Skip to content

Giáo dục trong thế giới đang thay đổi nhanh

Hệ thống giáo dục được tạo ra để đào tạo mọi người đáp ứng cho nhu cầu của xã hội, và nó phải tiến hoá cùng thời gian khi nhu cầu thay đổi. Hệ thống giáo dục truyền thống được tạo ra để đào tạo người đáp ứng cho nhu cầu của xã hội nông nghiệp.  Những người này tới trường, qua kì thi nào đó để trở thành quan chức công, người quản trị cho chính phủ (vào thời xưa: Hoàng đế). Hệ thống này bây giờ lỗi thời vì phương pháp dạy về căn bản chủ yếu dựa trên “ghi nhớ sự kiện và công thức.” Trong môi trường ngày nay với việc bùng nổ của công nghệ và tri thức, ghi nhớ là lỗi thời. (Ai sẽ cần ghi nhớ cái gì khi có Google, Wikipedia, và điện thoại di động?)

Hệ thống giáo dục hiện đại được tạo ra ở châu Âu quãng “thời đại Phục sinh” và trở thành chuẩn “mặc nhiên” trong thế giới ngày nay. Nó giúp cho các xã hội dịch chuyển từ hội tụ nông nghiệp sang hội tụ công nghiệp. Trong hệ thống giáo dục này, học sinh học những điều căn bản như khoa học, toán học và khoa học xã hội, v.v. điều mở rộng tri thức của họ để cho họ có thể áp dụng vào việc làm của họ trong xã hội công nghiệp. Hệ thống giáo dục được tổ chức thành nhiều mức (tiểu học, trung học, và đại học) với nhiều lĩnh vực học tập tách rời. Học sinh học các thứ họ cần để có được việc làm, tuỳ theo mức độ giáo dục của họ và lĩnh vực học tập đặc thù của họ. Tuy nhiên, việc học thường chấm dứt khi họ tốt nghiệp khỏi trường. Hệ thống này trở thành lỗi thời vì phương pháp dạy dựa trên tri thức cô lập của lĩnh vực học tập. Nhà khoa học hội tụ phần lớn vào khoa học mà không chú ý tới các lĩnh vực khác. Người doanh nghiệp hội tụ vào tài chính nhưng bỏ qua tác động của hành động của họ lên người khác. Trong môi trường ngày nay với nhiều vấn đề phức tạp và liên quan lẫn nhau, tư duy cô lập này là lỗi thời vì nó không thể giải quyết được vấn đề.  Trong thế giới đang thay đổi nhanh chóng này, kiểu đào tạo này không còn tương đương với thành công trong đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Hệ thống giáo dục học cả đời đang hội tụ phần lớn vào cải tiến liên tục tri thức của mọi người và khả năng giải quyết vấn đề. Theo cách tiếp cận này, học sinh học tri thức nền tảng ở trường, nhưng việc học của họ tiếp tục trong cả đời họ khi mọi thứ thay đổi. Thành công không dựa trên việc thu được bằng cấp mà là có tri thức và kĩ năng có thể được áp dụng trong cuộc sống làm việc và điều chỉnh theo mọi tình huống. Trong hệ thống giáo dục mới này, học sinh cũng học về giao tiếp giữa nhiều lĩnh vực học tập và tương tác giữa chúng để phát triển các giải pháp phát kiến. Chẳng hạn, Khoa học máy tính và Sinh học được tích hợp thành một lĩnh vực mới có tên là Công nghệ sinh học, và trong mười năm qua, 80% các phát kiến sinh học tới từ lĩnh vực này. Tổ hợp của Sinh học phân tử và Công nghệ thông tin có tên là Sinh tin học;

