Skip to content

Cách học sinh học

Là thầy giáo, nhiều người trong chúng ta dạy theo cách chúng ta đã được dạy. Chúng ta thường chấp nhận các đặc trưng của thầy giáo yêu thích của mình mà không thực sự nghĩ. Nhưng ngày nay nhiều điều đã thay đổi, và môi trường học tập không còn cùng như trước đây. Hệ thống giáo dục cần phong cách dạy mới nơi thầy giáo không còn là người “truyền thụ tri thức” mà là ai đó huấn luyện, kèm cặp, hướng dẫn và hỗ trợ cho việc học của học sinh.

Trong nhiều năm, chúng ta đã phát triển phong cách dạy kiểu “thẩm quyền” điều xác định ra cách chúng ta nhìn bản thân mình như thầy giáo và cách chúng ta muốn được thấy bởi học sinh. Nhưng ngày nay chúng ta cần học để là ai đó hiện diện để giúp đỡ, để hướng dẫn và để tạo khả năng cho học sinh học. Để hoàn thành điều này, phong cách dạy của chúng ta phải thay đổi, nhưng điều đó là không dễ vì chúng ta đã không thấy nhiều tấm gương. Đổi cách chúng ta dạy là thách thức, và nó yêu cầu thời gian và thậm chí một số sai lầm trước khi chúng ta biết phải làm gì. Thay vì hội tụ vào cách chúng ta dạy, chúng ta cần chuyển sự hội tụ vào cách học sinh học và họ dành bao nhiêu thời gian cho việc học.

Khi lên thành sinh viên đại học và với việc học, qui tắc chung là: “Với mỗi giờ trên lớp, sinh viên phải dành hai tới ba giờ ngoài lớp để học và làm các phân công của môn học.” Với sinh viên trung bình học ba lớp một ngày, điều đó nghĩa là chín giờ học mỗi ngày. Bây giờ, nghĩ về các sinh viên này, bạn nghĩ họ dành ra bao nhiêu giờ để học mỗi ngày? Là thầy giáo, bạn có biết không? Bạn có bao giờ hỏi họ không? Tôi chắc nó không phải là chín hay thậm chí sáu giờ một ngày dành cho học tập đâu. Nếu chúng ta biết họ dành ra bao nhiêu giờ để học, chúng ta có thể làm được gì về điều đó?

Là thầy giáo, chúng ta cần hỏi nhiều hơn về thói quen học tập của học sinh của chúng ta. Và chúng ta không nên lo nghĩ về cách học sinh nghĩ về chúng ta như thầy giáo. Điều chúng ta tìm ra về cách học sinh học, cách họ làm bài tập về nhà, cách họ đọc các sách giáo khoa, cách họ làm việc cùng nhau, hay lắng nghe bài giảng của chúng ta có thể có tác động tới cách chúng ta dạy. Một số người trong chúng ta có thể trở nên nhạy cảm và không muốn hỏi vì chúng ta lo nghĩ rằng chúng ta có thể tìm ra cái gì đó tiêu cực. Nhưng làm sao chúng ta có thể cải tiến cách dạy nếu chúng ta không hỏi?

Tôi thường hỏi sinh viên của tôi: “Khi nào thì em học? Giữa hai buổi lên lớp? Vào buổi chiều? Ban đêm? Trong bao lâu? Một giờ hay ba giờ? Em học thế nào? Một mình hay cùng bạn bè? Làm sao em biết rằng em đã học đủ? Em làm gì nếu em không hiểu cái gì đó? Em hỏi ai? Em có mang câu hỏi tới lớp không hay em có hỏi bạn bè không? Em có học để biết cái gì đó hay chỉ để qua được bài kiểm tra? Em dành bao nhiêu nỗ lực mỗi ngày? Mỗi tuần?”

Câu trả lời cho các câu hỏi đó giúp tôi lập kế hoạch dạy và hướng dẫn hay có hành động. Khi tôi biết sinh viên thường học nhồi nhét cho kì thi, tôi đổi thói quen học của họ bằng việc cho “câu hỏi bất ngờ” để cho họ không thể học nhồi nhét vào ngày hôm trước. Khi tôi biết rằng nhiều người trong số họ ghi nhớ nội dung, tôi thiết kế các câu hỏi mà không thể được trả lời bằng ghi nhớ. Khi tôi thấy rằng sinh viên không đọc trước khi lên lớp, tôi cho bài kiểm tra hàng ngày với ba câu hỏi dựa trên nội dung bài đọc đã phân công, v.v.

Mặc dầu với phương pháp học chủ động, học sinh chịu trách nhiệm cho việc học của họ, là thầy giáo, chúng ta có thể giúp cho họ bằng việc hướng dẫn họ phát triển thói quen học tốt.

 

—English version—

 

How student learn

As teachers, many of us teach the way we were taught. We often adopt the characteristics of our favorite teachers without actually thinking. But today many things have changed, and the learning environment is not the same as before. The education system needs new teaching styles where teachers are no longer the “transfer of knowledge” but someone who coach, mentor, guide, and support the learning of students.

For many years, we develop an “authority” teaching style that defines how we see ourselves as teachers and how we want to be seen by students. But today we need to learn to be someone who is there to help, to guide, to lead, and to enable students to learn. To accomplish this, our teaching style must change, but it is not easy because we have not seen many role models. Changing the way we teach is challenging, and it requires time and even some mistakes before we know what to do. Instead of a focus on how we teach, we need to switch our focus on how our students learn and how much time they spend on learning.

When it comes to college students and studying, the general rule is: “For every one hour in class, students must spend two to three hours outside of class studying and working on assignments for the course.” For average students with three classes a day, it means nine hours of studying each day. Now, thinking about the students, how many hours do you think they spend studying each day? As teachers, do you know? Do you ever ask them? I am sure it is not nine or even six hours per day studying. If we know how much time they spend studying, what can we do about it?

As teachers, we need to ask more about our students’ learning habit. And we should not worry about how students think of us as teachers. What we find out about how students study, how they do homework, how they read textbooks, how they work together, or listen to our lectures may have implications for how we teach. Some of us may become sensitive and do not want to ask because we worry that we may find something negative. But how can we improve if we do not ask?

I often ask my students: “When do you study? Between classes? In the afternoon? At night? For how long? One hour or three hours? How do you study? Alone or with friends? How do you know that you have studied enough? What do you do if you do not understand something? Who do you ask? Do you bring the questions to class or do you ask your friends? Are you study to know something or just to pass the test? How many efforts do you spend each day? Each week?

The answers to those questions help me to plan my teaching and guiding or taking actions. When I know students often cram for exams, I change their studying habit by gave “unexpected quizzes” so they cannot cram the day before. When I know that many of them memorize the content, I designed questions that cannot be answered with memorization. When I find out that students do not read before class, I give a daily test with three questions that based on the content from the reading assignments, etc.

Although with active learning method, the student is responsible for their learning, as teachers, we can make them learn by guiding them to develop good learning habit.