Skip to content

Giáo dục và công nghệ

Khi giáo dục không giữ cùng nhịp với công nghệ, kết quả có thể là thảm hoạ. Xã hội có thể bị phân chia thành người “có giáo dục” và người “kém giáo dục hơn,” người có “việc làm tốt” và người “không có việc làm”. Không có kĩ năng đúng để duy trì có việc làm, nhiều người sẽ khổ, và khi con số người không có việc làm đạt tới điểm khủng hoảng, toàn thể xã hội sẽ sụp đổ vào hỗn độn. Chúng ta đã thấy tình huống này xảy ra ở nhiều nước châu Phi và nó bắt đầu lan sang các nước khác.

Để tránh điều này, thay đổi lớn trong hệ thống giáo dục phải được thực hiện để cung cấp cho mọi người việc đào tạo cập nhật về khoa học, công nghệ, kĩ nghệ và toán học (STEM) để đáp ứng với nhu cầu thị trường. Giáo dục STEM yêu cầu chương trình đào tạo và phương pháp đào tạo mới. Việc ghi nhớ và học nhồi nhét để qua các bài kiểm tra không còn hợp thức vì học sinh phải thu nhận kĩ năng qua thực hành thực tại và giữ việc học tập trong cả đời họ. Không may, “học cả đời” là khái niệm tương đối mới với một số hệ thống giáo dục nơi đỗ bài thi và có bằng cấp vẫn là mục đích. Để hiệu quả, việc học cả đời nên được dạy từ sớm cho học sinh nhỏ bằng việc khuyến khích các em đọc nhiều hơn, học nhiều hơn, và hỏi nhiều câu hỏi hơn. Mọi học sinh đều phải học cách học và cách nghĩ phê phán.

Ngày nay với tiến bộ trong công nghệ, tự động hoá và robots đang tiếp quản nhiều việc làm trong cơ xưởng và văn phòng trên khắp thế giới. Công nhân bất kể mức độ giáo dục của họ sẽ mất việc làm trừ phi họ cập nhật kĩ năng của họ để đáp ứng cho nhu cầu mới. Vì phần lớn công việc tương lai sẽ yêu cầu “công việc trí não” thay vì “công việc cơ bắp”, đào tạo công nghệ được cần một cách cấp bách. Chẳng hạn, lập trình không còn là kĩ năng cho những người làm việc trong công nghiệp công nghệ, mà con số ngày càng tăng những ngành công nghiệp khác như kinh doanh, y học, và thậm chí cả nghệ thuật cũng đang yêu cầu kĩ năng lập trình. Theo khảo cứu của chính phủ Mĩ, gần như mọi việc trong tương lai sẽ yêu cầu kĩ năng viết mã nào đó. Một đại diện chính phủ tuyên bố: “Mọi việc làm tương lai sẽ yêu cầu các kĩ năng đọc, viết, toán học cơ sở, và lập trình. Nếu bạn không biết cách viết mã, bạn có thể không có được việc làm.”

Một khảo cứu công nghiệp cũng thấy rằng trong năm 2015, đã có mười một triệu việc làm mở ra ở Mĩ mà yêu cầu tới kĩ năng viết mã. Một nửa của mọi việc mở ra về lập trình là trong các ngành công nghiệp bên ngoài công nghệ như Tài chính, Ngân hàng, Mua bán cổ phần, Kinh doanh, Chế tạo và Chăm sóc sức khoẻ. Xem như kết quả, viết mã đã trở thành “kĩ năng lõi” mà có thể cải tiến cơ hội việc làm của công nhân.  Với các học sinh không học về công nghệ, đây cũng là kĩ năng mở ra cánh cửa của cơ hội nữa. Kĩ năng viết mã được xác định là tri thức dùng máy tính và có khả năng viết một số lệnh trên máy tính như đối lập với việc dùng các ứng dụng bán sẵn. Các ngôn ngữ lập trình được liệt kê kể cả JavaScript và HTML để xây dựng websites, chương trình AutoCAD dành cho kĩ sư đồ hoạ, và các ngôn ngữ lập chuẩn như Java, Python, and C++.

