Skip to content

Tự động hoá và giáo dục

Theo một báo cáo công nghiệp, trên 65% các việc làm cơ xưởng đã biến mất từ năm 2010 cho tự động hoá (Robots và máy thông minh). Phần lớn các công việc khoán ngoài của cơ xưởng cũng đi tới chấm dứt, điều tạo ra nhiều vấn đề cho các nước đang phụ thuộc vào khoán ngoài cơ xưởng.

Báo cáo này cũng thấy có những việc làm cơ xưởng là sẵn có, nhưng chúng yêu cầu các kĩ năng khác, phần lớn là quản lí việc tự động hoá cơ xưởng. Nhiều nhà chế tạo lớn báo cáo họ có thiếu hụt nghiêm trọng những ứng viên đủ phẩm chất cho các vị trí có kĩ năng cao này. Vấn đề này sẽ tồi tệ hơn trong những năm sắp tới vì phần lớn các cơ xưởng đều dùng robots và xấp xỉ 100,000 việc làm được thấy trước sẽ không được lấp kín do thiếu hụt các công nhân có kĩ năng này. Vấn đề là tại sao không đào tạo các công nhân cơ xưởng bị thất nghiệp để làm những việc này? Báo cáo này thấy rằng phần lớn công nhân cơ xưởng đều có tri thức kĩ thuật giới hạn, nhiều người chỉ có giáo dục trung học, và có khó khăn giải quyết các công việc phức tạp, cho nên họ bị sa thải.

Sự kiện là giáo dục trung học là không đủ để đáp ứng cho các yêu cầu kĩ năng cho những việc làm kĩ thuật này. Một điều là rõ ràng: khi cơ xưởng thực hiện tự động hoá; công nhân cần có giáo dục đúng như lập trình và tri thức về hệ thống máy tính để đáp ứng cho những nhu cầu này. Không thành vấn đề bạn sống ở đâu, tự động hoá cơ xưởng đang xảy ra, từ Mĩ và châu Âu tới châu Á và chẳng bao lâu là châu Phi. Điều quan trọng cho mọi học sinh trung học là học nhiều hơn về khoa học, công nghệ, kĩ nghệ, và toán học (STEM), để cho họ có thể theo đuổi giáo dục cao hơn hay vào đào tạo hướng nghiệp để học những kĩ năng kĩ thuật này.

Trên khắp thế giới, có nhu cầu khẩn thiết để có nhiều học sinh hơn vào học trong các nghề nghiệp kĩ thuật, nhưng bao nhiêu người lãnh đạo hiểu được xu hướng tự động hoá và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư? Bao nhiêu người lãnh đạo hiểu rằng giáo dục STEM là bản chất cho phần lớn các việc làm tương lai? Bao nhiêu người lãnh đạo vẫn còn chủ trương mở nhiều cơ xưởng và khu công nghiệp để hấp dẫn các công việc khoán ngoài dựa trên chính sách kinh tế đưa ra trong những năm1990?

Ngày nay tự động hoá cùng robots và trí tuệ nhân tạo sẽ tạo ra nhiều việc làm, nhưng công nhân phải có tri thức nào đó về khoa học và công nghệ, điều KHÔNG sẵn có ở nhiều nước. Năm ngoái, khi dạy ở Ấn Độ, tôi đã thấy một số người quản lí cơ xưởng làm việc với đại học để cung cấp đào tạo cho sinh viên về kĩ năng kĩ thuật. Một người quản lí cấp cao giải thích: “Không phải mọi người tốt nghiệp đại học sẽ làm việc trong văn phòng, nhưng nhiều người trong số họ sẽ làm việc ở sàn cơ xưởng. Vâng, họ là công nhân cơ xưởng, nhưng không giống công nhân của quá khứ dùng sức mạnh cơ bắp, những công nhân mới này sẽ dùng sức mạnh của bộ não. Họ sẽ quản lí dây chuyền lắp ráp, nhưng công nhân trên những dây chuyền lắp ráp này không phải là người mà là robots. Những sinh viên này được đào tạo để lập trình cho robots làm việc của chúng. Điều chúng tôi đang làm bây giờ là giúp chuẩn bị cho họ về việc làm mới của tương lai.”

Tuy nhiên, một giáo sư than: “Vấn đề của chúng tôi là có hai chiều hướng đối lập trong hệ thống giáo dục của chúng ta. Hệ thống cũ và hệ thống mới và chúng không gặp nhau. “Hệ thống cũ” có chương trình đào tạo truyền thống với nhiều môn học hàn lâm tiêu tốn phần lớn thời gian của sinh viên. “Hệ thống mới”  có chương trình đào tạo hội tụ vào STEM để đào tạo sinh viên về nghề nghiệp của tương lai nhưng vẫn trong giai đoạn thăm dò và không được chấp nhận bởi những người lãnh đạo giáo dục. Nhiều thầy giáo ưa thích “hệ thống cũ” hay cùng những điều họ đã từng làm trong nhiều năm.  Họ không thích chương trình đào tạo STEM mới với máy tính và các thứ kĩ thuật. Nhiều người đã không có những kĩ năng đó, và họ sợ mất việc làm của họ. Giáo dục STEM đã không được chấp nhận trong hệ thống trường học truyền thống. Ít nhất thì cũng là chưa được chấp nhận. Kết quả là nhiều học sinh vẫn chọn các lĩnh vực học tập dựa trên điều dường như là quen thuộc, không nhất thiết là điều sẽ được cần. Với thông tin giới hạn về giáo dục STEM và tác động của nền kinh tế được dẫn lái bởi công nghệ, phần lớn học sinh không có ý tưởng nào về nghề nghiệp có thể là tốt cho họ. Với nhiều gia đình vẫn đi theo nghề nghiệp truyền thống; nhiều học sinh vẫn đang học các môn truyền thống ở đại học, và nhiều người sẽ tốt nghiệp mà không có kĩ năng kĩ thuật đặc biệt nào và có thể không tìm được việc làm.

