Skip to content

Tổ công ti khởi nghiệp

Một sinh viên viết cho tôi: “Chúng em là một nhóm những người tốt nghiệp khoa học máy tính muốn bắt đầu công ti của chúng em. Chúng em đọc lời khuyên của thầy và đồng ý với nhiều điều thầy viết, nhưng chúng em vẫn còn có một câu hỏi: “Cách tốt nhất để bắt đầu một công ti là gì? Xin thầy lời khuyên.”

 

Đáp: Công ti khởi nghiệp tốt bao giờ cũng bắt đầu bằng một tổ. Tổ tốt là điều kiện quan trọng cho bất kì công ti khởi nghiệp nào thành công. Nhiều người nhắc tới ý tưởng như điều quan trọng nhất, nhưng tôi KHÔNG đồng ý với cách nhìn đó. Mọi người đều có thể có ý tưởng nhưng làm ý tưởng trở thành thực tại tuỳ thuộc phần lớn vào tổ. Tôi chưa bao giờ thấy một công ti khởi nghiệp thành công mà không có tổ tốt, nhưng tôi thấy nhiều tổ có ý tưởng tốt thất bại vì các thành viên tổ không làm việc tốt cùng nhau. Tổ tốt phải bao gồm nhiều thành viên với “kĩ năng bổ sung.” Tổ gồm toàn người kĩ thuật KHÔNG phải là tổ tốt vì bạn cần nhiều hơn chỉ là kĩ năng kĩ thuật để thành công.

Để bắt đầu, bạn cần người có cùng viễn kiến cho công ti khởi nghiệp. Người nhìn xa là người có ý tưởng và muốn làm điều đó thành sản phẩm. Người nhìn xa có thể là một hay nhiều người, nhưng tất cả họ đều biết công ti khởi nghiệp phải đi tới đâu, nó có thể tạo ra giá trị gì, và sẵn lòng “chèo lái” công ti khởi nghiệp từ lúc bắt đầu cho tới kết thúc, mặc cho mọi thăng giáng của thị trường. Những người này không chỉ đam mê mà còn có kĩ năng lãnh đạo để thực hiện ý tưởng quan niệm thành sản phẩm có giá trị, và nếu cần, sẵn lòng thay đổi nó để đáp ứng với nhu cầu thị trường.

Công ti khởi nghiệp cần người giỏi kĩ năng về doanh nghiệp và trao đổi để bán sản phẩm. Đây là những người phát triển mối quan hệ với khách hàng. Họ biết cách lắng nghe vấn đề của khách hàng và nhận diện điều khách hàng cần, họ hiểu khía cạnh doanh nghiệp của thị trường cạnh trạnh, và nhận biết về các đối thủ cạnh tranh. Những người này hiểu viễn kiến của công ti khởi nghiệp và làm việc rất gần gũi với người nhìn xa để đảm bảo công ti khởi nghiệp sẽ thành công.

Tất nhiên, công ti khởi nghiệp cần người có kĩ năng kĩ thuật giỏi để xây dựng sản phẩm. Công ti khởi nghiệp giỏi phải có nhiều người với các kĩ năng kĩ thuật khác nhau và kinh nghiệm (như người lập trình, kiến trúc sư, chuyên viên giao diện người dùng, người phát triển web v.v.). Những người này xây dựng sản phẩm và đảm bảo nó đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Tổ công ti khởi nghiệp phải có khả năng làm việc cùng nhau trong môi trường sức ép cao. Cách họ làm việc cùng người khác và có chung viễn kiến là yếu tố then chốt để bắt đầu công ti. Tuy nhiên, họ không phải đồng ý về mọi thứ, xung đột sẽ xảy ra và họ sẽ thường gặp xung đột, nhưng khi tổ có thể vượt qua được điều đó và tiếp tục làm việc cùng nhau, công ti khởi nghiệp có cơ hội thành công. Tuy nhiên, nếu tổ bao giờ cũng đồng ý với nhau, điều đó có thể là họ không có các cách nhìn khác nhau để giải quyết với thách thức.  Việc bắt đầu một công ti bao giờ cũng là công việc có tính thách thức, nếu các thành viên tổ không thách thức người khác, họ có thể “bị thiên lệch” và điều đó có thể dẫn tới thất bại sớm hay muộn. Tuy nhiên, nếu có những xung đột sớm nơi các thành viên tổ bất đồng sớm, nó có thể là dấu hiệu rằng có chỉ báo về nhiều vấn đề về sau.

