Skip to content

Vai trò bản chất của thầy giáo

Một người viết cho tôi: “Ý kiến của thầy là gì về hệ thống giáo dục Phần Lan và chương trình đào tạo STEM được dạy ở các nước châu Âu? Chúng tôi đang xem xét chấp nhận những điều đó cho việc cải tiến giáo dục ở trường của chúng tôi.”

 

Đáp: Cách tốt nhất để cải tiến hệ thống giáo dục bắt đầu với thầy giáo. Bất kì cải tiến nào không thừa nhận vai trò của thầy giáo đều sẽ thất bại. Thầy giáo với đào tạo đúng và đãi ngộ thích hợp có thể giúp cho học sinh đạt tới mục đích giáo dục của họ. Thay vì chấp nhận mô hình này hay chương trình đào tạo kia từ nước khác, chúng ta phải thừa nhận rằng thầy giáo là phần bản chất của hệ thống giáo dục và bắt đầu cải tiến từ thầy giáo.

Để cải tiến giáo dục, chúng ta phải bắt đầu phát triển các thầy giáo, từ tiểu học tới trung học và đại học để đảm bảo rằng họ nhận được lương kha khá và đào tạo đúng. Chỉ thế thì chúng ta mới có thể xây dựng các hỗ trợ phụ thêm cho thầy giáo làm việc của họ như cập nhật chương trình đào tạo, nhiều công nghệ hơn trong lớp học, phòng thí nghiệm hiện đại hơn, và trang thiết bị máy tính v.v.  Vậy, cải tiến giáo dục bắt đầu với con người những người sẽ làm cho mọi sự xảy ra. Ngược lại các giải pháp như mua nhiều trang thiết bị hơn, nhiều máy tính hơn, nhiều phòng thí nghiệm hơn, điều tôi đã thấy trong một số gợi ý, tôi có thể nói rằng không có việc xem xét vai trò bản chất của thầy giáo, việc cải tiến sẽ KHÔNG xảy ra.

Mọi hệ thống giáo dục đều có những vấn đề nó cần giải quyết, bao gồm lương thấp, quá nhiều quan liêu, chậm thay đổi, thiếu hỗ trợ v.v. Nhưng để thay đổi, chúng ta phải bắt đầu ở nền tảng nơi việc dạy cho học sinh xảy ra, không hội tụ vào trang thiết bị, máy tính, phòng thí nghiệm, v.v. Điều đó chỉ làm cho các công ti bán những trang thiết bị này hài lòng, nhưng nó sẽ KHÔNG giúp cho học sinh. Vài năm trước, khi dạy ở Trung Quốc, tôi đã thấy khẩu hiệu quảng cáo: “Mua máy PC và làm cho con bạn thông minh.” Tôi hỏi bạn tôi: “Bao nhiêu phụ huynh tin vào điều đó?” Với ngạc nhiên của tôi, anh ấy nói: “Nó hiệu quả đấy, ngay sau khi việc quảng cáo đó bắt đầu, số bán máy PC đã tăng lên 25%.”  Tôi hỏi: “Vậy thì sau đó họ bán được bao nhiêu trò chơi video?” Anh ấy cười, nhưng tôi biết là thầy giáo, anh ấy cảm thấy tệ.

Điều chúng ta cần ngày nay là giáo dục dựa trên năng lực, và gióng thẳng lại tài liệu đào tạo để đáp ứng nhu cầu của xã hội. Khi nhu cầu của xã hội thay đổi, hệ thống giáo dục phải thay đổi. Ngày nay chúng ta đang sống trong một thế giới được dẫn lái bởi công nghệ, và chúng ta cần hệ thống giáo dục mạnh hội tụ vào công nghệ để đáp ứng cho nhu cầu của xã hội. Cho nên chúng ta hãy hội tụ vào việc đào tạo lại thầy giáo với tài liệu cập nhật nhất và cung cấp cho họ thù lao tốt hơn để họ có thể làm được việc của họ. Làm như vậy sẽ giúp cho học sinh trong suốt cuộc đời làm việc của họ với những kĩ năng cần thiết, và chuẩn bị cho họ đóng góp cho nền kinh tế của chúng ta.

 

—English version—

 

The essential role of the teachers

A person wrote to me: “What is your opinion about the Finland’s education system and the STEM curricula that are taught in European countries? We are considered to adopt those for the education improvement in our school.”

 

Answer: The best way to improve the education system begins with the teachers. Any improvement without recognize the role of the teachers will fail. A teachers with proper training and adequate compensation can help students to achieve their educational goals. Instead of adopt this model or that curricula from another country,  we must recognize that teacher is essential part of the education system and start all improvement with the teachers.

To improve education, we must start with the development of teachers, from elementary to high school, and college to ensure that they receive decent wages and proper training. Only then, we can build additional supports for teachers to do their job such as up-to-date curricula, more technologies in classroom, more modern labs, and computer equipments, etc.  Thus, improving education begin with people who will make thing happen. Contrary to solutions such as buy more equipments, more computers, more laboratories, that I have seen in some suggestions, I can say that without treating the essential roles of the teachers, the improvement will NOT happen.

Every education system has problems it needs to solve, including low wages, too much bureaucracies, slow to change, lacking supports, etc. But to change, we must start at the foundation where the teaching to students happen, not focus on equipments, computers, labs, etc. It only makes companies that sell these equipment happy, but it will NOT help the students. Few years ago, when teaching in China, I saw an advertising slogan: “Buy a PC and make your children smart.” I asked my friend: “How many parents believe that?” To my surprise, he said: “It is effective, soon after that advertising started, the number of PC sales increased 25%.”  I asked: “Then how many Videogames they sold after that?” He laughed, but I knew as a teacher, he feel bad.

What we need today is a competency-based education, and a realignment of the training materials to meet the needs of the society. When society’s needs change, the education system must change. Today we are living in a technology-driven world, and we need a strong education system that focus on technology to meet the needs of the society. So let’s focus on the retraining the teachers with the most up-to-date materials and provide them a better compensation so they can do their job. Doing so will help students throughout their working lives with the needed skills, and preparing them to contribute to our economy.