Kĩ nghệ phần mềm, Khoa học nhận thức và Y học được tích hợp thành lĩnh vực mới có tên là Thần kinh học, v.v. Quan niệm liên ngành là cách nhìn chung tổ hợp những điều tốt nhất của vài lĩnh vực để giải quyết các vấn đề của ngày nay mà tư duy cô lập của hệ thống giáo dục truyền thống và hiện đại không thể giải quyết được. Chẳng hạn, người doanh nghiệp không chú ý mấy tới công nghệ trong hầu hết nửa đầu của thế kỉ hai mươi mãi cho tới khi xu hướng tự động hoá tạo đột phá và làm thay đổi nó hoàn toàn.  Cách tiếp cận liên ngành đang lan rộng nhanh chóng vào các đại học để tổng hợp các cảnh quan rộng, các tri thức, kĩ năng, liên nối, nó giúp tạo ra nhiều phát kiến trong công nghệ sinh học, công nghệ nano, và hoá sinh, v.v. Theo nhiều nghiên cứu, tính liên ngành hay tổ hợp vài khu vực bên trong các lĩnh vực STEM đang trở thành tương lai của phát kiến và nên được dạy như hệ thống giáo dục mới của thế kỉ 21.

Vấn đề chính ngày nay là việc chống lại thay đổi. Những người hàn lâm, người được giáo dục theo giáo dục truyền thống KHÔNG thích hệ thống giáo dục công nghiệp hiện đại vì quan điểm của hàn lâm và quan điểm của công nghiệp khác nhau nhiều về cái gì nên được dạy. Học sinh những người tốt nghiệp bằng cách “ghi nhớ” và qua các kì thi KHÔNG có kĩ năng để đáp ứng nhu cầu của công nghiệp và có thể KHÔNG thành công trong việc làm của họ. Tình huống này đang xảy ra ở các nước vẫn theo hệ thống giáo dục truyền thống. Cùng điều này đang xảy ra với học sinh của giáo dục công nghiệp hiện đại những người bây giờ gặp khó khăn giải quyết với xu hướng công nghệ đang thay đổi nhanh. Họ có kĩ năng để có việc làm, nhưng không có thói quen học cả đời, khi kĩ năng của họ không còn được cần tới, họ bị loại bỏ. Hiện thời, có kẽ hở lớn giữa giáo dục truyền thống và giáo dục thời đại công nghiệp và có kẽ hở lớn trong giáo dục hiện đại và điều mọi người cần để duy trì tính cạnh tranh trong thời đại thông tin này. Tình huống này giờ đang xảy ra chủ yếu ở châu Âu và Mĩ, vì thay đổi vẫn đang xảy ra trong hệ thống giáo dục của họ.

Xã hội KHÔNG muốn thay đổi sẽ không sống sót. Hệ thống giáo dục từ chối thay đổi sẽ bị lỗi thời. Học sinh không tiếp tục học sẽ không thành công. Kĩ năng sống còn duy nhất trong thế giới đang thay đổi nhanh chóng này là khả năng đáp ứng với thay đổi. Là nhà giáo dục, tôi tin từng học sinh đều có trách nhiệm cho giáo dục của riêng mình. Tôi tin học sinh phải được cung cấp cho những thông tin thích hợp để họ làm quyết định đúng. Với Internet, học sinh có thể tìm thấy gần như mọi thông tin họ cần và với sự gia tăng nhanh chóng của Các môn học trực tuyến mở cho đại chúng (MOOCs) họ có thể học bất kì cái gì họ muốn học. Ngày nay học sinh ở các nước chưa phát triển có thể bắt kịp nhanh chóng với học sinh ở các nước đã phát triển bằng việc nắm lấy cơ hội này để thu được tri thức và kĩ năng cần thiết. Ngày nay cũng có khả năng cho mọi người có kĩ năng đúng ở bất kì nước nào di cư sang nước khác nơi kĩ năng của họ được đánh giá tốt. Trong thế giới được toàn cầu hoá này, biên giới quốc gia đang biến mất nhanh chóng; mọi người quả có chọn lựa của họ, và họ sẽ làm quyết định đúng.