Kĩ năng nhà doanh nghiệp KHÔNG phải là cái gì đó dễ học vì có nhiều điều bất ngờ xảy ra mà ít người có thể xử trí được nó. Đó là lí do tại sao tổ công ti khởi nghiệp phải bao gồm nhiều người với các “kĩ năng bổ sung” để hỗ trợ người khác. Tổ phải có nhiều nhân cách khác nhau để xử trí với nhiều vấn đề như tự nhận biết, tò mò, bạo dạn, động cơ, trung thực, khả năng giải quyết với điều bất định, và đam mê hoàn thành viễn kiến. Tuy nhiên, kĩ năng quan trọng nhất là khả năng học từ sai lầm và thường xuyên học tập, tạo ra và điều chỉnh khi họ trải qua những kinh nghiệm này.

Phần lớn mọi người thích ý tưởng về công ti khởi nghiệp vì họ bị hấp dẫn tới giầu có và vinh quang như họ tôn thờ ai đó như Steve Jobs, Bill Gates hay tin rằng công ti khởi nghiệp của họ có thể là một Google hay Facebook khác. Tuy nhiên, là công ti khởi nghiệp, cơ hội để thành công là cực kì hiếm hoi và chỉ những người đam mê theo đuổi giấc mơ này và sẵn lòng học từ thất bại, từ nhiều thất bại, mới có cơ may. Mọi người đều có thể có ý tưởng hay, bất kì ai cũng đều có thể bắt đầu công ti, nhưng không có tổ mạnh, để thực hiện viễn kiến và làm cho nó thành thực tại, nó chỉ là mơ. Có tổ mạnh với các kĩ năng bổ sung là điều bản chất cho bất kì công ti khởi nghiệp nào.

 

—English version—

 

The startup team

A student wrote to me: “We are a group of Computer Science graduates who want to start our company. We read your advice and agree with many things you wrote, but we still have a question: “What is the best way to start a company? Please advise.”

 

Answer: A good startup always begins with the team. A good team is an important condition for any startup to succeed. Many people mention the idea as the most important thing, but I do NOT agree with that view. Everyone can have an idea but to make an idea become a reality depend mostly on the team. I never see a successful startup that did not have a good team, but I saw many teams with a good idea failed because team members do not work well together. A good team should consist of several members with “complementary skills.” A team of all technical people is NOT a good team because you need more than just technical skills to succeed.

To start, you need people with a vision for the startup. Visionary is the person who has the idea and wants to make that into a product. A visionary person could be one or more person, but they all know where the startup should go, what values it could create, and willing to “drive” the startup from the beginning to the end, despite all the ups and downs of the market. These people are not just passionate but also have the leadership skills to implement the conceptual idea into a valuable product, and if needed, willing to change it to meet the market demand.

A startup needs people with strong business and communication skills to sell the product. These are people who develop the relationships with customers. They know how to listen to customers’ problems and identify what the customers need, they understand the business aspect of the competing market, and aware of the competitors. These people understand the vision of the startup and work very closely with the visionary people to ensure the startup will succeed.

Of course, a startup needs people with strong technical skills to build the product. A good startup should have several persons with different technical skills and experience. (i.e., Programmers, architect, user-interface specialist, web developers, etc.) These people build the product and make sure it meets the needs of customers.

The startup team must be able to work together in a high-pressure environment. How they work with others and share the same vision is the key element for starting the company. However, they do not have to agree on everything, conflicts will happen and they will happen often, but as long as the team can overcome that and continue to work together, the startup has a chance to succeed. However, if the team always agrees with each other, it is probably they do not have different views to deal with the challenges.  Starting a company is always a challenging work, if team members do not challenge others, they may be “biased” and it could lead to failure sooner or later. However, if there are early conflicts where team members disagree early, it could be a signal that there is an indicator of many problems later on.

Entrepreneurial skill is NOT something easy to learn because there are many unexpected things happen that few people can deal with it. That is why the startup team must consist of many people with “complementary skills” to support others. The team must have many different personalities to deal with many issues such as self-awareness, curiosity, bravery, motivation, honesty, the ability to deal with uncertainty, and passionate to accomplish the vision. However, the most important skill is the ability to learn from failure and constantly learning, creating and adjusting as they go through this experiences.

Most people like the idea of startup because they are attracted to wealth and glory as they worship someone like Steve Jobs, Bill Gates or believe their startup could be another Google or Facebook. However, as a startup, the chance to succeed is extremely rare and only people who are passionate to pursue this dream and willing to learn from failures, many failures will have a chance. Everyone can have a good idea,  anyone can start a company, but without the strong team, to implement the vision and make it into a reality, it is just a dream. Having a strong team with complementary skills is the essential for any startup.