Skip to content

Học STEM

Đêm hôm trước, tôi nhận được một email mà người gửi viết: “Em đọc blog của thầy, em thấy rất thú vị. Nếu STEM là quan trọng như thầy đã nói, tại sao không nhiều học sinh ghi danh vào STEM? Cái gì giữ cho sinh viên không học STEM? ”

 

Đáp: Có nhiều bài nói về khoa học, công nghệ, kĩ nghệ và toán học (STEM) nhưng để thực hiện STEM ở mọi mức của hệ thống giáo dục yêu cầu đầu tư và đào tạo đúng cho các thầy giáo. Tôi tin các khu vực STEM, đặc biệt việc áp dụng công nghệ thông tin, là then chốt cho tính cạnh tranh của đất nước. Trong nền kinh tế toàn cầu này, chúng ta phải giúp học sinh phát triển tri thức, kĩ năng và tính sáng tạo để là những người phát kiến của Thời đại Thông tin.

Trước khi trả lời câu hỏi “Cái gì giữ cho học sinh không học STEM?” chúng ta cần hỏi: “Bao nhiêu học sinh biết “STEM” là gì?” Không có định nghĩa rõ ràng và giải thích đúng đắn về tác động của STEM, học sinh sẽ không học STEM. Chẳng hạn, bao nhiêu học sinh và bố mẹ họ biết những người làm việc trong STEM làm gì? STEM là khu vực rộng với trên hai trăm lĩnh vực, cho nên chúng ta cần làm cho mọi người có được thông tin về STEM. Chúng ta phải cung cấp điều các nhà chuyên nghiệp này làm và cái gì là lĩnh vực quan trọng có nhu cầu cao cho mọi trẻ em, học sinh, bố mẹ, và thầy giáo để cho họ có thể làm quyết định đúng. Để khuyến khích học sinh học STEM, chúng ta phải bắt đầu từ trường tiểu học để làm cho học sinh trẻ quan tâm tới các lĩnh vực này và xây dựng nền tảng tốt trong trường trung học, chỉ thế thì chúng ta mới có thể có nhiều sinh viên đại học học STEM.

Ngày nay, học sinh không biết gì mấy về các cơ hội trong STEM. Họ biết nhiều về iPhone, iPads, Nintendo và trò chơi video, cho nên chúng ta cần kết hợp những thứ gây hứng thú này với khoa học máy tính và kĩ nghệ. Chúng ta cần có nhiều công nghệ trong trường trung học. Chúng ta cần đào tạo nhiều thầy giáo hơn trong khoa học và công nghệ. Chúng ta cần tư duy lại cách chúng ta dạy lập trình mà thường bị coi là khó để khuyến khích học sinh trung học học cách lập trình. Chúng ta cần làm cho học sinh trẻ tham gia và hứng thú qua các cuộc thi STEM hay cộng tác dự án máy tính (computer hackathons). Chúng ta cần thăm dò nhiều khía cạnh của khoa học và công nghệ để làm cho họ quan tâm tới việc học STEM.

Ngày nay, học sinh cần nhiều hướng dẫn và lời khuyên hơn để họ chọn các lĩnh vực học tập đúng. Quá trình truyền thống của việc tới trường, lấy bằng cấp rồi tìm việc làm, là lỗi thời rồi. Học sinh phải lập kế hoạch nghề nghiệp của họ sớm nhất có thể được, tốt hơn cả là vào hai năm cuối của trung học. Ngày nay “người có giáo dục” KHÔNG phải là ai đó có bằng cấp, mà là ai đó có thể nghĩ một cách logic, một cách tính toán, và có khả năng học liên tục.

Những người lãnh đạo tương lai sẽ là những người có kĩ năng, tri thức, tính sáng tạo để là “người phát kiến của Thời đại Thông tin.”  Tương lai thuộc về thế hệ sau. Chúng ta cần làm cho học sinh học STEM để đáp ứng cho nhu cầu của thế giới được dẫn lái bởi công nghệ; nếu không chúng ta sẽ đánh mất tính cạnh tranh và bị bỏ lại đằng sau trong Thời đại Thông tin và nền kinh tế toàn cầu.

 

—English version—

 

To learn STEM

Last night, I received an email where the sender wrote: “I read your blog, which I found very interesting. If STEM is important as you said, why not many students are enrolling in STEM?. What is keeping students from learning STEM? ”

 

Answer: There are a lot of talks about science, technology, engineering and math (STEM) but to implement STEM in all levels of the education system requires investments and the proper training of teachers. I believe STEM areas, especially the application of information technology, is the key to a country’s competitiveness. In this global economy, we must help students to develop the knowledge, skills, and creativity to be the innovators of the Information Age.

Before answer the question “What is keeping students from learning STEM?” We need to ask: “How many students know what “STEM” is?” Without a clear definition and proper explanation on the impact of STEM, students will not study STEM. For example, how many students and their parents know what people who work in STEM do? STEM is a broad areas with over two hundred fields, so we need to get the information on STEM careers to all people. We should provide what these professionals do and what are the important fields that have high demand to all children, students, parents, and teachers so they can make the right decision. To encourage students to study STEM, we have to start at the elementary schools to get young students to interest in these fields and build a good foundation in high school, only then, we can have more college students to study STEM.

Today, students do not know much about opportunities in STEM. They know more about iPhone, iPads, Nintendo and video games, so we need to associate these exciting things to computer science and engineering. We need to get more technologies into the high schools. We need to train more teachers in science and technology. We need to rethink the way we teach programming that are often considered difficult to encourage high school students in learning how to program. We need to get young students engaged and excited via STEM competitions or computer hackathons. We need to explore many aspects of science and technology to get them interested in learning STEM.

Today, students need more guidance and advice for them to select the proper fields of study. Traditional process of go to school, get a degree then look for job, is obsolete. Student must plan their career as early as possible, preferably in the last two years of high school. Today an “educated person” is NOT someone who has a degree, but someone who can think logically, computationally, and have the ability to continuous learning.
The future leaders will be those who have the skill, knowledge, creativity to be “Innovators of the Information Age.”  The future belongs to the next generation. We need to get our students to learn STEM to meet the demand of a technology-driven world; else we will lose our competitiveness and being left behind in this Information Age and the global economy.