Skip to content

Lời khuyên cho nhà doanh nghiệp

Tuần trước, tôi nhận được một bức thư mà người gửi viết: “Em đã tốt nghiệp năm năm trước và có việc làm trong một công ti, nhưng em không thích nó, cho nên năm ngoái em đã bỏ đi. Em đã đọc nhiều sách về công ti khởi nghiệp và muốn xây dựng công ti của em. Giấc mơ của em là một là doanh nghiệp thành công, nhưng em không biết cách bắt đầu. Bạn em gợi ý rằng chúng em mở một tiệm cà phê đặc biệt như Starbuck hay một tiệm ăn, nhưng em không có nhiều tiền hay tri thức trong các khu vực này mặc dầu bạn em nghĩ chúng em có thể làm ra nhiều tiền. Xin thầy lời khuyên.”

 

Đáp: Tôi đã viết nhiều bài về khởi nghiệp và công ti khởi nghiệp, và bạn có thể xem lại chúng trên blog của tôi. Dường như là có hiểu lầm về “thuật ngữ” tôi đã dùng. Ngày nay thuật ngữ “Nhà doanh nghiệp” được dùng khi mọi người thảo luận các ý tưởng công nghệ mới và kinh doanh công ti khởi nghiệp công nghệ. Nếu bạn muốn bắt đầu một tiệm cà phê hay tiệm ăn, thì bạn là “người chủ doanh nghiệp nhỏ” KHÔNG PHẢI là nhà doanh nghiệp. Nhà doanh nghiệp công nghệ có viễn kiến về tương lai có thể là gì cho sản phẩm hay dịch vụ của họ. Thứ nhất, sản phẩm của họ phải tạo ra “giá trị mới” cho thị trường. Thứ hai, họ muốn “đột phá” thị trường và tăng trưởng công ti lớn hơn. Tiệm cà phê hay tiệm ăn KHÔNG mới và KHÔNG đột phá thị trường. Để đột phá thị trường, bạn cần công nghệ.

Tôi biết nhiều người nói về “khởi nghiệp,” nhưng họ lẫn lộn giữa bắt đầu một “doanh nghiệp nhỏ” và bắt đầu một công ti “đột phá” thị trường. Chẳng hạn, Apple đã đột phá thị trường điện thoại bằng iPhone. Động cơ tìm kiếm của Google KHÔNG PHẢI là đột phá; nó KHÔNG mới, cho dù nó nhanh và tốt hơn các động cơ tìm kiếm khác. Thành công của Google là trong quảng cáo trực tuyến nơi nó đột phá thị trường quảng cáo và làm ra nhiều tiền.

Để là nhà doanh nghiệp, bạn cần có cả kĩ năng kĩ thuật và tri thức doanh nghiệp mạnh. Kĩ năng kĩ thuật cho phép bạn phát triển cái gì đó mà có thể giải quyết được vấn đề và tạo ra giá trị mới. Kĩ năng doanh nghiệp sẽ giúp bạn đột phá thị trường.  Vì tôi không biết về giáo dục và kinh nghiệm của bạn, khó cho bạn lời khuyên thêm. Tuy nhiên, tôi muốn lưu ý bạn về ý tưởng bắt đầu một công ti để làm ra nhiều tiền. Như tôi đã viết trước đây, công ti khởi nghiệp KHÔNG là về làm ra nhiều tiền mà nó là đam mê về thay đổi và làm cái gì đó bạn yêu mến. Tiền chỉ tới sau khi bạn thành công tạo ra giá trị mới và đột phá thị trường.

Có nhiều “thổi phồng” về xu hướng công ti khởi nghiệp mà tôi đã thấy trong các nước châu Á trong thời gian gần đây. Tôi có thể khuyên rằng bạn phải rất cẩn thận về xu hướng “quá thổi phồng” rằng nó là dễ dàng được giầu có. Công ti khởi nghiệp hiếm khi thành công trừ phi họ có tính đột phá. Nếu bạn nhìn vào các nước như Ấn Độ và Trung Quốc nơi vài năm trước đây, nhiều thanh niên đã mơ là “Steve Jobs” và “Bill Gates” tiếp và hỏi “Cái gì đã xảy ra?”  Tại sao các nước này không có nhiều công ti khởi nghiệp thành công? Ngay cả các nước với lực lượng lao động mạnh như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Anh cũng không có nhiều công ti khởi nghiệp như họ đáng phải có. Điều quan trọng cần hiểu thị trường và nhu cầu trước khi làm cái gì đó rồi hối tiếc về sau.

Tôi biết rằng bạn có thể không đồng ý với tôi hay không thích điều tôi viết, nhưng lời khuyên cuối cùng của tôi là cần thực tế với bản thân bạn và biết điều bạn có thể làm và điều bạn không thể làm. Công ti khởi nghiệp là dễ nói nhưng khó làm, và đột phá thị trường thậm chí còn khó hơn.

 

—English version—

 

Advice to an entrepreneur

Last week, I received a letter where the person wrote: “I graduated five years ago and had a job in a company, but I did not like it, so last year I quit. I have read many books on startup and wanted to build my company. My dream is to be a successful entrepreneur, but I do not know how to start. My friends suggest that we open a special coffee house like Starbuck or a restaurant, but I do not have a lot of money or knowledge in these areas although my friends think we can make a lot of money. Please advise.”

 

Answer: I have written several articles about entrepreneurship and startup, and you can review them on my blog. It seemed that there is a misunderstanding about the “terminology” that I used. Today the term “Entrepreneur” is used when people discuss new technology ideas and technology startup businesses. If you want to start a coffee shop or a restaurant, then you are a “small business owner” NOT an entrepreneur. Technology entrepreneurs have a vision of what future could be for their product or services. First, their product must create a “new value” to the market. Secondary, they want to “disrupt” the market and grow the company bigger. The coffee shop or a restaurant is NOT new and DO NOT disrupt the market. To disrupt the market, you need technology.

I know many people talk about “entrepreneurship, ” but they confuse between starting a “small business” and starting a company that “disrupt” the market. For example, Apple disrupted the phone market with the iPhone. Google’s search engine is NOT a disruption; it is NOT new, even it is fast and better than other search engines. Google’s success is in its online advertising where it disrupted the advertising market and makes a lot of money.

To be an entrepreneur, you need to have both strong technical skills and business knowledge. Technical skills allow you to develop something that can solve problems and create new value. Business skills will help you to disrupt the market.  Since I do not know about your education and experience, it is difficult to give you further advice. However, I would caution you on the idea of starting a company to make a lot of money. As I have written before, the startup is NOT about making a lot of money but it is a passion for change and do something that you love. Money only comes after you successfully create new value and disrupt the market.

There are many “Hypes” about startup trends that I have seen in Asian countries lately. I could advise that you must be very careful about this “Over-hyped” trend that it is easy to get rich. Startups rarely succeed unless they are disruptive. If you look into countries like India and China where a few years ago, many young people were dreaming of being the next “Steve Jobs” and “Bill Gates” and ask “What has happened?”  Why these countries do not have many successful startups? Even countries with strong technology workforces like Japan, S. Korea, Germany, England also do not have many startups as they should. It is important to understand the market and the needs before doing something and regret later.

I know that you may not agree with me or like what I write, but my last advice is to be practical with yourself and knowing what you can do and what you cannot do. The startup is easy to talk but difficult to do, and disrupt the market is even more difficult.