Skip to content

Muốn có một xe Tesla

Cuộc chiến tuyển mộ giữa các công ti công nghệ đã tăng nhiệt nhiều tới mức một công ti bây giờ sẽ cho người tốt nghiệp khoa học máy tính một xe Tesla nếu họ đi tới làm việc cho công ti. Khi thiếu hụt tài năng công nghệ có kĩ năng là gay cấn thế, nhiều công ti công nghệ đang thất vọng trong tìm công nhân có chất lượng. Axon, một công ti có trụ sở tại Seattle, nói rằng nó sẽ mua xe Tesla cho ứng cử viên có thể chọn được mà được công ti thuê.

“Chúng tôi muốn vươn lên trên chuyện lương cao và điểm thưởng và tìm người giỏi nhất có thể,” người tổng quản lí của Axon, Marcus Womack nói. Công ti này nghĩ cũng đáng để đề nghị như một sự quyến dũ việc làm khi cân nhắc tới nói chung phải tốn bao nhiêu tiền để có được nhân viên mới và giá trị mà người này đem lại cho công ti.  Tất nhiên, xe hơi của Tesla là sẵn có chỉ cho những người tốt nghiệp khoa học máy tính, người có những kĩ năng đặc biệt mà Axon cần như kĩ sư liên ngành cơ sở dữ liệu – khách hàng, phân tích dữ liệu lớn và người phát triển web mặt hậu. Người được thuê có đủ phẩm chất có khả năng kí làm việc để có được một xe hơi sau khi họ đã làm được 90 ngày đầu tiên tại Axon. Các nhân viên hiện thời có thể có được xe Tesla nữa, bằng việc giới thiệu ba người vào các vai trò then chốt mà Axon quyết định thuê.

Công nhân công nghệ đang đổ dồn về Mĩ từ khắp thế giới để tận dụng ưu thế của việc thiếu hụt tài năng kĩ thuật. Các công ti lớn như Google, Facebook, Uber, Amazon, Microsoft và nhiều công ti khởi nghiệp tất cả đều đối diện với vấn về chính: “Không có đủ công nhân công nghệ đủ phẩm chất cho công ti tăng trưởng.” Mọi công ti công nghệ đều phàn nàn với chính phủ Mĩ rằng không đủ công nhân để đáp ứng cho nhu cầu của họ. Ngay cả với hàng trăm nghìn công nhân nước ngoài tới mọi năm, vẫn không có đủ để đáp ứng nhu cầu cao này của tăng trưởng kinh tế nhanh.

Tuần trước, một quan chức điều hành công nghệ hàng đầu đã nói với báo chí: “Ngày nay, nếu người trẻ không học công nghệ, họ đang phạm phải sai lầm lớn. Sẽ có nhiều việc làm công nghệ hơn trong mười năm tới, và sẽ không bao giờ có đủ công nhân để đáp ứng nhu cầu đó. Công nghệ thay đổi nhanh chóng thế, không ai có thể bắt kịp, ngay cả các đại học hàng đầu sẽ không có khả năng phát triển các môn học đủ nhanh để đào tạo sinh viên cho nên nhu cầu này bao giờ cũng có đó. Vấn đề là tuỳ ở sinh viên tìm ra bất kì cách nào để học các kĩ năng công nghệ mới nhất vì phần lớn các công ti sẽ thuê người theo kĩ năng của họ chứ không thuê theo bằng cấp. Trong thế giới đang thay đổi nhanh chóng này, hệ thống giáo dục truyền thống là lỗi thời.”

 

—English version—

 

Want to have a Tesla

The recruiting war among tech companies has heated up so much that one company will now give computer science graduates a Tesla if they come to work for them. As the shortage of skilled technology talents is so critical, many technology companies are desperate to find qualified workers. Axon, a Seattle-based company, said that it would buy a Tesla for eligible candidates hired by the company.

“We wanted to rise above the high salary and bonus and find the best possible people,” Axon general manager Marcus Womack said. The company thinks it worth offering as a job lure considering how much it generally costs to acquire a new employee and the value that person brings to the company.  Of course, Tesla cars are available only to computer science graduates who have special skills that Axon needs such as full stack engineer, big data analytics, and back-end web developer. Qualified hires are able to sign up for a car after they have made it through their first 90 days at Axon. Existing employees can get a Tesla, too, by referring three people for critical roles that Axon ends up hiring.

Technology workers are flocking to the U.S. from all over the world to take advantage of the technical talent shortage. Large companies like Google, Facebook, Uber, Amazon, Microsoft and many startups all face a major issue: “Not enough qualified technology workers for the company to grow.” All technology companies have complained to U.S. government that there are far not enough workers to meet their demand. Even with hundreds of thousand foreign workers come in every year, there is not enough to meet the high demand of this fast economic growth.

Last week, A top technology executive told the newspapers: “Today, if young people do not study technology, they are making a big mistake. There will be more technology jobs in the next ten years, and there will never be enough workers to meet that need. Technology changes so fast, no one can catch up, even top universities will not be able to develop courses fast enough to train students so the need will always be there. It is up to the students to find any way to learn the latest technology skills because most companies will hire people on their skills not on the degree. In this fast changing world, the traditional education system is obsolete.”