Skip to content

Chuẩn bị cho tương lai

Ngày nay thế giới đang dịch chuyển từ nền kinh tế “dựa trên sản phẩm” nơi các cơ xưởng sản xuất sản phẩm vật lí như yếu tố then chốt cho việc làm và tăng trưởng kinh tế sang nền kinh tế “dựa trên tri thức” nơi các công ti sản xuất ra sản phẩm trí tuệ như yếu tố then chốt cho việc làm và thịnh vượng.

Để nền kinh tế tăng trưởng, mọi nước đều cần có lực lượng lao động có tri thức-kĩ năng nơi công nhân ít nhất cũng có giáo dục đại học, đặc biệt trong khoa học, công nghệ, kĩ nghệ và toán học (STEM). Nền kinh tế dựa trên tri thức cần công nhân có miền kĩ năng rộng; nhiều người là người kĩ thuật, và một số người thì không nhưng nền tảng của nền kinh tế dựa trên tri thức là công nghệ thông tin. Những người hiểu điều này hay đầu tư vào công nghệ tất cả đều làm ăn tốt. Nếu bạn nhìn lại lúc bắt đầu của nền kinh tế “dựa trên sản phẩm”, mọi triệu phú và tỉ phú đều xuất thân từ cơ xưởng và ngành công nghiệp ngân hàng. Ngày nay, vào lúc bắt đầu của nền kinh tế “dựa trên tri thức”, mọi triệu phú và tỉ phú đều xuất thân từ công nghệ và ngành công nghiệp đầu tư.

Vì thế giới đang trong dịch chuyển này, mọi nước đều cần xây dựng nền tảng và kết cấu nền của họ để sẵn sàng cho phát kiến mà sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Mọi nước đều cầu công nhân có kĩ năng công nghệ thông tin như kĩ sư phần mềm, nhà khoa học máy tính, và người quản lí hệ thống thông tin, v.v. Vì công nghệ thay đổi nhanh, các đại học phải điều chỉnh và thích nghi nhanh chóng để tạo ra công nhân có kĩ năng để xây dựng nền kinh tế của họ, nếu không họ sẽ bị bỏ lại sau và có thể không có khả năng bắt kịp.

Câu hỏi là: Biết tất cả những thông tin này mà tại sao đại học không thể thay đổi được? Tại sao chính phủ không thể đầu tư nhiều hơn vào chương trình giáo dục công nghệ? Tại sao học sinh không ghi danh vào các khu vực có tương lai tốt? Giải thích đơn giản là: Phần lớn các đại học không thích thay đổi vì họ phải bảo vệ nguyên trạng của họ và vị trí của họ. Chính phủ thường quá bận rộn với những vấn đề hiện thời và không coi giáo dục là vấn đề ưu tiên. Phần lớn học sinh và gia đình họ không có đủ thông tin để làm quyết định đúng. Ngay cả vào thời đại của Internet và điện thoại thông minh, phần lớn học sinh vẫn ưa thích đi theo truyền thống ghi danh vào ngành y học, nha khoa, dược khoa, tài chính và kinh doanh thay vì học cái gì đó vẫn đang phát triển. Vài năm trước đây khi dạy ở châu Á, học sinh hỏi tôi: “Ngành công nghiệp công nghệ ở nước em vẫn còn đang phát triển, chỉ có vài công ti, nhưng họ chưa đủ mạnh. An toàn hơn là học kinh doanh và kiếm việc làm tốt ở ngân hàng.”

Để nhìn thấy trước những đợt sóng sắp tới của bùng nổ công nghệ và cạnh tranh kinh tế toàn cầu, điều quan trọng cho phụ huynh và học sinh là hiểu ngành công nghiệp công nghệ cần gì và chuẩn bị sớm nhất có thể được. Theo đuổi nghề nghiệp công nghệ, học sinh phải bắt đầu học nhiều về khoa học, công nghệ, kĩ nghệ và toán học (STEM) ở trường trung học. Họ phải xây dựng nền tảng cơ sở trước khi vào đại học. Không có nền tảng cơ sở mạnh trong toán học và khoa học, họ sẽ thấy các khu vực STEM này là khó và không có khả năng giải quyết việc học của họ tốt được. Trong nhiều năm, Ấn Độ và Trung Quốc đã bắt đầu giáo dục STEM trong các đại học của họ, nhưng dữ liệu chỉ ra rằng trên 73% sinh viên đại học đã thất bại và đổi việc học của họ từ STEM sang lĩnh vực khác. Rõ ràng là những sinh viên này đã không có nền tảng cơ sở mạnh để theo đuổi nghề nghiệp STEM. Nếu chúng ta không làm mạnh cho giáo dục trung học hiện thời của chúng ta, chúng ta phủ nhận cơ hội tốt cho con cái chúng ta và tương lai chúng ta.

