Skip to content

Khi nào khởi đầu một công ti?

Một người phát triển phần mềm viết cho tôi: “Em muốn là một nhà doanh nghiệp và khởi đầu công ti phần mềm riêng của em. Thời gian nào là tốt nhất cho khởi đầu một công ti? Em có nên khởi đầu khi em còn trẻ hay em phải đợi cho tới khi em lớn hơn và có nhiều kinh nghiệm hơn? Xin thầy lời khuyên.”

 

Đáp: Không có thời gian tốt hay xấu để khởi đầu một công ti phần mềm. Thời gian tốt nhất để khởi đầu là bất kì khi nào bạn sẵn sàng, điều có nghĩa là bạn có thể dành mọi chú ý của bạn cho nó. Khởi đầu một doanh nghiệp KHÔNG phải là cái gì đó bạn làm khi bạn có thời gian hay khi bạn thích. Nó yêu cầu nhiều suy nghĩ, lập kế hoạch, kiểm nghiệm, giám sát TRƯỚC KHI bạn khởi đầu công ti riêng của bạn.

Ai đó tin bạn có thể khởi  đầu một doanh nghiệp khi bạn vẫn còn làm việc tại một việc làm. Tôi không đồng ý với điều đó vì bạn không thể làm hai điều cùng một lúc được. Khởi đầu một doanh nghiệp KHÔNG phải là sở thích riêng mà bạn có thể bắt đầu và dừng lại vào bất kì lúc nào. Đừng lẫn lộn giữa khởi đầu một doanh nghiệp và làm hai việc. Người ta có thể làm hai hay thậm chí ba việc cùng lúc, với giả thiết rằng họ có năng lượng. Khởi đầu một doanh nghiệp là khác; bạn phải có khả năng hội tụ vào nó.

Thời gian tốt chất để khởi đầu một doanh nghiệp chẳng liên quan gì tới bạn bao nhiêu tuổi. Điều thành vấn đề là liệu bạn có sẵn sàng chấp nhận rủi ro và sẵn lòng đối diện với thách thức không. Nhiều sinh viên khởi đầu công ti của họ khi họ vẫn còn trong trường và là người trẻ là tốt hơn vì bạn vẫn có đam mê, tham vọng, động cơ và “ngọn lửa bùng cháy” bên trong bạn để làm cái gì đó lớn lao. Đến lúc bạn già hơn, bạn có thể bị gắn chặt với gia đình và trách nhiệm và bạn có thể không muốn mạo hiểm cuộc sống gia đình ổn định của bạn. Nhiều doanh nhân thành công khởi đầu công ti của họ khi họ mới quãng 20 hay 30 như Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Larry Page và Sergey Brin.

 

—-English version—-

 

When to start a company?

A software developer wrote to me: “I want to be an entrepreneur and start my own software company. What is the best time for starting a company? Should I start when I was young or should I wait until I am older and have more experiences? Please advice.”

Answer: There is no good time or bad time to start a software company. The best time to start is whenever you are ready which means that you can devote all your attention to it. Starting a business is NOT something you do when you have time or when you like. It requires a lot of thinking, planning, validating, monitoring BEFORE you start your own company.

Somebody believes you can start a business when you are still working at a job. I do not agree with that because you cannot do two things at the same time. Starting a business is NOT a hobby when you can start and stop at anytime. Do not confuse between starting a business and working two jobs. It is possible for people to work two or even three jobs at the same time, assume that they have the energy. Starting a business is different; you have to be able to focus on it.

The best time for starting a business has nothing to do with how old you are. It is a matter of whether you are ready to accept the risks and willing to face the challenges. Many students start their company when they are still in school and being young is better because you still have the passion, the ambition, the motivation and the “burning fire” inside you to do something big. By the time you get older, you may be tied up with family and responsibilities and you may not want to risk your stable family life. Many successful entrepreneurs started their companies when they were in the early 20s or 30s such as Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Larry Page and Sergey Brin.