 

—English version—

 

Education in the fast changing world

The education system is created to train people to meet the need of the society, and it must evolve with time as the need changes. The traditional education system is created on training people to meet the need of the agriculture society.  These people go to school, pass some examinations to become public officers, administrators for the government (In the old day: The Emperor). This system is now obsolete because the teaching method is based mostly on “memorization of facts and formulas.” In today’s environment with the explosion of technology and knowledge, memorization is obsolete. (Who would need to memorize anything when there are Google, Wikipedia, and mobile phone?)

The modern education system was created in Europe around the “Renaissance age” and become the “de facto” standard in the world today. It helps the societies to transition from the agricultural focus to an industrial focus. In this education system, students learn the basics such as science, math, and social science, etc. which broaden their knowledge so they can apply to their jobs in an industrial society. The education system is organized into several levels (Elementary, high school, and college.) with many separated fields of study. Students learned things they needed to get a job, depending on their level of education and their particular field of study. However, the learning usually ends when they graduate from school. This system is becoming obsolete because the teaching method is based on isolated knowledge of the field of study. A scientist is focusing mostly on science without pay attention to others. A business person is also focusing on finance but ignores the impact of their action on others. In today’s environment with many complex and interrelated problems, this isolated thinking is obsolete because it cannot solve problems.  In this fast changing world, this type of training no longer equates to success in meeting the need of the society.

The lifelong learning education system is focusing mostly on the continuous improving people’s knowledge and the ability to solve problems. In this approach, students learn the fundamental knowledge in schools, but their learning continues throughout their life as things changes. Success is not based on obtaining a degree but having the knowledge and skills that can be applied in working life and adjusts to every situation. In this new education system, students also learn about the interface between several fields of study and interaction among them to develop innovation solutions. For example, Computer Science and Biology is integrated into a new field called Biotechnology, and in the past ten years, 80% of bioscience innovations came from this field. The combination of Molecular Biology and Information technology is called Bioinformatics;

Software Engineering, Cognitive Science and Medicine is integrated into a new field called Neuroscience, etc. The interdisciplinary concept is a shared view that combines the best of several fields to solve today’s problems that the isolated thinking of the traditional and modern education cannot solve. For example, business people did not pay much attention to technology throughout most of the first half of the twentieth century until the automation trends disrupted and completely changed it.  As interdisciplinary approach is spreading rapidly in universities to synthesize broad perspectives, knowledge, skills, interconnections, it helps create many innovations in biotechnology, nanotechnology neuroscience, and biochemistry, etc. According to several studies, interdisciplinary or the combination of several areas within STEM fields is becoming the future of innovations and should be taught as the new education system of the 21st century.

The major problem today is the resistance to change. Academicians who are educated by the traditional education do NOT like the modern industrial education system because the academia’s view and industry‘s view differs greatly on what should be taught. Students who graduated by “memorization” and passing exams often do NOT have the skills to meet the need of the industry and may NOT be successful in their jobs. This situation is happening in countries that are still following the traditional education system. The same thing is happening with students of the modern industrial education who are now having difficulty to deal with the fast-changing technology trends. They have the skills to get a job, but without lifelong learning habit, when their skills are no longer needed, they are eliminated. Currently, there is a big gap exists between the traditional and industrial age education and a bigger gap in the modern education and what people need to stay competitive in this information age. This situation is now happening mostly Europe and America, as change is still taking place in their education systems.

A society that does NOT want to change will not survive. An education system that refuses to change will be obsolete. A student who does not continue to learn will not succeed. The only survival skill in this rapidly changing world is the ability to respond to change. As an educator, I believe each student is responsible for his or her education. I believe students must be provided with adequate information for them to make the right decision. With the Internet, students can find almost any information that they need and with the proliferation of the Massive Open Online Courses (MOOCs) they can learn anything that they want. Today it is possible for a student in the under-developed country to catch up quickly with students in developed countries by seizing this opportunity to obtain the needed knowledge and skills. Today it is also possible for people with the right skills in any country to immigrate to another country where their skills are valued. In this globalized world, national borders are disappearing quickly; people do have their choice, and they will make the right decision.