Skip to content

Phụ nữ trong công nghệ

Tin tức thú vị:

Ngàng công nghiệp công nghệ, phần lớn các công ti phần mềm hàng đầu đều đồng ý đặt mục đích có một nửa lực lượng lao động của họ là phụ nữ trong năm năm tới.

Nhưng hôm nay:

Twitter nói 16% cán bộ công nghệ của nó và 35% toàn bộ cán bộ của nó là phụ nữ.

Facebook để lộ rằng 17% cán bộ công nghệ của nó và 33% toàn bộ lực lượng lao động của nó là phụ nữ.

Cán bộ công nghệ của Google 19% là phụ nữ và 31% toàn bộ cán bộ của nó là phụ nữ.

Microsoft, 16.9% cán bộ công nghệ và 26.8% toàn bộ cán bộ của nó là phụ nữ.

Apple nói rằng 32% toàn bộ lực lượng lao động của nó là phụ nữ.

 

Điều đó có nghĩa là nếu bạn là phụ nữ và học công nghệ, cơ hội có được việc làm tại các công ti này là tốt hơn nhiều, nhiều đấy ….

 

—English version—

 

Women in technology

Interesting news:

The technology industry, mostly top software companies agree to set the goal of having half of their workforce to be women in the next five years.

But today:

Twitter’s said 16% of its tech staff and 35% of its overall staff are women

Facebook revealed that 17% of its tech staff and 33% of its overall workforce were women

Google’s tech staff is 19% and 31% of its overall staff were women

Microsoft, 16.9% of its tech staff and 26.8% were women

Apple says that 32% of its overall workforce were women

 

That means if you are women and study technology, the chance to get a job at these companies are much, much better ….