Skip to content

Dạy công nghệ cho trẻ nhỏ

Tôi nhận được một email mà người này viết: “Tôi càng đọc blog của thầy, tôi càng nhận ra rằng chúng tôi bị tụt lại sau các nước khác thế. Tôi càng biết về thay đổi công nghệ và điều đang xảy ra trên thế giới, tôi càng lo nghĩ về các con tôi mới học lớp 6 và các trẻ em khác, những người có thể không có việc làm khi chúng lớn lên. Là cha mẹ, chúng tôi không biết phải làm gì; xin thầy lời khuyên.”

 

Đáp: Bạn không một mình, nhiều người đang lo nghĩ về con cái họ đang bị bỏ lại đằng sau trong thế giới thay đổi nhanh này. Với nhịp độ tăng tốc của thay đổi công nghệ, sẽ có nhiều việc làm mất đi do tự động hoá. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể coi nó như thách thức phải vượt qua, và cơ hội để chuẩn bị cho con cái chúng ta về tương lai của chúng.

Nếu mọi bố mẹ đều có thể dành nhiều thời gian hơn cùng con cái họ để khuyến khích chúng đọc nhiều hơn, để học nhiều hơn về khoa học và công nghệ và làm cho chúng quan tâm nhiều hơn tới các chủ đề này, chúng ta đã làm bước đi đầu tiên. Con cái cần hướng dẫn nào đó để cho chúng có thể làm quyết định đúng khi chúng lớn lên. Điều quan trọng với bố mẹ là biết rằng mọi kĩ năng tương lai đều yêu cầu khả năng đọc, viết, trao đổi trong ngôn ngữ thứ hai, và kĩ năng lập trình máy tính. Bước thứ hai là khuyến khích trẻ en học ngôn ngữ thứ hai như tiếng Anh và học cách lập trình. Ngày nay lập  trình máy tính không còn dành cho các sinh viên người muốn có nghề nghiệp trong công nghệ, mà dành cho mọi học sinh bất kể điều họ học. Lập trình máy tính là nền tảng cho mọi nghề trong tương lai.  Hai thập kỉ trước, Steve Jobs đã nói với một nhóm sinh viên trẻ: “Khoa học máy tính dạy các bạn cách nghĩ. Khía cạnh thiết kế thuật toán của lập trình có thể giúp bạn phát triển kĩ năng giải quyết vấn đề, cho nên đừng ngần ngại học về máy tính.” Vào thời đó nhiều người coi rằng ông Jobs chỉ muốn bán “máy tính Apple” cho sinh viên và không thấy được viễn kiến của ông ấy rằng nó là điều mấu chốt cho mọi người hiểu và học về công nghệ.

Vài tháng trước đây, một người đã viết cho tôi: “Đừng thúc đẩy công nghệ, không phải mọi người sẽ trở thành nhà khoa học máy tính hay nhà công nghệ.”  Tôi trả lời người đó: “Công nghệ là một phần cuộc sống chúng ta ngày nay, và nó phải là lĩnh vực được dạy trong mọi trường. Ngày nay mọi trường đều dạy sinh học và toán học ngay cả cho học sinh không lập kế hoạch trở thành nhà sinh học hay nhà toán học. Trong thế giới được dẫn lái bởi công nghệ này, học sinh cần học cách thiết kế thuật toán, để tạo ra app đơn giản, hay biết cách internet làm việc. Những khái niệm này là liên quan trong mọi nghề. Tri thức công nghệ không phải là về cái gì đó mà có thể xảy ra trong tương lai; nó là về các nghề của ngày nay.

Tôi tin nhiều học sinh muốn học về công nghệ, nhưng phần lớn trong họ không có cơ hội. Nó CHƯA phải là một phần của chương trình đào tạo trong trường, nhưng nó phải là một phần vì ngày nay mọi ngành công nghiệp riêng đều đang thay đổi để hội tụ nhiều hơn vào công nghệ. Nó KHÔNG phải là tuỳ chọn cho hệ thống giáo dục bỏ qua môn công nghệ hay lập trình cho học sinh. Nó phải là một phần của chương trình đào tạo trong mọi trường.

Nếu trường học không dạy những kĩ năng này, bố mẹ có thể khuyến khích con cái họ học khoa học máy tính và lập trình bằng việc dùng nhiều website giáo dục trên Internet. Bạn tôi đang dùng website của KhanAcademy cho con cái họ vì họ biết rằng khoa học máy tính mở ra con đường cho nhiều cơ hội tương lai. Sau đây là một số websites mà bạn có thể muốn dùng:
https://www.khanacademy.org/

https://www.youtube.com/watch?v=Ok6LbV6bqaE

https://www.youtube.com/watch?v=6JGy8zmskbM

https://www.youtube.com/watch?v=UQa7-nz2q_E

 

—English version—

 

Teaching technology to young children

I received an email where the person wrote: “The more I read your blog, the more I realized that we are so behind other countries. The more I know about technology changes and what is happening in the world, the more I worried about my children who are in the 6th grade and other children who may not have a job when they grow up. As parents, we do not know what to do; please advise.”

 

Answer: You are not alone, many people are worried about their children are being left behind in this fast changing world. With the accelerating pace of technological change, there will be many job losses due to automation. However, we can also view it as a challenge to overcome, and an opportunity to prepare our children for their future.

If every parent could spend more time with their children to encourage them to read more, to learn more about science and technology and get them more interested in these subjects, we have made the first step. Children need some guidance so they can make the right decision when they grow up. It is important for parents to know that all future skills require the ability to read, write, communication in a second language, and computer programming skills. The second step is to encourage young children to learn a second language such as English and learn how to program. Today computer programming is no longer for students who want careers in technology, but for all students regardless what they study. Computer programming is foundational for all careers in the future.  Two decades ago, Steve Jobs told a group of young students: “computer science teaches you how to think. The algorithmic design aspect of programming can help you develop your problem-solving skills, so do not hesitate to learn about computer.” At that time many people considered that Mr. Jobs only wanted to sell “Apple computer” to students and failed to see his vision that it is critical for everybody to understand and learn about technology.

A few months ago, a person wrote to me: “Do not promote technology, not everybody will become a computer scientist or technologist.”  I answered him: “Technology is part of our lives today, and it should be a field to be taught in every school. Today every school teaches biology and math even to students who did not plan to become biologists or mathematicians. In this technology-driven world, students need to learn how to design an algorithm, to create a simple app, or know how the internet works. These concepts are relevant in every career. Technology knowledge is not about something that may happen in the future; it is about the careers of today.

I believe many students want to learn about technology, but most of them do not have the opportunity. It is NOT part of the school curriculum yet, but it should because today every single industry is changing to focus more on technology. It is NOT an option for the education system ignore technology or programming course for students. It should be a part of the curriculum in every school.

If the school does not teach these skills, parents can encourage their children to learn computer science and programming by using many educational Websites on the Internet. My friends are using the KhanAcademy website for their children as they know that computer science opens the way to many future opportunities. Following are some websites that you may want to use:
https://www.khanacademy.org/

https://www.youtube.com/watch?v=Ok6LbV6bqaE

https://www.youtube.com/watch?v=6JGy8zmskbM

https://www.youtube.com/watch?v=UQa7-nz2q_E