Skip to content

Thất bại của công ti khởi nghiệp ở châu Á

Ngày nay “công ti khởi nghiệp” đã trở thành một xu hướng trên khắp thế giới, dễ bắt đầu một công ti hơn trước đây, nhưng nó cũng khó sống sót hơn. Sự kiện là ít hơn 1% các công ti khởi nghiệp sống sót được có nghĩa là cứ một trăm công ti khởi nghiệp, không có được một công ti sẽ sống sót; và với mỗi trăm công ti khởi nghiệp sống sót, chỉ một hay hai công ti làm được trên triệu đô la.

Trong nhiều năm dạy “Khởi nghiệp” ở châu Á, tôi đã thấy rằng nguyên nhân số một cho thất bại của các công ti khởi nghiệp là người sáng lập hội tụ quá nhiều vào công nghệ nhưng không vào doanh nghiệp. Các nhà doanh nghiệp châu Á phần lớn là các sinh viên công nghệ; họ thông minh và say mê về bắt đầu công ti của họ, nhưng nhiều người có kinh nghiệm giới hạn trong doanh nghiệp. Tôi bao giờ cũng dạy công thức “công ti khởi nghiệp” nền tảng: “Đầu tiên tìm khách hàng, xây dựng công ti sau.” Các nhà doanh nghiệp có thể bắt đầu bằng một ý tưởng và xây dựng bản mẫu rồi cố tìm khách hàng người sẽ trả tiền cho sản phẩm này nếu họ hoàn thành nó. Chừng nào họ chưa có đủ khách hàng để biện minh cho kinh doanh, họ không nên bắt đầu công ti.

Lí do thứ hai cho thất bại của công ti khởi nghiệp là làm việc tổ; các nhà doanh nghiệp châu Á giỏi trong kĩ thuật nhưng không giỏi trong làm việc tổ. Xung đột giữa các thành viên tổ xảy ra mọi lúc, và đó là lí do tại sao nhiều công ti khởi nghiệp thất bại.  Xung đột tổ thường xảy ra khi thu nhập đang chảy vào, và các thành viên bắt đầu đặt bản thân họ vào các vai trò và ích lợi nào đó trước khi công ti đủ ổn định để sống còn. Các thành viên của tổ phải hiểu rằng họ là một phần của cái toàn thể. Từng thành viên đều giữ một vai trò và đóng góp tương ứng. Các công ti khởi nghiệp nên có người lãnh đạo mạnh, người đảm bảo rằng mọi thành viên đều vận hành tốt nhất theo năng lực của họ.

Trong kinh doanh của công ti khởi nghiệp, có nhiều lên và xuống vì mọi thứ thay đổi, thị trường thay đổi và công nghệ thay đổi. Điều đã là ý tưởng hay năm trước có thể không còn hợp thức cho hôm nay cho nên các công ti khởi nghiệp phải học để linh hoạt và điều chỉnh nhanh chóng đáp ứng cho nhu cầu thị trường. Lí do thứ ba của việc thất bại của các công ti khởi nghiệp châu Á là ngần ngại thay đổi. Trong nhiều năm dạy về “Khởi nghiệp,” tôi chưa bao giờ thấy một ý tưởng kéo dài từ lúc bắt đầu cho tới kết thúc. Ý tưởng bao giờ cũng thay đổi cũng như sản phẩm; đó là bản chất của công ti khởi nghiệp để đáp ứng với thay đổi thị trường. Nhà doanh nghiệp phải linh hoạt và thay đổi sản phẩm của họ để đáp ứng cho nhu cầu thị trường. Điều đó có nghĩa là họ phải là “người học cả đời” và bao giờ cũng sẵn sàng học những điều mới. Nhà doanh nghiệp giỏi nhất học nhanh chóng từ kinh nghiệm riêng của họ. Họ học từ sai lầm, học từ thất bại, học công nghệ mới, học về thị trường, học về khách hàng, và học về doanh nghiệp. Nếu họ không thích học và thích ứng, họ sẽ thất bại.

Lí do thứ tư cho nhiều thất bại của công ti khởi nghiệp là việc quá tự tin vào ý tưởng của họ. Kinh doanh của công ti khởi nghiệp là rủi ro; không có an toàn trong kinh doanh này. Để thành công, nhà doanh nghiệp phải giám sát thị trường để hiểu các thực tại kinh doanh hiện thời và sẵn sàng phản ứng với bất kì rủi ro nào. Nhiều nhà doanh nghiệp châu Á có xu hướng hội tụ vào cách nhìn riêng của họ và bỏ qua thay đổi thị trường hiện thời. Họ hiếm khi giám sát xu hướng thị trường, họ không đọc tin tức công nghệ, nhiều người có tri thức giới hạn về điều xảy ra bên ngoài nước họ. Cho dù họ tự hào về bản thân mình “không từ bỏ” dưới sức ép thị trường nhưng ít người nhận ra rằng kinh doanh của công ti khởi nghiệp đầy những cạnh tranh và những kẻ cạnh tranh có thể tới từ bất kì nước nào và có thể không từ cùng một nước. Thiếu tri thức về thị trường toàn cầu, ngay cả một sai lầm nhỏ cũng có thể dẫn tới thảm hoạ kinh doanh.

