Skip to content

Ngôn ngữ lập trình

Một sinh viên viết cho tôi: “Ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất là gì? Người phát triển phần mềm phải biết bao nhiêu ngôn ngữ? Xin thầy lời khuyên.”

 

Đáp: Có các ý kiến khác nhau về ngôn ngữ lập trình nào là phổ biến nhất. Dựa trên điều tôi thấy khi dùng trong đại học và từ các thảo luận với những người trong công nghiệp phần mềm, tôi nghĩ hiện thời Java là phổ biến nhất. Nhiều công ti phần mềm đang dùng Java làm ngôn ngữ lập trình chính. Phổ biến tiếp sau là C++  dựa trên số lớn việc làm liệt kê từ các công ti phần mềm. Nếu bạn biết Java và C++ thì bạn sẽ làm tốt trong ngành công nghiệp này.

Tuỳ theo công ti và ứng dụng bạn làm, thỉnh thoảng bạn có thể cần biết các ngôn ngữ khác. Bạn có thể thấy rằng Visual Basic, C, C#, PHP, Python, Ruby, và JavaScript cũng là phổ biến. Tuy nhiên, tôi nghĩ nếu bạn biết một hay hai ngôn ngữ lập trình cho tốt, học ngôn ngữ khác là dễ dàng.

 

—-English version—-

 

Programming languages

A student wrote to me: “What is the most popular programming language? How many programming language a software developer must know? Please advice.”

Answer: There are different opinions on which programming language is the most popular. Based on what I saw using in universities and from discussions with people in the software industry, I think currently Java is the most popular. Many software companies are using Java as the main programming language. Next in popular is C++  based on a high numbers of job listing from software companies. If you know Java and C++ then you would do well in the industry.

Depend on the company and the application that you do, sometime you may need to know another languages. You may find that Visual Basic, C, C#, PHP, Python, Ruby, and JavaScript are also popular. However, I think if you know one or two programming languages well, learning another language is easy.