Ngày nay phát kiến công nghệ đã cho phép công nhân học mọi thứ theo cách mới. Các môn học trực tuyến mở cho đại chúng (MOOCs) đã giúp cho công nhân trên khắp thế giới học những kĩ năng mới để cho họ có thể có được việc làm. Nhưng vào lúc này, MOOCs chỉ giúp những người đã có một số tri thức cơ bản về máy tính và có kĩ năng ngôn ngữ tốt.  Vấn đề là phần lớn công nhân lao động chỉ có kĩ năng ngôn ngữ và máy tính giới hạn, và sẽ không có khả năng để tận dụng ưu thế của MOOCs. Do đó, một chương trình đào tạo cơ bản cho những công nhân này được cần tới, và chính phủ phải giải quyết vấn đề này nhanh chóng vì giáo dục công nghệ là dẫn lái chính cho tăng trưởng kinh tế và sẽ làm lợi cho xã hội.

Vài năm trước đây, chính phủ Singapore đã ban hành chính sách rằng mọi công nhân trên 25 tuổi, bất kể mức độ giáo dục của họ, đều có thể nhận được giấy tạm ứng mà họ có thể dùng để trả cho đào tạo kĩ năng về bất kì trong số 500 môn học được chấp thuận trong đào tạo kĩ năng. (Nhiều môn học là đào tạo lập trình cơ bản và máy tính nền tảng.)  Nhiều công ti Singapore cũng giúp tạo ra những môn học này để chắc rằng công nhân của họ có những kĩ năng nào đó mà họ cần.

 

—English version—

 

Education and Technology

When education fails to keep pace with technology, the result could be a disaster. The society could be divided into the “educated” and the “lesser educated,” people with “good jobs” and people “without jobs.” Without the proper skills to stay employed,  many people will suffer, and when the number of unemployed reaches a critical point, the entire society will fall into chaotic. We already saw this situation happened in many countries in Africa and it begins to spread to others.

To avoid this, a massive change in the education system must be implemented to provide people with up-to-date science, technology, engineering, and math (STEM) training to meet the market demands. STEM education requires a new curriculum and training methods. The memorization and cramming to pass tests are no longer valid as students must acquire skills via actual hands-on practices and keep on learning throughout their lives. Unfortunately, “lifelong learning” is a relatively new concept to some education systems where passing tests and getting degrees are still the goals. To be effective, lifelong learning should be taught early to young students by encouraging them to read more, learn more, and ask more questions. All students must learn how to study and how to think critically.

Today with the advance in technologies, automation and robots are taking over many jobs in factories and offices all over the world. Workers regardless of their education levels would lose jobs unless they updated their skills to meet new demands. Since most future works will require “brain work” instead of “muscle work” technology training is urgently needed. For example, programming is no longer a skill for people who work in the technology industry, but an increasing number of other industries such as business, medicine, and even arts is also requiring programming skill. According to U.S. Government study,  almost all jobs in the future will require some coding skills. A government representative announced: “All future jobs will require reading, writing, basic mathematics, and programming skills. If you do not know how to code, you may not get a job.”

An industry study also found that in 2015, there were eleven million jobs openings in the U.S.  that required coding skills. Half of all programming openings are in industries outside of technology such as Finance, Banking, Stock Trading, Business, Manufacturing and Health Care. As a result, coding has become a “core skill” that can improve workers’ chances of employment.  For students who do not study technology, this is also a skill that opens the door of opportunity too. Coding skills are defined as knowledge of using a computer and be able to write some instructions on a computer as opposed to using off-the-shelves applications. The programming languages listed including JavaScript and HTML for building websites, AutoCAD programs for graphics engineers, and standard programming languages such as Java, Python, and C++.

Today technology innovation have allowed workers to learn things in new ways. Massive Open Online Courses (MOOCs) have helped workers all over the world to learn new skills so they can be employable. But at this time, MOOCs only help people who already have some basic knowledge of computer and good language skills.  The issue is most labor workers only have limited language and computer skills, and will not be able to take advantage of MOOCs. Therefore, a basic training program for these workers are needed, and governments must solve this problem quickly because technology education is the main driver for economic growth and will benefit the society.

A few years ago, Singapore government issued a policy that all workers above 25, regardless of their level of education, can receive vouchers that they can use to pay for skill training on any of the 500 skills training approved courses. (Many courses are basic programming and fundamental computer training.)  Many Singaporean companies also help created these courses to make sure that their workers have certain skills that they need.