Lí do thứ năm cho thất bại của công ti khởi nghiệp là việc không có khả năng giải quyết với tính bất định của thị trường. Các nhà doanh nghiệp châu Á làm việc tốt trong thị trường ổn định nơi họ có thể lập kế hoạch, tổ chức và thực thi. Tuy nhiên, trong khủng hoảng, nhiều thành viên tổ thường nản chí, và xung đột thường xảy ra. Một tổ tốt nên lôi kéo sức mạnh lẫn nhau, và giúp người khác giải quyết các vấn đề. Phương pháp quản lí này có tên là “lãnh đạo phân bố,” bước lên nhận trách nhiệm khi được cần, và bước xuống và cho phép người khác nhận trách nhiệm vẫn còn là một ý tưởng mới ở châu Á. Nhiều người giả định địa vị và chức vụ là quyền lực và ngần ngại cho phép người khác bước lên, cho dù họ không thể giải quyết được khủng hoảng, và đó là một lí do chính để kéo tụt công ti khởi nghiệp xuống. Nhà doanh nghiệp cần học cách bước lên khi có khủng hoảng và giải quyết các việc làm chậm công việc. Sửa vấn đề, không đổ lỗi cho người khác. Và làm dịu xung đột, giúp cho công ti khởi nghiệp phục hồi.

Để thành công trong công ti khởi nghiệp, các kĩ năng kĩ thuật là không đủ. Nhà doanh nghiệp phải học làm việc dưới sức ép, sẵn sàng thay đổi khi thị trường thay đổi và nhìn vào vấn đề như thách thức cần vượt qua, và giữ tâm trí mở để học, bao gồm cả việc học từ thất bại. Là nhà doanh nghiệp, họ cần hiểu rằng họ không thể thành công nếu không hội tụ vào việc nhận rủi ro và không làm việc cùng nhau để đạt tới mục đích chung.

 

—English version—

 

Startup failure in Asia

Today “startup” has become a trend all over the world, it is easier to start a company than before, but it is also more difficult to survive. The fact is less than 1% of startup survive means for every 100 startups, less than one will survive; and for every hundred survived startups, only one or two are making over a million dollars.

For several years of teaching “Entrepreneurship” in Asia, I found that the number one cause of startup failure is founders focused too much on technology but not on business. Asian entrepreneurs are mostly technology students; they are smart and passionate about starting their company, but many have limit experiences in business. I always teach the fundamental “startup” formula: “Find customer first, build the company later.” Entrepreneurs can start with an idea and build a prototype then try to find customers who will pay for the product if they complete it. Unless they have enough customers to justify the business, they should not start the company.

The second reason for startup failure is teamwork; Asian entrepreneurs are good in technical but not in teamwork. Conflict among team members happens all the time, and that is why many startups failed.  Team conflict often happen when revenues are flowing in, and members begin to position themselves for certain roles and benefits before the company is stable enough to survive. Members of the team must understand that they are part of the whole. Each member has a role to play and to contribute accordingly. Startups should have strong leaders who ensure that every member is functioning to the best of their ability.

In startups business, there are many ups and downs because things change, market changes and technology changes. What was a good idea last year may not be valid today so startups must learn to be flexible and adjust quickly to meet the market demand? The third reason of Asian startups failure is reluctant to change. For many years of teaching “Entrepreneurship,” I never see an idea that last from the beginning until the end. Ideas always change as well as products; that is the nature of startup to meet market changes. Entrepreneurs must be flexible and change their product to meet market demand. That means they must be “lifelong learners” and always ready learn new things. The best entrepreneurs learn quickly from their own experience. They learn from mistakes, learn from failures, learn new technology, learn about the market, learn about customers, and learn about business. If they do not like to learn and adapt, they will fail.

The fourth reason for many startup failures is overconfident in their idea. The startup is risky; there is no safety in this business. To succeed, entrepreneurs must monitor the market to understand the current business realities and ready to react to any risks. Many Asian entrepreneurs have the tendency to focus on their own view and ignore the current market changes. They rarely monitor the market trends, they do not read technology news, many have limited knowledge on what happen outside of their country. Even they are proud of themselves on “Not give up” to market pressure but few realize that startup business is full of competitions and competitors can come from any country and may not from the same country. A lack of knowledge about the global market, even a small mistake can lead to a business disaster.

The fifth reason of startup failure is the inability to deal with market uncertainty. Asian entrepreneurs work well in a stable market where they can plan, organize and execute. However, in crisis, many team members are often frustrated, and conflicts often happen. A good team should draw on each other’s strengths, and help others to deal with the issues. The management method called “distributive leadership,” step in and take responsibility when need, and step down and allow others to take the responsibility is still a new idea in Asia. Many people assume titles and position as a power and reluctant to allow others to step up, even they cannot deal with the crisis, and that is one main reason to bring down the startup. Entrepreneurs need to learn how to step up when there is a crisis and deal with the things that slow the work. Fix the problem, not to blame others. And alleviate the conflict, help the startup recovery.

To succeed in a startup, technical skills are not enough. Entrepreneurs must learn to work under pressure, ready to change when market changes and look at problems as a challenge to overcome, and keep an open mind for learning, including learning from failure. As entrepreneurs, they need to understand that they cannot succeed without a focus on risk-taking and without working together to achieve the common goals.