Skip to content

Kĩ năng bạn cần

Một sinh viên viết cho tôi: “Em tới Mĩ vài tháng trước để học Khoa học máy tính. Em cần kĩ năng nào để thành công trong nghề nghiệp của em ở đây? Xin thầy lời khuyên.”

 

Đáp: Là sinh viên Khoa học máy tính, bạn sẽ học lập trình. Đây là kĩ năng bản chất mà bạn phải rất giỏi, vì nó là nền tảng để mọi thứ sẽ được xây dựng trên nó. Nếu bạn có thể viết mã giỏi, bạn sẽ không có vấn đề gì khi tìm việc làm tốt ở Mĩ vì có thiếu hụt người có kĩ năng lập trình giỏi. Mọi ngành công nghiệp, từ kinh doanh, ngân hàng, tài chính tới chế tạo, vận tải và chính phủ đều đang áp dụng công nghệ thông tin, cho nên nhu cầu về người tốt nghiệp khoa học máy tính là cao.

Là sinh viên khoa học máy tính, bạn sẽ cần phát triển kĩ năng giải quyết vấn đề. Dù bạn giải quyết vấn đề cho khách hàng hay giúp người khác giải quyết vấn đề của họ, bạn đều cần tuân theo qui trình cơ bản: Xác định vấn đề, phát sinh vài giải pháp, đánh giá và chọn lựa giải pháp tốt nhất, và thực hiện giải pháp này để giải quyết vấn đề. Bạn cũng cần kĩ năng tổ chức vì bạn sẽ phải giải quyết với nhiều thông tin và dữ liệu. Nếu bạn có thể sắp xếp mọi thông tin và dữ liệu để làm quyết định đúng, điều đó sẽ giúp cho bạn tiến nhanh hơn trong nghề nghiệp của bạn.

Khi bạn tiến bộ trong nghề nghiệp, bạn sẽ cần kĩ năng trao đổi điều bao gồm kĩ năng trình bày và kĩ năng tương tác. Vì tiếng Anh không phải là tiếng mẹ đẻ của bạn, bạn cần cải tiến kĩ năng nói và viết nữa.  Bạn cần cấu trúc ý nghĩ của bạn và giải thích nó rõ ràng và đúng đắn cho người khác và có tự tin không sợ việc nói trước nhóm đông người.

Tất cả những kĩ năng mềm này sẽ yêu cầu thời gian để xây dựng, nhưng nếu bạn đưa nỗ lực vào, bạn sẽ làm tốt. Bằng việc có cả kĩ năng kĩ thuật và kĩ năng mền, bạn sẽ thu được tự tin nhiều hơn vào năng lực của bạn. Bạn không cần là hoàn hảo nhưng tin rằng bạn là đủ giỏi để đạt tới điều bạn muốn. Tự tin sẽ giúp bạn vượt qua chướng ngại để đạt tới mục đích nghề nghiệp của bạn.

 

—English version—

 

The skills that you need

A student wrote to me: “I arrived in the U.S a few months ago to study Computer Science. What skills do I need to succeed in my career here? Please advise.”

 

Answer: As a computer science student, you will learn to program. This is an essential skill that you must be very good, as it is the foundation that everything will be built on it. If you can code well, you will not have any problem finding a good job in the U.S. because there is a shortage of people with good programming skills. Every industry, from business, banking, finance to manufacturing, transportation, and government are applying information technology, so the demand for computer science graduates is high.

As a computer science student, you will need to develop problem-solving skills. Whether you are solving a problem for customers or helping others to solve their problems, you need to follow a basic process: Define the problem, generate several solutions, evaluate and select the best solution, and implement the solution to solve the problem. You also need organization skills because you will have to deal with a lot of information and data. If you could sort through all information and data to make the right decisions, it will help you advance faster in your career.

As you make progress in your career, you will need communication skills which include a presentation and interaction skills. Since English is not your native language, you need to improve your speaking and writing skills too.You need to structure your thoughts and explain it clearly and correctly to others and have the confidence to not afraid of speaking in front of large group.

All of these soft skills will require time to build, but if you put in the effort, you will do well. By having both technical and soft skills, you will gain more confidence in your ability. You do not need to be perfect but believe that you are good enough to achieve what you want. Confidence will help you overcome obstacles to achieve your career goals.