Skip to content

Cách mạng công nghiệp thứ tư

Theo một báo cáo công nghiệp, đến năm 2020, người ta ước lượng rằng sẽ có 50 tỉ thiết bị được kết nối trên thế giới. Từ điện thoại thông minh, nhà thông minh, thành phố thông minh, các thiết bị nhà bếp thông minh, xe hơi tự lái, xe tải tự lái, bộ giám sát sức khoẻ, cơ xưởng thông minh, robot thông minh v.v. Tổ hợp này của thế giới vật lí và số thức là bản chất cho cuộc cách mạng công nghiệp thứ tư, một lực mạnh sẽ tác động tới mọi thứ, mọi công ti, và mọi nước. Giá trị thị trường kinh tế của Internet mọi vật (IoT) được ước lượng là từ $11 nghìn tỉ đô là Mĩ (nghìn tỉ, chứ không là tỉ) và nó có thể cung cấp xấp xỉ 12 triệu việc làm mới trên toàn cầu.

Mặc dầu có cạnh tranh giữa các công ti và các nước về thị trường khổng lồ này, chìa khoá để thực hiện thành công IoT là có hệ thống giáo dục mạnh để tạo ra các công nhân có kĩ năng cho cuộc cách mạng công nghệ này. Với ưu thế kinh tế khổng lồ, và việc đột phá nhanh chóng xảy ra ngang qua các ngành công nghiệp, mọi nước đều đang xô vào để nắm lấy cơ hội này vì sợ mất thị trường khổng lồ này. Một nhà phân tích công nghệ viết: “Thị trường IoT có thể lớn hơn việc tổ hợp thị trường PC, thị trường điện thoại di động, và thị trường Internet. Nếu thị trường PC tạo ra Microsoft, thị trường điện thoại di động tạo ra Apple, và thị trường Internet tạo ra Google và Facebook, thì chẳng mấy chốc chúng ta sẽ thấy việc nổi lên của công ti công nghệ lớn nhất trên thế giới. Công ti này là ai và nó tới từ nước nào vẫn là câu hỏi, nhưng cách nhìn thông thường là ai kiểm soát thị trường IoT sẽ kiểm soát cuộc cách mạng công nghiệp thứ tư.”

Chẳng hạn, bằng việc áp dụng IoT vào cơ xưởng, máy móc có thể vận hành và cộng tác với nhau để làm tăng sản xuất chất lượng.  Mọi qui trình chế tạo sẽ trở thành thấy được và kiểm soát được bởi máy móc. Việc làm quyết định tự động hoá thời gian thực sẽ cho phép các sản phẩm trao đổi với máy móc để xử lí nhanh hơn, tốt hơn, dựa trên thông tin phân tích học máy.  Vài tháng trước đây, là thành viên của tổ các giáo sư robotic, tôi đã tới thăm cơ xưởng xe máy Harley-Davidson nơi mọi máy móc trong dây chuyền lắp ráp được kết nối đầy đủ. Tôi đã thấy hàng trăm robots làm việc và “trao đổi” với robot khác để xây dựng xe máy. Các qui trình chế tạo được đo và phân tích, rồi gửi tới các robots để cho chúng có thể học làm công việc tốt hơn. Một người quản lí bảo tôi rằng những robot này đang làm việc cùng nhau một cách trôi chảy vì tất cả chúng đều có phần mềm trí tuệ nhân tạo, điều cho phép chúng nghĩ, học, và phối hợp công việc để tối thiểu hoá các ngắt quãng. Ngày nay cơ xưởng này có thể xây dựng xe máy mới sau mỗi 86 giây khi so với nhiều ngày hay hơn một tuần trong quá khứ. Tôi hỏi người quản lí: “Điều gì xảy ra cho công nhân lao động?” Ông ấy giải thích: “Nhiều người được đào tạo để là người phát triển phần mềm để lập trình cho robots, một số người được đào tạo để là người phân tích dữ liệu để thu thập và phân tích dữ liệu cơ xưởng để chắc các robots đang làm việc đúng.” Ông ấy giải thích thêm: “Không có công nhân lao động nhưng có các công nhân công nghệ ở đây. Họ kiểm soát các robots và để robots làm hầu hết công việc. Cuộc cách mạng công nghiệp thứ tư đang làm thay đổi hoàn toàn cơ xưởng của chúng tôi.” Người quản lí khác nói: “Mô hình cơ xưởng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 này đang được sao chép trên khắp thế giới. Nhiều công ti bắt đầu đi theo sự dẫn dắt của chúng tôi, và chẳng bao lâu toàn thể ngành công nghiệp chế tạo sẽ thay đổi.”

Cùng cách nhìn này được chia sẻ trong ngành công nghiệp bán lẻ. Ngày nay phần lớn các cửa hành vật lí đều bị thách thức bởi cửa hàng trực tuyến vì nhiều khách hàng sử dụng điện thoại thông minh để mua bán thay vì tới thăm cửa hàng. Mọi cửa hàng trực tuyến đều dùng phần mềm trí tuệ nhân tạo AI để giám sát việc kiểm website của khách hàng để nhận diện điều họ muốn và đưa ra đề nghị cho họ. Chẳng hạn, Amazon tạo ra Dash Button; một thiết bị đặc biệt được ánh xạ tới các sản phẩm đặc biệt để cho khách hàng có thể nhấn nút và sản phẩm sẽ được chuyển giao cho họ trong vòng vài giờ. Họ cũng có thể dùng Alexa để đặt hàng bất kì cái gì họ muốn bằng tiếng nói, thay vì dùng bàn phím. Ngày nay Amazon là một trong những cửa hàng trực tuyến lớn nhất trên thế giới và Jeff Bezos, người chủ của Amazon là người giầu thứ hai trên trái đất, chỉ sau Bill Gates. Một nhà phân tích công nghiệp viết: “Amazon có viễn kiến rõ ràng và năng lực lãnh đạo của họ để biết cách tận dụng ưu thế của công nghệ mới. Họ chấp thuận công nghệ mới rất nhanh chóng. Chẳng bao lâu công ti này sẽ cất cánh là một trong những công ti công nghệ lớn nhất trên trái đất.”