Bạn tôi Abhishek giải thích: “Có nhiều việc nói về STEM và tri thức kĩ thuật. Tuy nhiên, thực hiện chương trình đào tạo mới trong hệ thống giáo dục truyền thống là rất khó vượt qua được sự chống đối thay đổi. Có thể phải mất mười hay hai mươi năm cho việc thay thế “thầy giáo truyền thống” người được giáo dục trong “hệ thống cũ” bằng thế hệ thầy giáo trẻ hơn có quen thuộc với công nghệ.”

Tôi bảo anh ấy: “Trong nền kinh tế được dẫn lái bởi công nghệ nơi công nghệ thay đổi cứ sau vài tháng, việc đó sẽ là quá chậm, và kết quả có thể là thảm hoạ. Tôi nghĩ học sinh và gia đình họ phải đòi hỏi thay đổi trong hệ thống giáo dục. Bằng việc cho học sinh và gia đình họ biết tới các sự kiện về nền kinh tế toàn cầu và tác động của nó, các bố mẹ sẽ hiểu cái gì sẽ xảy ra nếu con cái họ không có kĩ năng. Bằng việc cho học sinh và gia đình họ nhiều thông tin hơn về xu hướng tự động hoá, và việc thiếu hụt công nhân có kĩ năng, học sinh sẽ biết họ cần học cái gì. Bằng việc hướng dẫn và đào tạo nhiều học sinh trong các nghề khoa học và công nghệ, chúng ta có thể giúp lấp đầy các việc làm đang sẵn có và cho học sinh cơ hội để phát triển nghề tốt.”

 

—English version—

 

Automation and Education

According to an industry report, over 65% of the factory jobs have disappeared since 2010 to automation (Robots and smart machines). Most factory outsourcing works also come to an end which creates problems to countries that are depending on factory outsourcing.

The report also found there are factory jobs available, but they require different skills, mostly managing factory automation. Many large manufacturers report they have a serious shortage of qualified applicants for these highly skilled positions. The problem will get worse in coming years as more factories are using robots and approximately 100,000 jobs are expected to go unfilled due to a shortage of these skilled workers. The question is why not train unemployed factory workers to do these jobs? The report found that most factory workers have limited technical knowledge, many only have a high school education, and have difficulty to handle complex works, so they were laid off.

The fact is a high school education is not sufficient to meet the skills requirements for these technical jobs. One thing is clear: when factory implements automation; workers need to have the proper education such as programming and knowledge of computer systems to meet these needs. No matter where you live, factory automation is happening, from the U.S. and Europe to Asia and soon Africa. It is important for all high school students to learn more about science, technology, engineering, and math (STEM), so they can pursue higher education or go to vocational training to learn these technical skills.

All over the world, there is an urgent need to get more students into these technical careers, but how many leaders understand the automation trend and the fourth industry revolution? How many leaders understand that STEM education is essential for most future jobs? How many leaders are still advocating open more factories and industrial zone to attract outsourcing works based on the economic policy dated in the 1990s?

Today automation with robots and artificial intelligence will create many jobs, but workers must have certain knowledge about science and technology, which are NOT available in many countries. Last year, when teaching in India, I saw some factory managers worked with a college to provide training to students in technical skills. A senior manager explained: “Not all college graduates will work in an office, but many of them will be working on the factory floor. Yes, they are factory workers, but not like the workers of the past where they use the power of their muscles, these new workers will use the power of their brain. They will manage the assembly lines, but workers on these assembly lines are not people but robots. These students are trained to program robots to do their jobs. What we are doing now is to help prepare them for new jobs of the future.”

However, a professor lamented: “Our problem is there are two opposite directions in our education system. The old and the new systems and they do not meet. The “old system” have a traditional curriculum with many academic courses that consume most of the students’ time. The “new system” have a curriculum focusing on STEM to train students for the career of the future but is still in the exploration stage and not accepted by education leaders. Many teachers preferred to teach the “old system” or the same things that they have been doing for many years.  They did not like the new STEM curriculum with computers and technical things. Many did not have those skills, and they are afraid of losing their job. STEM education has not been accepted in the traditional school system. At least, not yet. As a result, many students still select fields of study based on what seems familiar, not necessarily what will be needed. With limited information about STEM education and the impact of the technology-driven economy, most students have no idea to careers that might be good for them. With many families are still following the traditional careers; many students are still taking traditional courses in college, and many will graduate without specific technical skills and may not find a job.

My friend Abhishek explained: “There are a lot of talks about STEM and technical knowledge. However, to implement a new curriculum in a traditional education system is very difficult to overcome the resistance to change. It may take ten or twenty years for the replace the “traditional teachers” who are educated in the “old system” to a younger generation of teachers who are familiar with technology.”

I told him: “In this technology-driven economy where technology changes every few months. It will be too late, and the result could be a disaster. I think students and their family must demand a change in the education system. By giving students and their family exposure to the facts about the global economy and its impact, the parents will understand what will happen if their children do not have the skills. By giving students and their family more information about the automation trends, and the shortage of skilled workers, students will know what they need to study. By guiding and training more students into science and technical careers, we can help fill the jobs that are available and give students the opportunity to develop good careers.”