Skip to content

Bức thư cho thầy giáo

Một thầy giáo viết cho tôi: “Nghề dạy học ở nước tôi là thảm hại. Không ai có thể sống được với lương thấp và sự thiếu kính trọng, nhưng học sinh những này này là tồi tệ nhất. Họ không tới lớp để học mà để tìm cách dễ dàng nhất để qua được các bài kiểm tra, và nếu cần, họ sẽ gian lận. Nhiều người không có kĩ năng học tập và không có quan tâm tới việc học. Mọi điều họ muốn là bằng cấp để biện minh cho thời gian của họ ở đại học.”

Tôi viết lại cho anh ấy: “Tôi hiểu cảm giác của bạn là đôi khi chúng ta cần nói lên sự thất vọng của mình với người bạn. Tôi biết rằng khó dạy trong môi trường như bạn đã mô tả nhưng mọi người đã chọn là thầy giáo đều biết điều đó. Họ biết rằng họ sẽ không có khả năng sống được kha khá như thầy giáo, nhưng bạn đã bảo giờ hỏi tại sao họ chọn là thầy giáo không?

Tôi đã thấy những tình huống như điều bạn đã mô tả ở mọi nước, kể cả Mĩ. Trong nhiều năm dạy học, tôi không nghĩ học sinh đã thay đổi nhiều. Không thành vấn đề nơi họ sống, hay họ vào trường nào, tất cả họ đều là như nhau. Có những học sinh tới lớp mà không chuẩn bị gì, và nếu cần, họ sẽ gian lận. Có những học sinh không học mấy nhưng vẫn muốn có mảnh bằng, và nếu cần họ sẽ phàn nàn về bài kiểm tra, chương trình hay thậm chí thầy giáo. Nhưng có những học sinh học hành chăm chỉ và học tốt. Có những học sinh cần sự giúp đỡ của thầy giáo và hướng dẫn của bạn. Có những học sinh mà cuộc sống của họ sẽ cải thiện lớn lao vì sự hỗ trợ của thầy giáo.

Là thầy giáo, chúng ta KHÔNG nên phàn nàn về học sinh hay nghề này NHƯNG chúng ta nên phàn nàn về hệ thống giáo dục hiện thời, chương trình đào tạo, và cách thức học sinh của chúng ta được giáo dục. Học sinh của chúng ta xứng đáng được những điều tốt hơn. Họ cần được giáo dục trong hệ thống giáo dục tốt nhất để cho họ có thể học được nhiều hơn, trưởng thành hơn, và thành công trong nghề chuyên môn của họ. Học sinh của chúng ta là niềm hi vọng cho đất nước chúng ta, họ là tương lai của xã hội của chúng ta, và họ sẽ là người bảo vệ đất nước chúng ta. Họ cần việc giáo dục tốt để cho họ có thể hoàn thành trách nhiệm của họ. Những thầy giáo phàn nàn về học sinh sẽ cho một tín hiệu sai rằng học sinh là đáng trách, không phải hệ thống giáo dục. Là thầy giáo, chúng ta phải có trách nhiệm lên tiếng vì học sinh của mình. Họ cần một hệ thống giáo dục được cải thiện điều cho phép họ đóng góp cho xã hội của chúng ta. Họ cần các chương trình đào tạo cập nhật nhất để cho họ có thể bắt kịp với học sinh từ các nước khác. Họ cần tri thức và kĩ năng để họ có thể giúp cho nền kinh tế của chúng ta. Và ngay cả với những học sinh có thể không có động cơ, họ vẫn là học sinh của chúng ta, VÀ là thầy giáo chúng ta có thể tạo ra khác biệt trong cuộc sống của họ. Học sinh có thể không biết nhưng họ sẽ sớm ca ngợi và biết ơn các thầy giáo đã giáo dục họ. Vài ngày trước đây, tôi thấy dòng chữ trang trí trên tường: “Nếu bạn có thể đọc được câu này, xin cám ơn thầy giáo.”

 

—English version—

 

Letter to a teacher

A teacher wrote to me: “Teaching profession in my country is pathetic. No one can live with the low salary and lack of respect, but students these days are the worst. They do not come to class to learn but find the easiest way to pass tests, and if needed, they will cheat. Many do not have study skills and have no interested in learning. All they want is a degree to justify their time in college.”

I wrote back to him: “I understand your feeling as sometimes we do need to voice our frustration to a friend. I know that it is hard to teach in the environment as you described but every person who chooses to be a teacher know that. They know that they will not be able to make a decent living as teachers, but have you ever asked why do they choose to be teachers?

I have seen situations like what you have described in every country, including the U.S. For years of teaching, I do not think students have changed much. No matter where they live, or what school they go to, they are all the same. There are students who come to class unprepared, and if necessary, they will cheat. There are students do not learn much but still want a degree, and if needed they will complain about the tests, the program, or even the teacher. But there are students who work hard and do well. There are students who need teachers’ help and your guidance. There are students whose lives will improve significantly because of teachers’ support.

As teachers, we should NOT complain about students or the profession BUT we should about the current education system, the training program, and the way our students are being educated. Our students deserve better. They need to be educated in the best education system possible so they can learn more, grow more, and succeed in their profession. Our students are the hope for our country, they are the future of our society, and they will be the one who defense of our country. They need a decent education so they can fulfill their responsibility. Teachers who complain about students will give a wrong signal that the students are to blame, not the education system. As teachers, we have the responsibility to speak up for our students. They need an improved education system that allows them to contribute to our society. They need the most up-to-date curriculum so they can catch up with students from other countries. They need the knowledge and the skills so they can help our economy.  And even for students who may not have the motivation, they are still our students, AND as teachers we can make a difference in their lives. Students may not know now but soon they will appreciate and grateful to teachers who educate them. A few days ago, I saw a graffiti  on the wall: “If you can read this, please thank a teacher.”