Skip to content

Lĩnh vực kĩ nghệ hoá học

Một sinh viên viết cho tôi: “Em lập kế hoạch sang Mĩ để học Kĩ nghệ Hoá học là một trong những lĩnh vực học tập trong STEM. Toàn cảnh nghề nghiệp của kĩ sư hoá học là gì và em có thể làm được bao nhiêu tiền? Xin thầy lời khuyên.”

 

Đáp: Khi bạn chọn một lĩnh vực học tập, bạn nên nghiên cứu cẩn thận và chỉ quyết định khi bạn có mọi thông tin. Điều quan trọng là làm nhiều nghiên cứu hơn vi đó là nghề nghiệp của bạn và tương lai của bạn. Đặc biệt nếu bạn học tập ở nước ngoài vì điều đó sẽ đòi hỏi nhiều hỗ trợ tài chính từ gia đình bạn. Tôi không biết nhiều về lĩnh vực này, cho nên tôi không thể cho bạn lời khuyên tốt được. Nhưng tôi đã hỏi một số giáo sư dạy Kĩ nghệ hoá học ở trường tôi, cho nên câu trả lời của tôi bị giới hạn vào điều tôi biết.

Kĩ sư hoá học làm việc trong chế tạo, dược khoa, chăm sóc sức khoẻ, hoá dầu, xử lí thực phẩm, v.v. với nhiều chuyên ngành đa dạng tuỳ theo đào tạo và bằng cấp (BS, MS, Ph.D.) Bên trong những ngành công nghiệp này, kĩ sư hoá học áp dụng tri thứ của họ để tạo ra, thiết kế, và giải quyết một số vấn đề kĩ thuật của sản phẩm. Một số người chuyên môn hoá trong một qui trình hoá học đặc thù, như ô xi hoá hay pôlime hoá. Số khác chuyên môn hoá trong một lĩnh vực đặc thù, như vật liệu na nô, hay trong phát triển các sản phẩm chuyên dụng. Họ cũng làm việc chặt chẽ với các lĩnh vực kĩ nghệ khác trong chế tạo, môi trường, để đảm bảo sự an toàn của công nhân và người tiêu thụ.

Theo Bộ Lao động Mĩ, cơ quan thống kế lao động, thị trường việc làm cho kĩ sư hoá học đang sụt giảm vì có nhiều cung hơn cầu. Vấn đề chính là nhiều cơ xưởng chế tạo đã được định vị lại sang nước khác do luật môi trường nghiêm ngặt ở Mĩ. Việc làm nói chung trong lĩnh vực này không phải là tốt như các lĩnh vực kĩ nghệ khác, mặc dầu một số công ti vẫn tiếp tục thuê kĩ sư hoá học đề làm nghiên cứu và điều đó yêu cầu bằng cấp chuyên sâu, phần lớn là bằng tiến sĩ, Ph.D. Có vài bang ở Mĩ có các tiện nghi nghiên cứu hoá học mạnh; việc làm bị giới hạn vào những bang này.

Theo nhiều giáo sư, nhiều người tốt nghiệp kĩ nghệ hoá học Mĩ giờ đang làm việc ở hải ngoại ở các nước mà có thiết lập cơ xưởng, cho nên vẫn còn có một số cơ hội việc làm. Theo Phòng thống kê lao động thuộc Bộ Lao động Mĩ, lương cho kĩ sư hoá học mức vào nghề là giữa $55,000 tới $80,000 tuỳ theo tính chuyên môn và vị trí.

Đây là một số thông tin mà bạn có thể cần xem xét khi quyết định học lĩnh vực này.

 

—English version—

 

Chemical Engineering Field

A student wrote to me: “I am planning to go to the U.S. to study Chemical Engineering which is one of the fields of study in STEM. What is the career prospect of a chemical engineer and how much money could I make? Please advise.”

 

Answer: When you select a field of study, you should investigate carefully and only decide when you have all the information. It is important to do more research because it is your career and your future. Especially if you study oversea because it will require a lot of financial support from your family. I do not know much about this field, so I cannot give you good advice. But I have asked some professors who teach Chemical Engineering in my school, so my answer is limited to what I know

Chemical engineers work in manufacturing, pharmaceuticals, healthcare, petrochemicals, food processing, etc. with many various specialties depends on the training and degrees (BS, MS, Ph.D.) Within these industries, chemical engineers apply their knowledge to create, design, and solve technical problems of the products. Some specialize in a particular chemical process, such as oxidation or polymerization. Others specialize in a particular field, such as nanomaterials, or in the development of specific products. They also work closely with other engineering fields in manufacturing, environment, to ensure the safety of workers and consumers.

According to the U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, the job market for chemical engineers is declining because there is more supply than demand. The main issue is many manufacturing factories has been relocated to other countries due to the strict environment laws in the U.S. Overall employment in this field is not as good as other engineering fields, although some companies still continue to hire chemical engineers to do research and it requires an advanced degree, mostly a Ph.D. There are few states in the U.S. with strong chemical research facilities; the job is limited to these states.

According to several professors, many U.S. chemical engineering graduates are now working overseas in countries where factories are located, so there is still some job opportunities. According to the U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, the salary for entry-level of chemical engineers is between $55,000 to $80,000 depending on specialty and positions.

These are some information that you may need to consider when decide to study this field.