Skip to content

Lời khuyên của người tốt nghiệp cho sinh viên

Tuần trước là “tuần trở về nhà,” một truyền thống của đại học để đón chào các cựu sinh viên và tôn vinh các thành tựu của trường. Nhiều cựu sinh viên quay lại để gặp tôi, cho nên tôi đã thu xếp một cuộc gặp đặc biệt để họ nói chuyện với sinh viên hiện thời. Cuộc đối thoại giữa các cựu sinh viên và sinh viên là tốt hơn giữa sinh viên và giáo sư.

Rudy Savick là một kĩ sư phần mềm đang làm việc tại Oracle. Anh ấy nói cho lớp: “Tôi đã tốt nghiệp năm năm trước đây. Và tôi biết rằng nhiều điều tôi đã học trong trường đã lạc hậu. Khi tôi thấy nhiều người trong các bạn ở đây, điều đó rất đáng sợ vì các bạn biết những điều mà tôi không biết. Nhưng điều làm tôi háo hức là trở về cùng lớp học và gặp giáo sư Vũ ở đây. Các bạn có câu hỏi này mà các bạn muốn hỏi tôi không?”

Một sinh viên hỏi: “Anh có thể mô tả ngày làm việc điển hình của anh được không. Anh làm gì?”

Rudy trả lời: “Được, tôi có thể trả lời điều đó. Chúng tôi làm nhiều thứ khác nhau. Một ngày điển hình thường bao gồm làm công việc kĩ thuật. Viết phần mềm, gỡ lỗi vấn đề, kiểm điểm mã v.v. Điều đó bao giờ cũng là một phần của ngày, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn ngồi trước máy tính cả ngày. Nhiều hoạt động bao gồm làm việc với khách hàng, làm việc với cán bộ hỗ trợ, làm việc với những người bán hàng và tiếp thị để giải quyết vấn đề. Bên cạnh công việc kĩ thuật, chúng tôi phải viết tài liệu, để cho người dùng biết cách dùng sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi làm việc chặt chẽ với bộ phận tiếp thị để chắc rằng họ biết điều chúng tôi làm và sản phẩm của chúng tôi có thể làm được gì cho khách hàng.”

Sinh viên khác hỏi: “Vậy làm sao anh giữ các kĩ năng của anh theo kịp yêu cầu?”

Rudy trả lời: “Tôi cố gắng học nhiều nhất có thể được. Tôi đọc nhiều bài báo kĩ thuật và đi dự các cuộc hội nghị. Công ti của tôi cho phép từng người sử dụng lao động đi dự hai hội nghị một năm. Tôi có thể chọn bất kì hội nghị nào để đi dự, nhưng cách nhìn của tôi là chọn hội nghị trong các khu vực mà tôi không biết để cho tôi có thể học những điều mới. Chẳng hạn, năm nay tôi sẽ đi dự hội nghị về “Internet mọi vật” điều là cái gì đó tôi không biết, để cho tôi có thể học điều mới và trở nên có giá trị hơn cho công ti. Điều động viên tôi là bao giờ cũng học những điều mới. Mọi ngày khi tôi đi làm việc, tôi không biết cái gì sẽ xảy ra vào ngày đó, cho nên tôi bao giờ cũng chuẩn bị cho bất kì cái gì xảy ra. Có việc làm là dễ dàng nhưng giữ việc làm còn khó hơn, cho nên tôi bao giờ cũng được chuẩn bị cho nhịp phát kiến nhanh hơn. Đó là lời khuyên tốt nhất mà tôi đã học được ở đây.”

Một sinh viên hỏi: “Còn điều gì khác anh muốn nói cho chúng em không?”

Rudy giải thích: “Vì các bạn vẫn còn trong trường, các bạn phải học cái gì đó các bạn thích để mở rộng tri thức của các bạn. Kinh nghiệm đã dạy cho tôi rằng người kĩ sư phần mềm không nên giới hạn vào lĩnh vực này. Tôi thấy rằng những người có tri thức phụ thêm trong doanh nghiệp hay tài chính có xu hướng làm cho người kĩ sư phần mềm tốt hơn những người chỉ có tri thức máy tính. Ở công ti của tôi, có những người có bằng Nghệ thuật nhưng học thêm các môn máy tính, và họ dường như có cách thức rất thú vị về cách xây dựng mọi thứ và cách giao diện người dùng phải làm việc. Họ làm việc như chuyên viên Thiết kế đồ hoạ, và họ làm tốt  bằng tài năng của họ.”

