Skip to content

Chọn trường

Một người mẹ viết cho tôi: “Sau khi đọc blog của thầy, tôi muốn chắc con tôi sẽ có việc làm tốt trong tương lai. Con trai tôi sẽ vào đại học sang năm và con gái tôi thì trong hai năm nữa. Tôi cần giúp đỡ trong việc chọn trường đại học đúng và chương trình đào tạo đúng. Xin thầy lời khuyên.”

 

Đáp: Tôi đã viết nhiều bài báo về việc lựa trường và lĩnh vực học tập. Vì bạn hỏi, tôi tóm tắt chúng lại như sau: “Bạn và con bạn cần thảo luận lĩnh vực học tập nào mà các cháu quan tâm tới. Hiện thời,  Khoa học, Công nghệ, kĩ nghệ và Toán học (STEM) là các lĩnh vực học tập tốt nhất, nhưng đây là các khu vực rất rộng, cho nên bạn và con bạn cần làm hẹp lại vài lĩnh vực thôi. Điều quan trọng phải chắc rằng lĩnh vực các cháu chọn sẽ giúp chúng đáp ứng các mục tiêu nghề nghiệp của chúng. Nếu chúng muốn xây dựng nghề nghiệp tốt với việc làm được trả lương cao, điều quan trọng là chọn các lĩnh vực học tập có nhu cầu cao như Khoa học máy tính, Kĩ nghệ phần mềm, hay Quản lí hệ thông tin điều có thể có tính thực hành nhiều hơn các học tập chung, văn học hay nghệ thuật.”

“Bạn cần xây dựng một danh sách các đại học mà con bạn muốn tham dự và nghiên cứu cẩn thận để chắc trường cung cấp chương trình đào tạo được cập nhật với mức độ chất lượng chấp nhận được. Bạn có thể hỏi các câu hỏi về quyền sở hữu của đại học để chắc con bạn không thành nạn nhân của các trường chỉ tập trung vào việc làm tiền cho người chủ nhưng không cung cấp giáo dục chất lượng. Điều này là không dễ, nhưng điều quan trọng là biết mọi điều bạn có thể biết về đại học mà bạn chọn. Chỉ báo tốt nhất là nhìn vào số những người tốt nghiệp của họ mà đang làm việc trong những việc làm có liên quan tới lĩnh vực học tập của họ. Bạn cần phải chắc rằng chương trình bằng cấp mà con bạn chọn cung cấp chương trình đào tạo liên quan và cập nhật để đảm bảo rằng khi tốt nghiệp, chúng sẽ có kĩ năng thế giới thực mà người sử dụng lao động cần.

“Bạn cần hỏi: Việc đào tạo và bằng cấp của con tôi có chuẩn bị cho con tôi một nghề nghiệp trong công nghiệp không? Hay có giúp chúng thăng tiến tới các mức cao hơn không? Các trường có thầy giáo có chất lượng người có thể giúp chúng học nhiều hơn không? Chương trình đào tạo có được cập nhật không? Bằng cấp của họ có được các công ti chấp nhận không? Điều quan trọng là biết thêm về sinh viên của trường sau khi có được bằng cấp. Hỏi các thông tin về việc làm của họ và hỏi các sinh viên hiện đang ghi danh học.

Giáo dục đại học là đầu tư nghiêm chỉnh cho tương lai. Việc lựa chọn lĩnh vực học tập đúng, trường đúng, chương trình đào tạo đúng là điều đúng cần làm. Bạn và con bạn phải dành nhiều thời gian để nghiên cứu cẩn thận trước khi làm quyết định.

 

—English version—

 

Selecting school

A mother wrote to me: “After reading your blog, I want to make sure my children will have good jobs in the future. My son will go to college next year and my daughter in the next two years. I need help in choosing the right university and the right training program. Please advise.”

 

Answer: I have written many articles about selecting school and fields of study. Since you asked, I summarize them as follow: “You and your children need to discuss which field of study that they are interested in. Currently,  Science, Technology, Engineering and Math (STEM) are the best fields to study, but these are very broad areas, so you and your children need to narrow down to a few fields. It is important to make sure that the field they select will help them meet their career objectives. If they want to build a good career with the higher-paying job, it is important to choose fields of study that have high demand such as Computer Science, Software Engineering, or Information System Management which may be more practical than general studies, literature, or arts.”

“You need to develop a list of universities that your children want to attend and investigate carefully to make sure the schools provide the up to date training program with acceptable levels of quality. You may ask questions about the university’s ownership to make sure your children do not fell victims to schools that focus on making money for the owners but not providing quality education. This is not easy, but it is important to know all you can about the university that you select. The best indicator is to look at the number of their graduates that are working in jobs relating to their field of study. You need to make sure that the degree program your children select offers relevant and up-to-date curriculum to ensure that when the graduate, they will have the real-world skills employers need.

“You need to ask: Will my training and degree prepare my children for a career in the industry? Or help them to advance to higher levels? Does the school have qualified teachers who can help them to learn more? Are the training program up to date? Will their degree be accepted by companies? It is important to learn more about the school’s students after earning their degrees. Ask for information about their employments and ask students who are currently enrolling.

A college education is a serious investment for the future. Selecting the right field of study, the right school, the right training program is the right thing to do. You and your  children must spend more time to investigate carefully before making a decision.