Nếu bạn nhìn vào các nước làm rất tốt trong việc thiết lập nền kinh tế dựa trên tri thức của họ như Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore, tất cả họ đều có nền công nghệp công nghệ cao thịnh vượng rất mạnh. Tại sao họ làm tốt thế? Khi dạy ở Hàn Quốc và Nhật Bản, tôi ngạc nhiên biết rằng phần lớn học sinh trung học đã biết lập trình vì họ học chúng ở lớp 6. Phần lớn trong họ đều có nền tảng toán học và khoa học rất mạnh ở trung học. Những nước này có số lượng lớn học sinh đại học ghi danh trong khu vực khoa học và công nghệ. Một giáo sư ở Hàn Quốc bảo tôi: “Chúng tôi biết điều sẽ sớm xảy ra và chúng tôi sẵn sàng cho nó.”

Để hỗ trợ cho nền kinh tế dựa trên tri thức, chúng ta cần có hệ thống giáo dục tốt hơn từ trung học tới đại học để chuẩn bị cho nền kinh tế toàn cầu được dẫn lái bởi công nghệ. Để loại bỏ thất nghiệp và tạo ra nền kinh tế mạnh, không gì tốt hơn là đầu tư vào giáo dục STEM vì chúng ta đang đầu tư cho tương lai và tương lai là BÂY GIỜ.

 

—English version—

 

Preparing for the future

Today the world is transitioning from a “product-based” economy, where factories produce physical products as the key factor for jobs and economic growth to a “knowledge-based” economy where companies produce intellectual products as the key factor for jobs and prosperity.

For the economy to grow, every country needs to have a knowledge-skilled workforce where workers have at least a college education, especially in science, technology, engineering and math (STEM). The knowledge-based economy needs workers with a wide range of skills; many are technical, and some are not but the foundation of the knowledge base economy is information technology. People who understand this or investing in technology are all doing well. If you look back at the beginning of the “product-based” economy, all the millionaires and billionaires came from the factory and banking industry. Today, at the start of the “Knowledge-based” economy, all the millionaires and billionaires come from technology and investments industry.

As the world is in this transitioning, every country needs to build their foundation and infrastructures to ready for innovations that will promote economic grows. Every country needs information technology skilled workers such as software engineers, computer scientists, and information system managers, etc., Because technology is changing fast, universities must adjust and adapt quickly to produce skilled workers to build their economy, else they will be left behind and may not be able to catch up.

The questions are: Knowing all of this information why can’t university change? Why can’t government invest more in technology education programs? Why don’t students enroll in areas that have a good future? The simple explanations are: Most universities do not like to change as they must protect their status and their positions. The government is often too busy with current issues and do not consider education is the priority issue. Most students and their family do not have enough information to make the right decision. Even at the time of the Internet and smartphone, most students still prefer to follow the tradition of enrolling in Medicine, Dental, Pharmacy, Finance, and Business instead of studying something that is still developing. A few years ago when teaching in Asia, students told me: “Technology industry in my country is still developing, there are only a few companies, but they are not strong yet. It is safer to study business and get a good job at the bank.”

To anticipate the coming waves of technology explosion and global economy competition, it is important for parents and students to understand what technology industry needs and prepare as early as possible. To pursue a technology career, students must start learning more about science, technology, engineering and math (STEM) in high school. They must build the basic foundation before going to college. Without a strong basic foundation in math and science, they will find these STEM areas difficult and not be able to handle their learning well. For many years, India and China had started STEM education in their universities, but the data indicated that over 73% college students had failed and changed their study from STEM to another field. It is clear that these students did not have a strong basic foundation to pursue STEM careers. If we do not strengthen our current high school education, we deny a good opportunity for our children and our future.

If you look to countries that do very well in establishing their technology-based economies such as Japan, S. Korea, and Singapore. All of them have very strong and prosperous high-tech industry. Why did they do so well? When teaching in S. Korea and Japan, I was surprised to learn that most high school students already know programming since they learn them in the 6th grade. Most of them have a very strong math and science foundation in high school. These countries have a high number of college students enrolling in science and technology areas. A professor in S. Korea told me: “We know what will happen soon and we are readied for it.”

To support a knowledge-based economy, we need to have a better education system from high school to college to prepare for the technology -driven the global economy. To eliminate unemployment and create a strong economy, nothing is better than investment in STEM education because we are investing for the future and the future is NOW.