Skip to content

Học sinh lười biếng

Một thầy giáo viết cho tôi: “Là thầy giáo mới, tôi thất vọng với các học sinh lười biếng, thiếu động cơ trong lớp tôi. Tôi không biết cách làm cho họ học. Thầy có lời khuyên nào không?”

 

Đáp: Nếu bạn có học sinh không có động cơ trong lớp, bạn có thể khuyến khích họ bằng việc ca ngợi họ khi họ tham gia vào các hoạt động trên lớp. Chẳng hạn, bằng việc nói “Rất tốt” hay “Việc làm được đấy,” bạn cho phép những học sinh này cảm thấy rằng họ có thể hoàn thành cái gì đó và họ có thể trở nên có động cơ hơn. Thầy giáo giỏi bao giờ cũng làm cho những học sinh này cảm thấy tự tin rằng họ có thể thành công bởi nỗ lực của họ. Tôi nghĩ một số học sinh cảm thấy không có động cơ vì họ thiếu tự tin, cho nên họ cần xây dựng lại tự tin của họ bằng việc nhận được khuyến khích nào đó từ các thầy giáo.

Cách khác để khuyến khích họ là làm cho họ tham gia vào trong các hoạt động trên lớp bằng việc phân công công việc thú vị và có tính tham gia nhiều hơn. Bạn có thể cần thay đổi bài giảng của bạn bằng việc hỏi nhiều câu hỏi hơn để cho phép những học sinh này tham gia vào thảo luận trên lớp nơi họ có thể dễ dàng trả lời các câu hỏi và nhận được lời ca ngợi từ bạn. Bạn làm cho họ cảm thấy rằng họ có chọn lựa trong giáo dục của họ bằng việc cho phép họ làm các dự án dựa trên mối quan tâm của họ, cho dù những dự án này không phải là một phần của lớp. Chẳng hạn, tôi yêu cầu một số học sinh không có động cơ đi tìm ba tin công nghệ từ báo chí và trình bày chúng cho lớp. Điều đó sẽ cho họ cái gì đó để làm và để cho họ có cơ hội diễn đạt bản thân họ trước lớp cho nên họ cảm thấy rằng họ có thể đóng góp.

Vào dịp khác, tôi sẽ khuyến khích họ làm việc như một tổ trên dự án nhỏ để cho họ cơ hội cảm thấy rằng họ có thể hoàn thành cái gì đó. Tôi phải chắc điều họ làm cũng liên quan tới cuộc sống thực của họ nữa. Khi họ cảm thấy rằng việc học của họ ảnh hưởng tới họ về mặt cá nhân, họ sẽ chú ý nhiều hơn. Chẳng hạn, bằng việc để cho họ chọn chủ đề nào đó từ báo chí và phân tích chúng, họ có thể học nhiều hơn về bài học cuộc sống thực. Tôi cũng yêu cầu họ kiểm điểm lại xu hướng việc làm, số người thất nghiệp trong số những người tốt nghiệp, việc thiếu hụt kĩ năng trong công nghiệp, vì thông tin này có ảnh hưởng tới động cơ của họ.

Nếu những học sinh này vẫn còn lười và từ chối làm bất kì cái gì, thì bạn cần trao đổi các chuẩn chấp nhận được cho việc tham gia trong lớp để chắc rằng họ hiểu các yêu cầu này và biết cách họ được mong đợi đáp ứng chúng. Để tăng cường hiệu lực của qui tắc, bạn cần nhất quán. Đôi khi, tôi sẽ đưa họ vào thảo luận trên lớp bằng việc hỏi câu hỏi và cho họ thời gian thích hợp để trả lời những câu hỏi này. Khi tôi im lặng chờ đợi câu trả lời của họ, họ sẽ cảm thấy không thoải mái và bị nhắc phải đáp lại. Nếu học sinh biết rằng mình sẽ bị gọi và hỏi các câu hỏi, người đó sẽ làm công việc. Tuy nhiên, nếu bạn biết rằng học sinh lười do không chuẩn bị, ĐỪNG yêu cầu em đó vì việc đó sẽ gây ra lúng túng về phần học sinh.

Nếu học sinh biểu lộ hành vi không thích hợp, bạn nên gặp học sinh đó sau giờ lên lớp để thảo luận hành vi này. Đừng bao giờ đưa học sinh này ra đương đầu trước học sinh khác trong lớp. Trong những trường hợp nghiêm trọng về hành vi không chấp nhận được, bạn có thể loại học sinh đó ra khỏi lớp.

 

—English version—

 

Lazy students

A teacher wrote to me: “As a new teacher, I am frustrated with unmotivated, lazy students in my class. I do not know how to make them learn. Do you have any advice?”

 

Answer: If you have unmotivated students in class, you can encourage them by praising them when they participate in class activities. For example, by saying “Very good” or “Good job,” you allow these students to feel that they can accomplish something and they are more likely to become motivated. A good teacher always makes these students feel confident that they can succeed by their efforts. I think some students feel unmotivated because they lack confidence, so they need to rebuild their confidence by receiving some encouragement from teachers.

Another way to motivate them is get them involved in class activities by making assignments more interesting and engaging. You may need to modify your lecture by asking more questions to allow these students to participate in a class discussion where they could easily answer the questions and receive praises from you. You make them feel that they have choices in their education by allow them to do projects based on their interests, even if these projects are not a part of the class. For example, I ask some unmotivated students to find three technology news from newspapers and present them to the class. That will give them something to do and let them have a chance to express themselves in front of the class so they feel that they can contribute.

On other occasions, I would encourage them to work as a team on a small project to give them a chance to feel that they can accomplish something. I would make sure what they did also relate to their real lives as well. When they feel that their learning affect them personally, they will pay more attention. For example,  by let them choose certain topics from newspapers and analyze them, they can learn more about real life lessons. I also ask them to review employment trends, the number of unemployment among graduates, the shortage of skills in the industry, as this information do influence their motivation.

If these students are still lazy and refuse to do anything, then you need to communicate acceptable standards for participation in class to make sure that they understand these requirements and know how they are expected to meet them. To enforce the rules, you need to be consistent. Sometimes, I would involve them in a class discussion by asking questions and give proper time for them to answer the questions. AS I am waiting silently for their answer, they will feel uncomfortable and be prompted to respond. If a student knows that he will be called and asked questions, he will do the work. However, if you know that a lazy student is unprepared, do NOT  question him as it will cause embarrassment on his part.

If a student shows inappropriate behavior, you should meet that student after class to discuss the behavior. Never confront the student in front of other students in class. In severe cases of unacceptable behavior, you can remove students from class.