Skip to content

Học quản trị kinh doanh ở hải ngoại

Một sinh viên viết cho tôi: “Em đang lập kế hoạch sang Mĩ học Quản trị kinh doanh, nhưng bác em bảo em rằng Kinh doanh KHÔNG phải la lĩnh vực học tập STEM, và em sẽ không có khả năng ở lại và làm việc ở đó. Quản trị kinh doanh có phải là lĩnh vực STEM hay không? Xin thầy lời khuyên.”

 

Đáp: Quản trị kinh doanh KHÔNG phải là các lĩnh vực Khoa học, Công nghệ, Kĩ nghệ và Toán học (STEM) nhưng nó là một trong những lĩnh vực học tập phổ biến nhất trong các đại học Mĩ. Có nhiều sinh viên ghi danh trong Quản trị kinh doanh hơn bất kì lĩnh vực nào khác. Lĩnh vực Kinh doanh bao gồm năm khu vực then chốt: Tài chính, Kế toán, Tiếp thị, Quản lí, và kinh doanh đại cương. Tuy nhiên, nếu bạn quan tâm tìm việc làm sau khi tốt nghiệp, bạn cần chọn các khu vực có nhu cầu cao.

Mặc dầu tôi không dạy kinh doanh, tôi đã hỏi nhiều giáo sư kinh doanh tại Carnegie Mellon, và họ bảo tôi rằng các sinh viên học kinh doang đại cương, quản lí và tiếp thị thường gặp khó khăn tìm việc làm vì có nhiều người thế trong số họ và cung đã vượt quá cầu. Vì cuộc khủng hoảng tài chính, có hàng trăng nghìn người có kinh nghiệp trong các khu vực này, người vẫn đang tìm việc làm và cạnh tranh là dữ dội. Người mới tốt nghiệp trong quản lí hay tiếp thị không có kinh nghiệm sẽ gặp khó khăn để cạnh tranh với những người này. Tuy nhiên, nếu bạn học Tài chính hay Kế toán, bạn sẽ có cơ hội tốt hơn để có việc làm, và lương cũng cao hơn.

Một giáo sư giải thích cho tôi rằng cả Tài chính và Kế toán đều yêu cầu kĩ năng toán học mạnh như tính toán và thống kê mà nhiều sinh viên không thích. Hai khu vực này là khó hơn các khu vực khác cho nên ít sinh viên hơn lựa chọn chúng khi so sánh với những người theo đuổi bằng cấp kinh doanh đại cương hay quản lí. Để chuẩn bị học Tài chính hay Kế toán, bạn cần có kĩ năng đọc tốt vì lĩnh vực kinh doanh yêu cầu nhiều việc đọc và viết. Tất nhiên, bạn sẽ cần có nền tảng toán học tốt để học các môn như tính toán, thống kê, xác suất, và một số kĩ năng máy tính cơ bản.

Xin hiểu rằng KHÔNG phải mọi lĩnh vực STEM đều như nhau, nhiều sinh viên có bằng cử nhân trong Sinh học, Hoá học, vẫn gặp khó khăn để tìm công việc vì phần lớn việc làm trong các khu vực này yêu cầu bằng cấp chuyên sâu (thạc sĩ và tiến sĩ) Từ điều tôi biết, Tài chính và Kế toán là hai khu vực trong kinh doanh vẫn có nhu cầu nhiều. Trong khi ra nước ngoài học tập, bạn nên sành thời gian đọc nhiều hơn về nhu cầu thị trường thay đổi và điều chỉnh học tập của bạn tương ứng. Đừng nghĩ bạn phải học điều bạn lựa chọn khi xin vào bất kì đại học nào. Bạn có thể đổi sang bất kì lĩnh vực học tập nào trong năm đầu tiên hay ngay cả năm thứ hai. Tri thức và kĩ năng của bạn, KHÔNG phải bằng cấp của bạn, sẽ giúp cho bạn thành công trong nghề nghiệp của bạn.

 

—English version—

 

Study Business Administration oversea

A student wrote to me: “I am planning to go to the U.S. to study Business Administration, but my uncle told me that Business is NOT a STEM field of study, and I will not be able to stay and work there. Is Business Administration a STEM field or not? Please advise.”

 

Answer: Business Administration is NOT a Science, Technology, Engineering, and Math (STEM) fields but it is one of the most popular fields of study in U.S. universities. There are more students enrolling in Business Administration than any other fields. The Business field consists of five key areas: Finance, Accounting, Marketing, Management, and General business. However, if you are interested in finding a job after graduate, you need to select the areas that have high demand.

Although I do not teach business, I asked several business professors at Carnegie Mellon, and they told me that students who study general business, management and marketing are often having difficulty to find a job because there are so many of them and the supply has exceeded the demand. Since the financial crisis, there are hundreds of thousand experienced people in these areas who are still looking for work and the competition is fierce. A newly graduate in management or marketing with no experience will have difficulty to compete with these people. However, if you study Finance or Accounting, you will have better chance to get a job, and the salary is also higher.

One professor explained to me that both Finance and Accounting require strong mathematics skills such as calculus and statistics which many students do not like. These two areas are harder than others so fewer students would select them as compared with those pursuing a general business degree or management. To prepare to study Finance or Accounting, you need to have good reading skills because business fields require a lot of reading and writing. Of course, you will need to have good math foundation to handle courses such as calculus, statistics, probability, and some basic computer skills.

Please understand that NOT all STEM fields are equal, many students with a Bachelor’s degree in Biology, Chemistry, are still having difficulty to find work as most jobs in these areas require advanced degree (MS and Ph.D.) From what I know, Finance and Accounting are two areas in business that still have good demand. While go oversea to study, you should spend the time to read more about the changing market demand and adjust your study accordingly. Do not think you have to study what you select when applying to any university. You can change to any fields of study in the first year or even second year. Your knowledge and skills, NOT your degree will help you to success in your career.