Skip to content

Thời gian học STEM

Một sinh viên viết cho tôi: “Em sẽ vào đại học sang năm. Bố mẹ em muốn em học Khoa học, Công nghệ, Kĩ nghệ và Toán học (STEM) nhưng mối quan tâm của em là trong văn học và nghệ thuật. Em là sinh viên giỏi cả về toán và khoa học và bao giờ cũng đạt điểm đầu trong lớp, nhưng em cũng có đam mê mạnh về văn học và ước ao là nhà văn. Em bị giằng xé giữa ước muốn của bố mẹ em hay theo đuổi mối quan tâm của em. Em tin rằng mình nên học những thứ mà mình yêu thích và đi theo đam mê của em, nếu em không thích cái gì đó, em sẽ không học mấy. Em đang bị dưới nhiều sức ép từ bố mẹ em nhưng không biết phải làm gì. Có thể thầy giúp được gì đó, xin thầy lời khuyên.”

 

Đáp: Tôi đồng ý với bạn rằng bạn nên học những điều bạn quan tâm, và bạn có thể không thành công nếu bạn học cái gì đó mà bạn không thích. Tuy nhiên, có những lĩnh vực học tập mà bạn phải học trong đại học, và có những lĩnh vực như văn học, và nghệ thuật, mà bạn có thể học về sau trong cuộc đời, qua việc đọc, tự học, kinh nghiệm cá nhân, hay học các lớp phụ. Bạn còn trẻ và có tương lai sáng lạn phía trước, nhưng bạn cần biết rằng trong môi trường ngày nay, đặt thời gian là rất quan trọng.

Thứ nhất, bạn chỉ có thể học các lĩnh vực STEM ở đại học, nơi bạn có các thầy giáo và bạn cùng lớp giúp bạn học, trả lời câu hỏi của bạn, và làm việc cùng bạn để giải quyết các vấn đề khó khăn. Bạn không thể học STEM bằng việc đọc sách. Bạn cần lớp học với trang thiết bị chuyên môn và chỉ dẫn. Bạn chỉ có thể thu được tri thức và phát triển kĩ năng STEM cho nghề nghiệp tương lai của bạn trong đại học.

Thứ hai, nếu bạn không làm điều đó bây giờ, bạn có thể không có cơ hội khác về sau. Tuy nhiên, bạn có nhiều thời gian để học thêm về văn học bằng việc đọc sách hay theo lớp học về sau trong đời. Nếu bạn có nghề nghiệp thành công trong STEM, ai sẽ dừng bạn khỏi việc viết hay là nhà văn?

Vì bạn còn trẻ, đây là lúc học và xây dựng nghề nghiệp mạnh khi bạn vẫn còn có thời gian. Trong khi một số người có thể khuyên bạn đi theo đam mê của bạn và làm điều bạn thích, trong thực tại, bạn nên biết cái gì là tốt nhất cho bạn. Những thứ khác nhau có tác dụng cho những người khác nhau. Bạn phải thực tế về chọn lựa của bạn, trong vài năm tới, bạn phải có khả năng kiếm sống cho bạn một cách độc lập.

 

—English version—

 

The time to study STEM

A student wrote to me: “I will go to college next year. My parents want me to study Science, Technology, Engineering and Math (STEM) but my interest is in literature and arts. I am a good student in both math and science and always achieve a top grade in class, but I also have a strong passion for literature and wish to be a writer. I am torn between following my parents ‘ wish or pursue my interest. I believe that you should learn things that you love and follow your passion, if you do not like something, you will not learn much. I am under a lot of pressure from my parents but do not know what to do. Maybe you can help, please advise.”

 

Answer: I agree with you that you should learn things that you are interested, and you may not succeed if you study something that you do not like. However, there are fields of study that you must study in college, and there are fields such as literature, and arts, that you could still learn later in life, through reading, self-study, personal experience, or taking additional classes. You are young and have a bright future ahead, but you need know that in today’s environment, timing is very important.

First, you can only learn STEM fields in college, where you have teachers and classmates to help you learn, answer your questions, and work with you to solve difficult problems. You cannot learn STEM by reading books. You need a classroom with specialized equipment and instruction. You can only acquire knowledge and develop STEM skills for your future career in college.

Second, if you do not do it now, you may not have another chance later. However, you have plenty of time to learn more about literature by reading books or taking classes later in life. If you have a successful career in STEM, who is going to stop you from writing or be a writer?

As you are young, this is the time to learn and build a strong career when you still have time. While some people may advise you to follow your passion and do what you like, in reality, you should know what is best for you. Different things work for different people. You have to be practical about your choice, in the next few years, you have to be able to make your living independently.