Skip to content

Vấn đề và giải pháp

Vài năm trước, robots đã lấy đi việc làm trong chế tạo, và công nhân cơ xưởng mất việc làm của họ. Năm ngoái, robots với Trí tuệ nhân tạo (AI) đã lấy đi công việc trong văn phòng, và công nhân văn phòng bắt đầu mất việc làm của họ. Nhiều người tin rằng tự động hoá chỉ xảy ra ở Mĩ và châu Âu nơi chi phí lao động là cao, nhưng KHÔNG xảy ra ở châu Á. Họ sai vì ngày nay, có nhiều robots ở Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản hơn ở Mĩ và châu Âu, và chẳng bao lâu tự động hoá sẽ lan rộng khắp thế giới đang phát triển. Lí do là người chủ cơ xưởng không muốn mất kinh doanh sinh lời của họ cho tự động hoá và để giữ kinh doanh của mình, họ phải tự động hoá cơ xưởng của họ bằng robots làm nảy sinh nhiều công nhân con người sẽ mất việc làm của họ.

Nhiều người hỏi: “Nếu máy móc có thể làm công việc thì con người có thể làm cái gì?” Câu trả lời là: “Khi robots làm công việc trong cơ xưởng, con người có thể được đào tạo lại trong các việc làm mới như xây dựng robots hay quản lí chúng.” Ngày nay có sự không xứng trong thị trường việc làm giữa điều công ti cần và loại giáo dục mọi người đang nhận. Nhiều hệ thống giáo dục là lỗi thời và không thể đáp ứng được nhu cầu của xã hội thay đổi nhanh chóng và phải bị thay thế. Trong thế giới được dẫn lái bởi công nghệ, tôi tin mọi học sinh đều phải học công nghệ như kĩ năng được cần, tương tự như đọc, viết và làm tính số học. Giáo dục trung học là KHÔNG đủ. Học sinh cần có ít nhất hai năm đào tạo đại học về công nghệ để có việc làm trong thị trường cạnh tranh này.

Theo một báo cáo công nghiệp, năm ngoái (2016) hơn bốn triệu việc làm đã không được lấp đầy ở Mĩ và châu Âu vì không có đủ công nhân có kĩ năng. Trong những việc làm đó, trên hai triệu việc làm yêu cầu giáo dục đại học. Năm nay, trên hai triệu việc làm mới sẽ được tạo ra, và tất cả chúng đều yêu cầu bằng đại học, đặc biệt trong khu vực công nghệ. Trong nhiều năm, các công ti đã phàn nàn rằng nhiều người tốt nghiệp đại học thiếu các kĩ năng kĩ thuật đặc biệt cần để làm cho việc làm được thực hiện. Nhiều quan chức điều hành nói rằng thanh niên, đặc biệt sinh viên đại học, nên học công nghệ thay vì các khu vực mà không có nhu cầu để làm giảm việc thất nghiệp.

Nhiều nhà kinh tế bắt đầu tham gia vào cách nhìn này vì họ thấy nhiều cơ hội kinh tế ở cả mức độ vi mô và vĩ mô. Từ cái nhìn qui mô lớn, có yếu tố như dân số tăng lên trên khắp thế giới và sự già đi của dân số ở hầu hết các nước đã phát triển. Khi nhiều công nhân đang tiến tới tuổi về hưu, có nhu cầu khẩn thiết thay thế họ, nhưng tự động hoá và robots không thể làm được việc này, nếu không có can thiệp con người nào đó. Khi nhân tố già đi được tăng tốc, có dân số trẻ lớn đang nổi lên ở châu Phi và châu Á, và nếu họ được đào tạo đúng, điều đó có thể làm thay đổi sự cân bằng của nền kinh tế toàn cầu. Một nhà kinh tế nổi tiếng viết: “Làm sao chúng ta nuôi dưỡng được dân số trẻ đang tăng lên này ở châu Phi và châu Á? Chúng ta cần đào tạo họ để làm công việc có năng suất và làm tăng trưởng nền kinh tế của họ; bằng không chúng ta sẽ đối diện với thảm hoạ chiến tranh, nạn đói, và bệnh tật mà có thể lan rộng sang nhiều nước. Điều gì sẽ xảy ra nếu nhưng dân số trẻ đang tăng lên này không thể chăm nom được cho bản thân họ và gia đình họ? Một số người sẽ biến thành những kẻ khủng bố cực đoan. Trong nền kinh tế toàn cầu này, chúng ta không có biên giới nữa. Không nước nào có thể thịnh vượng trong khi nước lân bang chịu khổ trong nền kinh tế, nhiều thứ có thể lan rộng nhanh chóng và phá ổn định của cả vùng.”