“Điều tôi cũng đã học sau khi làm việc trong công nghiệp là nhu cầu đọc nhanh và viết tốt. Tôi ngạc nhiên là một số người tốt nghiệp đọc và viết tệ làm sao, và đó là cái gì đó mà tất cả các bạn phải dành thời gian để cải tiến nó. Các bạn nên đọc nhiều để tìm ra việc viết tốt là gì. Các bạn cũng nên viết nhiều, và kiếm ai đó đọc lại nó. Nếu các bạn muốn tiến bộ trong nghề nghiệp này, các bạn phải đọc và viết tốt, và nếu không thế, những người khác sẽ không rất dễ tiếp thu.”

“Có các khía cạnh khác mà sinh viên phải được chuẩn bị. Một điều là nhu cầu học liên tục trong suốt nghề nghiệp của họ. Bạn không thể chỉ kết thúc trường học và dành thời gian chơi trò chơi video hay xem phim buổi tối và làm công việc của bạn trong ngày và nghĩ cuộc sống là dễ dàng. Bạn phải duy trì trên đỉnh mọi sự vì có nhiều điều thế đang diễn ra mọi ngày khi bạn tương tác với người khác tại chỗ làm việc. Có nhiều điều bạn cần chú ý, và, nếu không, bạn có thể mất việc làm của bạn. Bằng liên tục học và duy trì đi trước hi vọng rằng điều đó sẽ bảo vệ các bạn khỏi vấn đề này.”

 

—English version—

 

A graduate’s advice to students

Last week was “Homecoming -week” a university tradition of welcoming back former students and celebrating the school ‘s achievements. Many former students came back to see me, so I arranged a special meeting for them to talk with current students. A conversation between students and students is much better than students and professors.

Rudy Savick is a software engineer who is working at Oracle. He told the class: “I graduated five years ago. And I know that a lot of the things that I learned in school are already outdated. When I see many of you here, it is very intimidating because you know things that I do not know.  But what makes me excited is returning to the same classroom and seeing Professor Vu here. Do you have any question that you want to ask me?”

A student asked: “Can you describe your typical day at work. What do you do?”

Rudy answered: “OK, I can answer that. We do a lot of different things. A typical day usually involves doing technical work. Writing software, debugging problems, review code, etc. That is always part of a day, but that does not mean that you sit in front of a computer all day. A lot of activities involve working with customers, working with support staff, working with sales and marketing people to solve problems. In addition to technical work, we have to write documentation, so users know how to use our products. We work closely with the marketing department to making sure that they know what we do and what our products can do to the customers.”

Another student asked: “So how do you keep up with your skills?

Rudy answered: “I try to learn as much as possible. I read a lot of technical articles and going to conferences. My company allows each employer to go to two conferences a year. I can select which conference to go to, but my view is to choose conference in areas that I do not know so I can learn new things. For example, this year I will go to the “Internet of Things” conference which is something I do not know, so I can learn new thing and become more valuable to the company. What motivates me is always learning new things. Every day when I go to work, I do not know what will happen on that day, so I always prepare for whatever happen. Having a job is easy but keeping the job is more difficult, so I am always prepared for the fast pace of innovations. That is the best advice that I learned here.”

A student asked: “What else do you want to tell us?”

Rudy explained: “As you are still in school, you should study something you like to broaden your knowledge. Experience has taught me that a software engineer need not confine to this field. I find that people with additional knowledge in business or finance tend to make a better software engineer than people with only knowledge of computer. At my company, there are people with Arts degree but took additional computer courses, and they seem to have a very interesting way on how to build things and how user interfaces should work. They work as Graphic Design specialists, and they do well with their talent.”

“What I also learned after working in the industry is the need to read fast and write well. It surprises me on how bad some graduates read and write, and it is something that all of you should spend the time to improve it. You should read a lot to find out what good writing is. You also should write a lot, and get someone to review it. If you want to advance in this career, you must read and write well, and if not, other people are not going to be very receptive.”

“There are other aspects for which students should be prepared. One is the need to continue learning throughout their careers. You cannot just finish school and spend the time to play video games or watching movies in the evening and doing your work during the day and think life is easy. You have to stay on top of things because there are so much thing going on every day as you interact with other in the workplace. There are many things that you need to pay attention, and, if not, you may lose your job. By continue to learn and stay ahead hopefully it will protect you from this issue.”