Cuộc cách mạng công nghiệp thứ tư sẽ buộc mọi người, mọi công ti, và mọi nước phải nhìn vào trong hệ thống giáo dục của họ và hỏi: “Giáo dục hiện thời có thích hợp cho cuộc cách mạng này không, điều sẽ làm thay đổi mọi thứ?  Hệ thống giáo dục hiện thời có chuẩn bị cho học sinh các tri thức và kĩ năng cho cuộc cách mạng này không? Học sinh có thể có được kĩ năng đúng ở đâu để đáp ứng cho nhu cầu của Cuộc cách mạng công nghiệp thứ tư này?  Có nhiều ‎ý kiến khác nhau trong các giáo sư liên quan tới cuộc cách mạng công nghiệp thứ tư, đặc biệt ở các nước mà cách nhìn truyền thống vẫn còn chi phối. Nhiều người không thấy sự khẩn thiết hay vẫn có thái độ “đợi xem sao” thay vì làm những thay đổi cần thiết. Câu hỏi là điều gì sẽ xảy ra đó trong vài năm tới?

 

—English version—

 

The Fourth Industrial Revolution

According to an industry report, by 2020, it is estimated that there will be 50 billion connected devices in the world. From smart-phones, smart homes, smart cities, smart kitchen appliances, self-driving cars, self-driving trucks, self-health monitors, smart factories, smart robots, etc. This combination of the physical and digital worlds is the essence of the Fourth industrial revolution,  a powerful force that will impact everything, every company, and every country. The economic market value of this Internet of Things (IoT) is estimated to be $11 trillion US. Dollars (Trillion, not Billion) and it could provide approximately 12 million new jobs globally.

Although there are competitions among companies and countries for this huge market the key to successfully implement IoT is having a strong education system to produce skilled workers for this technology revolution. Given the huge economic advantages, and the rapid disruption taking place across industries, every country is rushing in to capture this opportunity for fear of losing out on this huge market. A technology analyst wrote: “The IoT market can be bigger than the combination of the PC market, the mobile phone market, and the Internet market. If the PC market creates Microsoft, The Mobile phone market creates Apple, and the Internet market creates Google and Facebook, then soon we will see the emergence of the largest technology company in the world. Who is this company and which country it comes from is still a question, but the common view is who control the IoT market will control the Fourth Industrial Revolution.”

For example, by applying IoT in factories, machines can operate and collaborate with each other to increase the quality production.  All manufacturing processes will become visible and controllable by machines. Real-time automation decision making will allow products to communicate with machines to process faster, better, based on certain machine learning analytical information.  A few months ago, as a member of a team of robotic professors, I visited the Harley-Davidson motorcycle factory where every machine in the assembly lines are fully connected. I saw hundreds of robots working and “communicate” with others to build motorcycles. The manufacturing processes are measured and analyzed, then send to the robots so they can learn to do a better work. A manager told me that these robots are working together smoothly because they all have Artificial Intelligence software that allows them to think, learn, and coordinate work to minimize interruptions. Today this factory can build a new motorcycle every 86 seconds as compared with several days or more than a week in the past. I asked the manager: “What happened to labor workers? He explained: “Many are trained to be software developers to program robots, some are trained to be data analysts to collect and analyze factory data to make sure the robots are working correctly.” He explained further: “There is no labor worker but technology workers here. They control the robots and let the robots do most of the works. The fourth industrial Revolution is completely changing our factory.” Another manager said: “This model 4.0 industrial revolution factory are being copied all over the world. Many companies begin to follow our lead, and soon the entire manufacturing industry will change.”

The same view is being shared in the retail industries. Today most of the physical stores are being challenged by on-line stores as more customers use smartphone to shop instead of visiting the store. All online stores are using AI software to monitor customers’ website checking to identify what they want and make an offer to them. For example, Amazon creates the Dash Button; a special device mapped to specific products so customers can push the button and the products will be delivered to them within a few hours. They could also use Alexa to order anything they want by voice, instead of using keyboard. Today Amazon is one of the largest online stores in the world and Jeff Bezos, the owner of Amazon is the second richest people on earth, only after Bill Gates. An industry analyst wrote: “Amazon has a clear vision and their leaderships know how to take advantage of new technology. They adopt technology very quickly. Soon this company will take off to be one of the largest technology company on earth.”

The Fourth Industrial Revolution will force every people, every company, and every country to look into their education system and ask: “Is the current education suitable for this revolution that will change everything?  Can the current education system prepare students with the knowledge and skills for this revolution? Where can students get the right skills to meet the need of the Fourth Industrial Revolution?  There are different opinions among professors regarding the Fourth Industrial Revolution, especially in countries where the traditional view is still dominate. Many do not see the urgency or still have the “wait and see” attitude instead of making the necessary changes. The question is what will happen there in the next few years?