Skip to content

Nền di động

Một sinh viên máy tính viết cho tôi: “Năm ngoái, thầy viết rằng điện thoại thông minh và máy tính bảng có thể thay thế PC nhưng đại học của em vẫn đang dạy phần mềm dùng nền PC thay vì nền di động. Thầy của em nói chúng ta không cần thay đổi bởi vì mọi người bao giờ cũng dùng PC vì di động chỉ có cách dùng bị hạn chế. Em lo nghĩ liệu em có thể kiếm được việc làm tốt không nếu thị trường thay đổi. Xin thầy lời khuyên.”

 

Đáp: Phải mất vài năm cho các trường bắt kịp với những thay đổi trong công nghiệp. Tuy nhiên, nếu bạn có thể viết phần mềm dùng nền PC thì chuyển sang nền di động là không khó. Mọi thứ bạn học ở trường vẫn quan trọng cho nghề nghiệp của bạn. Bạn có thể theo xu hướng công nghiệp và làm điều chỉnh khi cần để đảm bảo rằng bạn có tri thức và kĩ năng mà thị trường cần. Có nhiều bài học trực tuyến mà bạn có thể học về phát triển trong các nền di động theo cách riêng của bạn.

Theo một báo cáo Goldnam Sachs của Wall Street tuần trước về xu hướng các nền cạnh tranh, hệ điều hành của Microsoft đã chuyển từ 97 phần trăm của mọi thiết bị tính toán năm 2000 khi máy tính bàn và laptop PC còn thống trị xuống 20 phần trăm năm 2012 khi PC, máy tính bảng và điện thoại thông minh là mọi bộ phận của thiết bị tính toán. Ngày nay, thị trường được lãnh đạo bởi Android chiếm 42 phần trăm, Apple chiếm 24 phần trăm và Microsoft chiếm 20 phần trăm thị trường. Hiện thời Windows 8 và Windows Phone 8 của Microsoft là yếu tố mấu chốt trong thị trường cạnh tranh này. Nếu Window 8 không thể cạnh tranh tốt, toàn thể thị trường sẽ dịch chuyển sang mọi nền di động nơi các ứng dụng tương lai sẽ được xây dựng.

Vì không ai có thể dự báo được thị trường trong vài năm tới, điều quan trọng cho bạn là để tâm trí mở và học nhiều nhất có thể được trên cả hai loại nền. Bạn có thể kiếm vài bài học trực tuyến trên nền di động:

http://freevideolectures.com/Course/2710/Developing-Mobile-Apps-with-Web-Technologies

http://code.google.com/edu/android/index.html

http://freevideolectures.com/blog/2011/12/free-android-app-development-training-google/#

http://itunes.stanford.edu/

 

—-English version—-

 

Mobile platforms

A computer science student wrote to me: “Last year, you wrote that Smartphones and Tablet could replace PC but my university is still teaching software using PC platform instead of mobile platform. My teacher said we do not need to change because people will always use PC as mobile only has limited use. I am worry whether I could get good job if the market changes. Please advice.”

Answer: It would take several years for schools to catch up with changes in the industry. However, if you can write software using PC platform then transfering to mobile platforms is not difficult. All things that you learn in schools are still important to your careers. You can follow the industry trend and make adjustment when needed to ensure that you have the knowledge and skills that the market need. There are many online tutorials that you can learn about development in mobile platforms on your own.

According to Wall Street’s Goldman Sachs report last week on the competing platforms trend, Microsoft’s operating systems have gone from 97 percent of all computing devices in 2000 when desktop and laptop PCs were dominant to 20 percent in 2012 when PCs, tablets and smartphones are all part of the computing-devices. Today, the market is led by Android at 42 percent, Apple at 24 percent share and Microsoft has 20 percent of the market. Currently Microsoft’s Windows 8 and Windows Phone 8 are critical factors in this competing market. If Window 8 could not compete well, the whole market will be shifting to all mobile platforms where all future applications will be built.

Since nobody can predict the market in the next few years, it is important for you to keep an open mind and learn as much as you can on both platforms. You may want to check out several on line tutorials on mobile platforms:

http://freevideolectures.com/Course/2710/Developing-Mobile-Apps-with-Web-Technologies

http://code.google.com/edu/android/index.html

http://freevideolectures.com/blog/2011/12/free-android-app-development-training-google/#

http://itunes.stanford.edu/