Giải pháp khả thi duy nhất để giữ cho nền kinh tế ổn định là nhanh chóng giáo dục mọi người trong khoa học và công nghệ để cho họ có thể chăm nom cho bản thân họ. Với tiến bộ trong công nghệ, đặc biệt trong khoa học lương thực, khoa học máy tính, truyền thông, và chăm sóc sức khoẻ, có nhiều cơ hội việc làm cần công nhân, nếu và chỉ nếu, chúng ta có thể cải tiến hệ thống giáo dục và tạo ra những công nhân có kĩ năng để đáp ứng nhu cầu và làm tăng trưởng nền kinh tế. Nếu chúng ta không thể hành động nhanh chóng, tương lai sẽ rất ảm đạm.

 

—English version—

 

Issues and solutions

A few years ago, robots had taken jobs in manufactures, and factory workers lost their jobs. Last year, robots with Artificial Intelligence (AI) have taken the work in offices, and office workers began to lose their job. Many people believe that automation only happens in the U.S. and Europe where labor costs are high, but NOT in Asia. They are wrong because today, there are more robots in China, S. Korea, and Japan than the U.S. and Europe, and soon automation will spread throughout the developing world. The reason is factory owners do not want to lose their profitable business to automation and to keep their business they have to automate their factories with robots resulting in more human workers will lose their job.

Many people ask: “If machines can do the work than what can people do?” The answer is: “As robots do the work in the factory, people can be re-trained in new jobs such as building robots or managing them.” Today there is a mismatch in the job market between what company need and the kind of education people are getting. Many education systems are obsolete and cannot meet the needs of the fast-changing societies and must be replaced. In this technology-driven world, I believe every students must learn technology as the needed skills, similar to reading, writing, and arithmetic. A high school education is NOT enough. Students need to have at least a two years college training in technology to get a job in this competitive market.

According to an industry report, last year (2016) more than four million jobs went unfilled in the U.S. and Europe because there were not enough skilled workers. Of those, over two million jobs require a college education. This year, over two million new jobs will be created, and all of them require a college degree, especially in the technology areas. For many years, companies have complained that many college graduates lack of specific technical skills require to get the job done. Many executives said that young people, especially college students, should study technology instead of areas that do not have a need to reduce the unemployment.

Many economists begin to join in this view as they see multiple economic opportunities on both a micro and macro level. From a large scale view, there is factor such as the growing population around the world and the aging of populations in most developed countries. As more workers are reaching their retirement age, there is an urgent need to replace them, but automation and robots cannot do the job, without some human involvement. As aging factor is accelerated, there is a large emerging young population is growing in Africa and Asia, and if they are properly trained, it can change the balance of the global economy. A well-known economist wrote: “How will we feed these growing young population in Africa and Asia? We need to train them to do productive works and grow their economies; else we will face a disaster of wars, famines, and diseases that can spread to many countries. What will happen if these growing young population cannot take care of themselves and their families? Some will turn into extreme terrorists. In this global economy, we do not have borders anymore. No country can prosper while the next country is suffering in economy, may things can spread quickly and destabilizes the whole region.”

The only feasible solution to keep the economy stable is to quickly educate people in science and technology so they can take care of themselves. With advance in technology, especially in food science, computer science, communication, and healthcare, there are many job opportunities that need workers, if and only if, we could improve the education system and produce skilled workers to meet the demands and grow the economy. If we cannot act quickly, the future would be very bleak.