both read a lot and monitor technical and market trends for signal of change. They know how to listen to experts for their views but make decision on their own. They seek different viewpoints to look for opportunity that others missed, and they have the courage to do what they envision,  regardless how difficult.